راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 32301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32301 سیدحسین خلیل اللهی قوچان عتیق 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
32302 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32303 مهدیه خلیل اللهیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
32304 سیدعلی خلیل الهی قوچان عتیق 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32305 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32306 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32307 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32308 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32309 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32310 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32311 علی اصغر خلیل خلیلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
32312 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32313 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32314 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32315 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
32316 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32317 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32318 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32319 مجید خلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
32320 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32321 محمدامین خلیل زاده 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32322 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
32323 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32324 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32325 مهدی خلیل زاده پشتگل 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32326 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32327 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32328 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32329 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32330 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32331 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32332 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
32333 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32334 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32335 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32336 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32337 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32338 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32339 احسان خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
32340 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32341 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32342 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32343 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32344 پروین خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
32345 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32346 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
32347 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32348 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32349 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32350 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32351 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
32352 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32353 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32354 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32355 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32356 سعیده خلیلی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32357 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32358 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
32359 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32360 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32361 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32362 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32363 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32364 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32365 محبوبه خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
32366 محدثه خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
32367 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32368 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32369 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
32370 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32371 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32372 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32373 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32374 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32375 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32376 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32377 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32378 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
32379 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32380 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32381 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32382 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32383 میرویس خلیلی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32384 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32385 نجمه خلیلی 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
32386 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32387 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
32388 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32389 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32390 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32391 احمدذاکر خلیلی اعتبار 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
32392 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32393 بهناز خلیلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32394 نرجس خلیلی پورلنگرودی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32395 منیره خلیلی تبار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32396 منیر خلیلی تربقان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32397 بهروز خلیلی تنها 1371 علوم رياضي آمار
32398 حمیدرضا خلیلی تنها 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32399 شهین خلیلی تنها 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32400 مریم خلیلی جهان تیغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790291