راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,998

نمایش موارد : 32301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32301 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32302 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
32303 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
32304 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32305 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32306 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32307 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32308 محسن خسروی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32309 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32310 محمد خسروی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32311 محمد خسروی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32312 محمّد خسروی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32313 محمد خسروی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
32314 محمد خسروی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
32315 محمد خسروی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
32316 محمد خسروی 1362 علوم رياضي ریاضی
32317 محمداسماعیل خسروی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32318 محمدتقی خسروی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32319 محمدتقی خسروی 1364 مهندسي عمران روستایی
32320 محمدحسین خسروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32321 محمدحسین خسروی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32322 محمدحسین خسروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32323 محمدرضا خسروی 1354 علوم پايه فیزیک
32324 محمدعلی خسروی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32325 محمدعلی خسروی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
32326 محمود خسروی 1369 كشاورزى زراعت
32327 محمود خسروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32328 محمود خسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32329 محمودرضا خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32330 مرتضی خسروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32331 مریم خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32332 مریم خسروی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32333 مژگان خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32334 معصومه خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32335 معصومه خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32336 معصومه خسروی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
32337 معصومه خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
32338 منصوره خسروی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32339 مهتاب خسروی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32340 مهدی خسروی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32341 مهدی خسروی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
32342 مهران خسروی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32343 مهرداد خسروی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
32344 مهری خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32345 نگار خسروی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32346 ویدا خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32347 هانیه خسروی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32348 هومن خسروی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32349 سجاد خسروی بیژائم 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32350 محمدرضا خسروی پور 1379 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
32351 راضیه خسروی نسری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32352 محبوبه خسروی آزاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32353 اعظم خسروی اسب راهانی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
32354 شیما خسروی اسفزار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32355 فاطمه خسروی اسفزار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32356 مصطفی خسروی اقائی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
32357 رعنا خسروی القار 1378 علوم پايه زمین شناسی
32358 اعظم خسروی بردسیرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32359 پروین خسروی بردسیرپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32360 ابراهیم خسروی برده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
32361 داود خسروی برده 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32362 محمّد خسروی بغداد 1355 علوم پايه دبیری شیمی
32363 اله یار خسروی بغداده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32364 مجتبی خسروی بغداده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32365 علیرضا خسروی بلالمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32366 راضیه خسروی بورنگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32367 جمشید خسروی بیژائم 1370 علوم پايه فیزیک
32368 حامد خسروی بیژائم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32369 عباس خسروی بیژائم 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32370 فاطمه خسروی پارسا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32371 محمدحسن خسروی پیرزنوک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32372 حسن خسروی تبار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32373 فاطمه خسروی تبار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32374 فاطمه خسروی تبار 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
32375 معصومه خسروی ترازک 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
32376 منصور خسروی تنگ بردسفید 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32377 انسیه خسروی چاهک 1378 علوم رياضي ریاضی محض
32378 بهروز خسروی چرمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32379 محمدرضا خسروی چرمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32380 مرتضی خسروی چرمی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32381 رمضان خسروی چنار 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32382 عذرا خسروی چنار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
32383 معصومه خسروی چنار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
32384 معصومه خسروی چنار 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
32385 محمد خسروی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32386 لاروس خسروی خراشاد 1380 علوم پايه فیزیک
32387 یاسر خسروی خراشاد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32388 حسن خسروی خسرقی 1366 علوم رياضي آمار
32389 صدیقه خسروی خوشنه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32390 جواد خسروی درح 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32391 تهمینه خسروی دستگردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32392 منصوره خسروی دوغائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32393 جواد خسروی دهقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
32394 سعیده خسروی راد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32395 سیما خسروی راد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32396 علیرضا خسروی راد 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32397 محمدجواد خسروی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
32398 مریم خسروی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32399 مریم خسروی راد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32400 نفیسه خسروی راد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055056057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099010001010   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41440741