راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 32601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 محمد خسروجردی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32602 محمد خسروجردی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32603 محمود خسروجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32604 موسی الرضا خسروجردی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32605 ناهید خسروجردی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32606 وجیهه خسروجردی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
32607 یاسمن خسروجردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32608 ایرج خسروداد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32609 رضا خسروداد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32610 علیرضا خسروزاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32611 فاطمه خسروزاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
32612 سارا خسروشاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32613 سارا خسروشاهی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
32614 عادل خسروشاهی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32615 محمدابراهیم خسروشاهی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32616 مریم خسروشاهی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32617 حسین خسروشیری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32618 زهرا خسروشیری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32619 سمیّه خسروشیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32620 علی خسروشیری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32621 علی خسروشیری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32622 زهرا خسروفر 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
32623 سیدمحمدرضا خسروفر 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32624 سمانه خسرومنش 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32625 هادی خسرومنش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32626 لیلا خسرومهر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32627 پرنیان خسرونژاد 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32628 ریحانه خسرونژاد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32629 سیدمصطفی خسرونژاد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32630 سیدمصطفی خسرونژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32631 مریم خسرونژاد 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32632 ضحی خسرونژاددهمیانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32633 آمنه خسروی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32634 آمنه خسروی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32635 ا یمان خسروی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
32636 ابراهیم خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32637 احسان خسروی 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
32638 احمد خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32639 اکرم خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32640 الهام خسروی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
32641 الهام خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32642 الهام خسروی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32643 الهه خسروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32644 امید خسروی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32645 امیراسماعیل خسروی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32646 امین خسروی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32647 انیسه خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32648 ایمان خسروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
32649 بهاره خسروی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32650 بهجت خسروی 1363 علوم پايه علوم جانوری
32651 بهروز خسروی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32652 بهناز خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32653 پروانه خسروی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32654 پروین خسروی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32655 تقی خسروی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32656 ثمانه خسروی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32657 جلال خسروی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32658 حسن خسروی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32659 حسن خسروی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32660 حسن خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32661 حسنعلی خسروی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32662 حسین خسروی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32663 حسین خسروی 1372 علوم پايه زمین شناسی
32664 حسین خسروی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32665 حسین خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32666 حسین خسروی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32667 حسین خسروی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
32668 حمیدرضا خسروی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32669 حمیدرضا خسروی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32670 خدیجه خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32671 خسرو خسروی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32672 راضیه خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32673 رامین خسروی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32674 راهله خسروی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32675 رئوف خسروی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32676 رضا خسروی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32677 رضا خسروی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
32678 رضا خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32679 زهرا خسروی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32680 زهرا خسروی 1383 علوم پايه فیزیک
32681 زهرا خسروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32682 زهرا خسروی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32683 زهره خسروی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32684 زهره خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32685 زهره خسروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32686 زهره خسروی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
32687 سجاد خسروی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32688 سعید خسروی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32689 سعیده خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32690 سعیده خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
32691 سمانه خسروی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32692 سمانه خسروی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
32693 سمیعه خسروی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32694 سمیه خسروی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32695 سمیه خسروی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32696 سوده خسروی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32697 سولماز خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32698 سیدعلی خسروی 1354 علوم پايه دبیری فیزیک
32699 سیمین خسروی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222979