راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 32001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32001 رمضان خسروی چنار 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32002 عذرا خسروی چنار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
32003 معصومه خسروی چنار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
32004 معصومه خسروی چنار 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
32005 محمد خسروی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32006 لاروس خسروی خراشاد 1380 علوم پايه فیزیک
32007 یاسر خسروی خراشاد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32008 حسن خسروی خسرقی 1366 علوم رياضي آمار
32009 صدیقه خسروی خوشنه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32010 جواد خسروی درح 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32011 تهمینه خسروی دستگردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32012 منصوره خسروی دوغائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32013 جواد خسروی دهقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
32014 سعیده خسروی راد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32015 سیما خسروی راد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32016 علیرضا خسروی راد 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32017 محمدجواد خسروی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
32018 مریم خسروی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32019 مریم خسروی راد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32020 نفیسه خسروی راد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
32021 هاجر خسروی راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32022 مهران خسروی رشتخوار 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
32023 مهران خسروی رشتخوار 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32024 ساره خسروی رشتخواری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32025 صالح خسروی رشتخواری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32026 صبور خسروی رشتخواری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32027 حسین خسروی رشخواری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32028 حسین خسروی رشخواری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32029 سمیّه خسروی زارگز 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32030 مسلم خسروی زارگز 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32031 علیرضا خسروی سهل ابادی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
32032 محمد خسروی سیاهدشت 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32033 افشین خسروی شاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32034 علی خسروی طناک 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
32035 علی خسروی طناک 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
32036 ملیحه خسروی عنبران 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32037 فاطمه خسروی فاردقی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32038 مسعود خسروی فارمد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32039 مهری خسروی فرد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32040 زهرا خسروی کارشک 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32041 زهرا خسروی کارشک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32042 مرتضی خسروی کارشک 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32043 هاشم خسروی کارشکی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32044 مینا خسروی کلاته بالا 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32045 اکرم خسروی کوچ 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
32046 رضا خسروی کیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32047 فاطمه خسروی گیوشاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32048 حلیمه خسروی مشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32049 سلیمه خسروی معزیان 1379 علوم پايه فیزیک
32050 پروین خسروی مهموئی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32051 عصمت خسروی مهموئی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32052 فاطمه صغری خسروی مهموئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32053 مریم خسروی مهموئی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32054 فریده خسروی میاب 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32055 پروین خسروی نسب 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32056 راضیه خسروی نسری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32057 مهدی خسروی نوری 1382 علوم پايه فیزیک
32058 مهدی خسروی نوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش اتمی وملکولی
32059 اسماعیل خسروی نوقاب 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32060 لیلا خسروی نهرآبادی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
32061 حشمت الله خسروی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32062 سارا خسروی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32063 سارا خسروی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
32064 سمیه خسروی نیا 1382 مهندسي مهندسی شیمی
32065 سمیه خسروی نیا 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
32066 سمیه خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی شیمی
32067 علیرضا خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32068 غلامحسین خسروی نیا 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
32069 مهدی خسروی هفشجانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32070 الهام خسروی هندوالان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32071 مهدی خسروی یکتا 1383 هنر نيشابور نقاشی
32072 اکرم خسرویار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
32073 بهاره خسرویان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32074 تکتم خسرویان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32075 مینا خسرویان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32076 مینا خسرویان 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
32077 زهره خسرویان چترودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
32078 رضا خسرویان خادر 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32079 جعفر خسرویان قله زو 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32080 لناء خسره ای 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32081 طیّبه خشابی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32082 علیرضا خشاوه 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
32083 رخساره خشتابه 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32084 جلیل خشخاشی مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32085 سحر خشخاشی مقدم 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32086 ملیحه خشخاشی مقدم 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32087 علی اصغر خشک دهان 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32088 آسیه خشک انگین 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32089 محبوبه خشک دامن 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32090 زهرا خشک ریش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32091 محبوبه خشکاب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32092 محبوبه خشکاب 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32093 طاهره خشکرودگل محمدی 1375 علوم رياضي آمار
32094 محمدهادی خشن 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
32095 براتعلی خشنود 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32096 نفیسه خشنود 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32097 خالق خشنودی 1378 علوم پايه زمین شناسی
32098 فاطمه خشنودی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32099 فاطمه خشنودی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32100 سارا خشنودی نیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826303