راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 بهرام دستوریان 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
32602 بهاره دستی گردی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32603 علیرضا دستی گردی 1368 علوم رياضي آمار
32604 حمیده دستیار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32605 رقیه دستیار 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
32606 رقیه دستیار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32607 نجمه دشت بیازی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32608 علیرضا دشت بیاض 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32609 الهام دشت بیاضی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32610 مهدی دشت بیاضی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
32611 نگین دشت بیاضی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32612 رعنا دشت بین 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
32613 زهره دشتبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32614 محمدرضا دشتبان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
32615 معصومه دشتبان بیلندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32616 فرانک دشتبان جامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32617 بهنام دشتبان خور 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
32618 غلامعباس دشتبان سهل ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32619 فاطمه دشتبانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32620 محمد دشتبانی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
32621 مهدی دشتبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32622 محسن دشتبیاضی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32623 ابوالفضل دشتکی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
32624 ابوالفضل دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32625 اکرم دشتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32626 الهام دشتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32627 جواد دشتی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32628 حمیدرضا دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32629 خدیجه دشتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32630 رحمن دشتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32631 سیدمحمدجواد دشتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32632 عباس دشتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32633 علی دشتی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32634 فاطمه دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32635 فاطمه دشتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32636 لوکا دشتی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32637 مجید دشتی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32638 مجید دشتی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32639 مجید دشتی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
32640 محمد دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32641 محمد دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32642 محمدتقی دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
32643 محمدتقی دشتی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
32644 محمدجواد دشتی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32645 مریم دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32646 مصیب دشتی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32647 ناهید دشتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32648 بتول دشتی رحمت آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32649 سمانه دشتی بقمچ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32650 سمیه دشتی بقمچ 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32651 محمدعلی دشتی بقمچ 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32652 امیرحسین دشتی بیاض 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32653 فایزه دشتی جوان 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32654 امین دشتی جوشقان 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32655 حسن دشتی جوشقان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32656 علی اصغر دشتی جوشقان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
32657 ثریا دشتی خویدک 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32658 کمال دشتی خویدک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32659 حمیده دشتی خویدکی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32660 هاجر دشتی دربندی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32661 سیدمحمود دشتی رحمت ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32662 محمدحسین دشتی رحمت ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32663 ابوالفضل دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32664 زهرا دشتی رحمت آبادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32665 علیرضا دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
32666 محمد دشتی رحمت آبادی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
32667 محمدعلی دشتی رحمت آبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32668 مجتبی دشتی زاد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32669 زهرا دشتی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32670 عبدالرضا دشتی زاده 1355 علوم پايه دبیری شیمی
32671 معصومه دشتی زاده 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
32672 معصومه دشتی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
32673 المیرا دشتیانی 1390
32674 زهرا دشتیانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32675 حسین دعائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32676 سیدکمال الدین دعائی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
32677 فریما دعائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
32678 محمد دعاچی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
32679 سلمان دعاگوئی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32680 علیرضا دعاگوئی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
32681 فاطمه دعاگویان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32682 محمدحسین دعاگویی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32683 مهسا دعایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32684 امیر دعواتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
32685 لیلا دعوتخواه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32686 نفیسه دعوتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32687 نفیسه دعوتی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
32688 غلامعلی دعوتی باغسنگانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32689 اعظم دفاعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32690 الهه دفاعی 1388 علوم پايه زمین شناسی
32691 الهه دفاعی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32692 صغری دفاعی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32693 معصومه دفاعی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32694 زهره دفاعی پشته 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
32695 سمانه دفتری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
32696 لیلا دفتری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32697 سروش دقیقه رضائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32698 سروش دقیقه رضائی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32699 زهرا دقیقی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32700 سعید دقیقی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060269