راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 اسیه خواجه 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32602 اصغر خواجه 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
32603 اصغر خواجه 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
32604 امین خواجه 1376 علوم پايه فیزیک
32605 انسیه خواجه 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
32606 حسین خواجه 1373 علوم پايه زمین شناسی
32607 حسین خواجه 1374 علوم پايه زمین شناسی
32608 حسین خواجه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32609 سجاد خواجه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
32610 علی خواجه 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32611 فاطمه خواجه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32612 فاطمه خواجه 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32613 فرحناز خواجه 1362 علوم رياضي آمار
32614 ماندانا خواجه 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32615 محمد خواجه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32616 محمود خواجه 1384 علوم پايه زمین شناسی
32617 مریم خواجه 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32618 مریم خواجه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32619 مریم خواجه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32620 رضا خواجه نائینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32621 صدیقه خواجه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32622 ام البنین خواجه افضلی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32623 چکاوک خواجه امیری خالدی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
32624 امین خواجه انصاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32625 غزل خواجه انوری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32626 احمد خواجه ایم 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32627 اصفه خواجه ایم 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32628 عزت خواجه ایم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32629 مهدی خواجه ایم 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32630 مرجان خواجه ئی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32631 رضا خواجه باجگیران 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32632 مرضیه خواجه بهرامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32633 نجمه خواجه بیگی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
32634 ابوالحسن خواجه پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32635 زهره خواجه پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32636 سمیه خواجه پور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32637 فاطمه خواجه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32638 ماندانا خواجه پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32639 محمد خواجه پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32640 محمدامین خواجه پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32641 محمدرضا خواجه پور 1363 علوم پايه دبیری شیمی
32642 مریم خواجه پور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32643 مژگان خواجه پور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32644 منیژه خواجه پور 1354 علوم پايه شیمی
32645 ریحانه خواجه پور گلو سالار 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
32646 بی نظیر خواجه پورتادوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32647 محمّد خواجه پورزاوه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32648 حمیدرضا خواجه ترشیزی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32649 محمد خواجه حسینی 1366 كشاورزى زراعت
32650 منوچهر خواجه دلوئی 1361 مهندسي راه و ساختمان
32651 عفت خواجه رضایی شهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
32652 حسن خواجه روشنایی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32653 زهره خواجه روشنایی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32654 نرجس خواجه روشنایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32655 نرجس خواجه روشنایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32656 مهلا خواجه زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32657 زهره خواجه زاده قنبرآبادی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
32658 نسرین خواجه زاده قنبرابادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32659 مصطفی خواجه زاده نامقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
32660 حمیده خواجه زاده نوخندان 1357 علوم پايه علوم جانوری
32661 مرتضی خواجه سرخو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32662 محمدرضا خواجه سرده ئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32663 پیمان خواجه غیاثی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32664 کلثوم خواجه فریز 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32665 رضا خواجه کرم الدین 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
32666 سعید خواجه کرم الدین 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32667 الیاس خواجه کریمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32668 عبدالغفور خواجه کریمی ریزه ئی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32669 کاظم خواجه کلائی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32670 اکرم خواجه گلستانه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
32671 حسن خواجه گی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32672 محدثه خواجه گی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32673 وحید خواجه محمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32674 سیدرضا خواجه محمدیلر 1365 علوم رياضي آمار
32675 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32676 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32677 اسحق خواجه محمودی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32678 حامد خواجه میرزا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32679 ریحانه خواجه میرزا 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
32680 ریحانه خواجه میرزافیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32681 وحیده خواجه میرزافیض ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32682 زهرا خواجه میری 1382 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32683 رضا خواجه نائینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32684 فاضله خواجه نبی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32685 طاهره خواجه نژاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32686 نوراحمد خواجه نژاد 1369 علوم پايه زمین شناسی
32687 الهام خواجه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32688 ایمان خواجه نصیری 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32689 سمیرا خواجه نصیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32690 محمودرضا خواجه نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32691 بنفشه خواجه نظر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32692 زینت خواجه نیا 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32693 محمدرضا خواجه نیازآبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32694 رفعت خواجه یار 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32695 مرضیه خواجه یزدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
32696 مرضیه خواجه یزدی 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
32697 منصوره خواجه یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32698 امین خواجه’ 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32699 محسن خواجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32700 مرتضی خواجی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828454