راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 مریم درپر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32602 مریم درپر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32603 عبداله درپور سرخ سرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32604 فتانه درتاج 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32605 اکرم درتومی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32606 هادی درتومی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32607 اکرم درج ور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32608 بی بی زهرا درج ور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32609 سیدمحمدحسین درج ور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32610 محمدعظیم درج ور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32611 صفورا درجاتیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32612 مهران درجاتیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32613 الهام درجاتیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
32614 علی درجاتیانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32615 امیر درجزی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32616 عباس درجزی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32617 مصطفی درجزی حقیقت 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32618 حمیدرضا درخان زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32619 خلیل درختی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32620 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32621 اعظم درخشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
32622 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32623 المیرا درخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
32624 ایرانا درخشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32625 بایرام مراد درخشان 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
32626 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32627 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32628 معصومه درخشان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
32629 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32630 هاشم درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32631 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32632 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32633 فرزانه درخشان شکرتو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32634 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32635 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
32636 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32637 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32638 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32639 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32640 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32641 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32642 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32643 فرناز درخشش 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
32644 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32645 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32646 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32647 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32648 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
32649 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي آتشنشاني
32650 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32651 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
32652 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32653 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32654 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32655 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32656 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32657 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32658 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32659 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32660 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32661 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32662 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32663 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32664 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32665 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32666 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32667 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
32668 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
32669 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32670 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32671 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
32672 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32673 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32674 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
32675 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
32676 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32677 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32678 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32679 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32680 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32681 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32682 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32683 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
32684 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32685 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32686 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32687 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32688 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32689 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32690 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32691 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32692 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32693 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
32694 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
32695 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
32696 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32697 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32698 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32699 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32700 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229119