راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 32201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32201 حسین خسروی رشخواری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32202 سمیّه خسروی زارگز 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32203 مسلم خسروی زارگز 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32204 علیرضا خسروی سهل ابادی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
32205 محمد خسروی سیاهدشت 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32206 افشین خسروی شاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32207 علی خسروی طناک 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
32208 علی خسروی طناک 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
32209 ملیحه خسروی عنبران 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32210 فاطمه خسروی فاردقی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32211 مسعود خسروی فارمد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32212 مهری خسروی فرد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32213 زهرا خسروی کارشک 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32214 زهرا خسروی کارشک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32215 مرتضی خسروی کارشک 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32216 هاشم خسروی کارشکی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32217 مینا خسروی کلاته بالا 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32218 اکرم خسروی کوچ 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
32219 رضا خسروی کیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32220 فاطمه خسروی گیوشاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32221 حلیمه خسروی مشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32222 سلیمه خسروی معزیان 1379 علوم پايه فیزیک
32223 پروین خسروی مهموئی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32224 عصمت خسروی مهموئی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32225 فاطمه صغری خسروی مهموئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32226 مریم خسروی مهموئی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32227 فریده خسروی میاب 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32228 پروین خسروی نسب 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32229 راضیه خسروی نسری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32230 مهدی خسروی نوری 1382 علوم پايه فیزیک
32231 مهدی خسروی نوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش اتمی وملکولی
32232 اسماعیل خسروی نوقاب 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32233 حشمت الله خسروی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32234 سارا خسروی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32235 سارا خسروی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
32236 سمیه خسروی نیا 1382 مهندسي مهندسی شیمی
32237 سمیه خسروی نیا 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
32238 سمیه خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی شیمی
32239 علیرضا خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32240 غلامحسین خسروی نیا 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
32241 مهدی خسروی هفشجانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32242 الهام خسروی هندوالان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32243 مهدی خسروی یکتا 1383 هنر نيشابور نقاشی
32244 اکرم خسرویار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
32245 بهاره خسرویان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32246 تکتم خسرویان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32247 مینا خسرویان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32248 مینا خسرویان 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
32249 زهره خسرویان چترودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
32250 رضا خسرویان خادر 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32251 جعفر خسرویان قله زو 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32252 لناء خسره ای 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32253 طیّبه خشابی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32254 علیرضا خشاوه 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
32255 رخساره خشتابه 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32256 جلیل خشخاشی مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32257 سحر خشخاشی مقدم 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32258 ملیحه خشخاشی مقدم 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32259 علی اصغر خشک دهان 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32260 آسیه خشک انگین 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32261 محبوبه خشک دامن 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32262 زهرا خشک ریش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32263 محبوبه خشکاب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32264 محبوبه خشکاب 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32265 طاهره خشکرودگل محمدی 1375 علوم رياضي آمار
32266 محمدهادی خشن 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
32267 براتعلی خشنود 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32268 نفیسه خشنود 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32269 خالق خشنودی 1378 علوم پايه زمین شناسی
32270 فاطمه خشنودی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32271 فاطمه خشنودی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32272 سارا خشنودی نیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
32273 فاطمه خشوعی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32274 سیده الهام خشیار منش 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
32275 سیده الهام خشیارمنش 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32276 کاظم خشیارمنش 1365 علوم رياضي ریاضی
32277 مریم خشیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32278 سعیده خصاف 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32279 حسن خصالی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32280 علیرضا خصالی 1368 علوم پايه فیزیک
32281 علیرضا خصالی 1375 علوم پايه فیزیک
32282 محبوبه خصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32283 محمدجواد خصالی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32284 ابوالفضل خصلتی 1382 علوم پايه زمین شناسی
32285 الهام خصلتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32286 نسرین خصلتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32287 زهرا خضرائی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
32288 سحر خضرائی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
32289 شیرین خضرائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
32290 علی خضرائی کردیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
32291 رضا خضرائی نیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32292 اکبر خضری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32293 روح الله خضری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32294 زهرا خضری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32295 عباس خضری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32296 فاطمه خضری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32297 فایق خضری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
32298 فرشاد خضری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
32299 کبری خضری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32300 محمدمحسن خضری 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488737