راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 32501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32501 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32502 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32503 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32504 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32505 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
32506 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32507 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32508 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32509 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32510 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32511 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32512 احسان خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
32513 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32514 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32515 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32516 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32517 پروین خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
32518 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32519 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
32520 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32521 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32522 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32523 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32524 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
32525 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32526 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32527 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32528 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32529 سعیده خلیلی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32530 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32531 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
32532 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32533 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32534 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32535 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32536 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32537 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32538 محبوبه خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
32539 محدثه خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
32540 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32541 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32542 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
32543 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32544 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32545 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32546 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32547 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32548 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32549 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32550 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32551 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
32552 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32553 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32554 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32555 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32556 میرویس خلیلی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32557 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32558 نجمه خلیلی 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
32559 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32560 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
32561 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32562 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32563 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32564 احمدذاکر خلیلی اعتبار 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
32565 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32566 بهناز خلیلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32567 نرجس خلیلی پورلنگرودی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32568 منیره خلیلی تبار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32569 منیر خلیلی تربقان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32570 بهروز خلیلی تنها 1371 علوم رياضي آمار
32571 حمیدرضا خلیلی تنها 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32572 شهین خلیلی تنها 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32573 مریم خلیلی جهان تیغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32574 مریم خلیلی جهانتیغ 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32575 کاظم خلیلی دارینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32576 مهناز خلیلی رودبی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32577 حسین خلیلی ریک آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
32578 رمضانعلی خلیلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
32579 اکرم خلیلی زاده ماهانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32580 نسیمه خلیلی سامانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
32581 مسعود خلیلی شاندیز 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32582 سمانه خلیلی شیب آبندانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
32583 سمانه خلیلی شیب ابندانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32584 ماندانا خلیلی صرافی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32585 اضغر خلیلی صنوبری 1355 علوم پايه فیزیک
32586 رضا خلیلی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32587 رضا خلیلی صنوبری 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
32588 عبدالواحد خلیلی طبس 1385 مهندسي مهندسی شیمی
32589 حسن خلیلی طرقبه 1384 علوم پايه زمین شناسی
32590 رائفه خلیلی طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
32591 صائمه خلیلی طرقبه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32592 صائمه خلیلی طرقبه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32593 محمد خلیلی طرقبه 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32594 سعیده خلیلی عارفی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32595 زهرا خلیلی فر 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32596 سمانه خلیلی فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32597 محمدعلی خلیلی فر 1356 علوم پايه علوم جانوری
32598 هدی خلیلی فر 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32599 فرشته خلیلی کرباسکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32600 محمد خلیلی گرجی محله 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489029