راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 55 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 مصطفی دلیریان کیکانلو 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32602 سعید دلیل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
32603 اقدس دلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32604 الهه دلیلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32605 بیتا دلیلی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32606 حمید دلیلی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32607 حمید دلیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32608 سیمین دلیلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32609 لیلی دلیلی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32610 موسی الرضا دلیلی 1374 علوم پايه فیزیک
32611 سمانه دلیلیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32612 کلثومه دلیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32613 کلثومه دلیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32614 منصور دلیمی اصل 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32615 الهام دم شناس 1381 علوم پايه زمین شناسی
32616 مهدی دم شناس 1379 علوم پايه زمین شناسی
32617 مهدی دم شناس 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32618 سامان دماوندی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
32619 سامان دماوندی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
32620 مریم دماوندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32621 هادی دماوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32622 محمدرسول دماوندی صالح 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32623 رزیتا دماوندیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32624 حامد دمساز 1380 علوم پايه فیزیک
32625 محمد دمشق 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
32626 علی دمور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32627 سعید دمیرچی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
32628 عاطفه دمیرچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32629 کاظم دنان 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
32630 حسن دنک کوب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32631 زهرا دنکوب 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32632 غلامرضا دنکوب 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32633 غلامرضا دنکوب 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
32634 فائزه دنگ کوب 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32635 فائزه دنگ کوب 1389 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
32636 فاطمه دنگ کوب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32637 تکتم دنگ کوبان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32638 مریم دنوکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32639 درخشنده دنیائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32640 بتول دنیائی ایسک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32641 ابراهیم دنیائی رودسری 1364 مهندسي نقشه برداري
32642 علی اصغر دنیادیده 1352 علوم پايه فیزیک
32643 علیرضا دنیادیده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32644 جواد دنیایی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
32645 وحیده دنیایی آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32646 سارا دنیکو 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32647 آسیه دنیوی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32648 علیرضا دنیوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32649 حسین دنیوی راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32650 مریم دنیوی راد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32651 سیما دوائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32652 صبا دوائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32653 صبا دوائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32654 سعید دوائی مرکزی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
32655 لیدا دواتگررضوان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
32656 علی رضا دواتی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32657 غزل دواتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32658 محسن دواچی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32659 مهدی دواری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32660 اکبر دواق 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32661 احسان دوامدار 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32662 تکتم دوامی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
32663 محبوبه دوامی ابدال ابادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
32664 مرتضی دوامی احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32665 رضویه دوانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32666 قاسم دوبرادران 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32667 بنیامین دوج 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
32668 عبداله دوجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32669 مسعود دوجی 1389
32670 رسول دوجی گمش تپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
32671 مژگان دوچی طوسی 1369 علوم پايه زمین شناسی
32672 رسول دودانگه 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
32673 طیبه دودخار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32674 رضا دودمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32675 ندا دودمان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
32676 علیرضا دودمان تیپی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32677 بهناز دوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32678 فاطمه دوران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32679 محمدجواد دوران 1383 علوم پايه فیزیک
32680 آرش دوراندیش 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
32681 افسانه دوراندیش 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32682 امید دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
32683 سارا دوراندیش 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32684 سیمین دوراندیش 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32685 علی اصغر دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32686 فاطمه دوراندیش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32687 فریبا دوراندیش 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32688 محمدعلی دوراندیش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32689 مهدی دوراندیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32690 مهری دوراندیش 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32691 نرگس دوراندیش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32692 متین دوراندیش لنگرودی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32693 زهرا دوراندیش یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32694 محمدامین دوراندیش یزدی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32695 ابراهیم دورانی علیائی 1377 كشاورزى بیو تکنولوژی گیاهی
32696 ابراهیم دورانی علیایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
32697 مژگان دوربین جامی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32698 جمال دوربین نیا 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32699 براتعلی دوربینیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32700 سعید دوربینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694265