راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 32001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32001 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32002 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32003 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32004 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32005 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32006 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32007 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
32008 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32009 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
32010 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
32011 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32012 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32013 حیدر خدیوی آیسک 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32014 حیدر خدیوی آیسک 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
32015 محمود خدیوی بیدگلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
32016 سعید خدیوی رفوگر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32017 سعید خدیوی رفوگر 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
32018 صالح خدیوی رفوگر 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32019 لیلی خدیوی زند 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32020 لیلی خدیوی زند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32021 ملیحه خدیوی زند 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32022 معصومه خدیوی گلستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32023 ابوالقاسم خدیوی گلکارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32024 منصوره خدیوی محمداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32025 نرگس خدیوی محمداباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32026 احمد خدیوی مفرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32027 زهرا خراج 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32028 محمد خراج 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
32029 محمد خراج 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32030 فهیمه خراج بقمچ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32031 جواد خرازی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
32032 رضا خرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32033 سیده مریم خرازی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32034 سیده مهدیه خرازی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32035 سیده مهدیه خرازی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32036 سیده مهدیه خرازی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
32037 مسعود خرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32038 امیر خرازی زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
32039 امیررضا خرازیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32040 حسین خرازیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32041 زهرا خراسانچی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32042 مریم خراسانچی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32043 آذر خراسانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
32044 آمنه خراسانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32045 احسان خراسانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
32046 اسماعیل خراسانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
32047 اکبر خراسانی 1367 علوم رياضي ریاضی
32048 جاوید خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32049 جمال خراسانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32050 جینا خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32051 حسین خراسانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
32052 حمید خراسانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32053 زهرا خراسانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
32054 زینب خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32055 زینب خراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32056 سعید خراسانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
32057 علی خراسانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
32058 غلامرضا خراسانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32059 فرزان خراسانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32060 کامران خراسانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32061 محبوبه خراسانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32062 مریم خراسانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32063 مریم خراسانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32064 مریم خراسانی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32065 مریم خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32066 مصطفی خراسانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
32067 ندا خراسانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32068 ندا خراسانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
32069 نسرین خراسانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32070 نسرین خراسانی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
32071 نگار خراسانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
32072 هدیه خراسانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32073 حامد خراسانی طرقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
32074 فاطمه خراسانی طرقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32075 علی خراسانی فردوانی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32076 علی خراسانی فردوانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32077 جعفر خراسانی قصاب 1354 علوم رياضي آمار
32078 نگین خراسانی قصاب 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32079 وحید خراسانی قصاب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
32080 محمدرضا خراسانی قلی آباد 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32081 فرزانه خراسانی نیا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
32082 الناز خراسانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32083 الناز خراسانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32084 عاطفه خراشادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32085 فاطمه خراشادی زاده 1380 علوم رياضي آمار
32086 ادریس خراشادی زاده 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
32087 اعظم خراشادی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32088 زهره خراشادی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32089 ساناز خراشادی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32090 سعید خراشادی زاده 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32091 سیدجمال خراشادی زاده 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
32092 سیدحسین خراشادی زاده 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32093 عباس خراشادی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32094 علی خراشادی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران
32095 فائقه خراشادی زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32096 فاطمه خراشادی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32097 فرزانه خراشادی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32098 فهیمه خراشادی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32099 محمد خراشادی زاده 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
32100 محمّد خراشادی زاده 1386 علوم رياضي آمار - استنباط

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222996