راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 32201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32201 یاسمن خرقانی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32202 یاسمن خرقانی 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
32203 آرش خرّم 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32204 آرش خرم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32205 امیدرضا خرم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32206 امیرحسین خرم 1394 مهندسي مهندسی شیمی
32207 پریسا خرم 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32208 سهراب خرّم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
32209 راضیه خرم آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32210 راضیه خرم آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
32211 رضا خرم آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32212 فاطمه خرم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32213 محمد خرم آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32214 محمد خرم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32215 آرزو خرم آبادی نو 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
32216 نفیسه خرم پناه 1377 علوم رياضي ریاضی محض
32217 ابراهیم خرم تملی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32218 الهام خرم دل 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32219 بهروز خرم دل 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32220 زهرا خرم دل 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32221 سرور خرم دل 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32222 سرور خرم دل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32223 سرور خرم دل 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
32224 غلامحسن خرم دل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32225 فاطمه خرم دل 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32226 زهرا خرم دلی مرغزار 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32227 فاطمه خرم رو دلاکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32228 صدیقه خرم رودلاکه 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
32229 عطیه خرم شاهی زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
32230 احمد خرم طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32231 زینب خرم فرخد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32232 مصطفی خرم نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32233 بنت الهدی خرم نیا 1381 علوم رياضي ریاضی محض
32234 بهنام خرم نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32235 حمیرا خرم نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32236 حمیرا خرم نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
32237 راضیه خرم نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32238 مرضیه خرم نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32239 مریم خرمائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32240 ایوب خرمالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
32241 حاجی صاتلق خرمالی 1355 كشاورزى علوم زراعی
32242 سبحانقلی خرمالی 1355 كشاورزى زراعت
32243 عافیه خرمالی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32244 قربان خرمالی 1365 كشاورزى علوم زراعی
32245 محمود خرمالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32246 مجتبی خرمایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32247 محمد خرمدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32248 بهروز خرمشاهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32249 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32250 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
32251 امیدرضا خرمک 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32252 زهره خرمکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32253 فتانه خرمنی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32254 ابوالقاسم خرمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32255 ام البنین خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32256 بهزاد خرمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32257 بهزاد خرمی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
32258 حسین خرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32259 حمید خرمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32260 حمید خرمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32261 حمیده خرمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32262 خدیجه خرمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32263 رزیتا خرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32264 زهرا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32265 زهرا خرمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32266 زهرا خرّمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32267 زهرا خرمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32268 زهرا خرمی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (آموزش محور)
32269 زهره خرمی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
32270 زهره خرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32271 سعید خرمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32272 سعید خرمی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32273 سمیه خرمی 1385 علوم رياضي آمار
32274 سمیه خرمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
32275 شمسی خرمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32276 عباس خرمی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32277 علیرضا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32278 غلام حسین خرمی 1380 علوم پايه فیزیک
32279 غلام حسین خرمی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32280 غلامحسین خرمّی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32281 فاطمه خرمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32282 فاطمه خرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32283 فهیمه خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32284 محبوبه خرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32285 محدثه خرمی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
32286 محسن خرمی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
32287 محمّد خرّمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
32288 محمد خرّمی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
32289 محمدرضا خرمی 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
32290 محمدرضا خرمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
32291 محمدعلی خرمی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32292 محمدعلی خرمی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
32293 محمدقاسم خرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32294 مرتضی خرمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32295 مرضیه خرمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32296 مرضیه خرمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32297 مریم خرمی 1384 علوم پايه فیزیک
32298 مصطفی خرمی 1379 علوم رياضي آمار
32299 نرگس خرمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32300 وجیهه خرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222990