راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 محمّد خلیلی گل 1388 علوم رياضي آمار
32602 اتنا خلیلی لنجی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
32603 مریم خلیلی لنجی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
32604 علیرضا خلیلی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32605 سیدعلی اکبر خلیلی مقدم چهارتکابی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32606 سیده سمانه خلیلی مقدم چهارتکابی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32607 سیده سمانه خلیلی مقدم چهارتکابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32608 ربابه خلیلی هزار جریبی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32609 فیروزه خلیلی یزدی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32610 صفیه خلیلیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32611 عاطفه خلیلیان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32612 مریم خلیلیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32613 سمیه خلیلیان موحد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32614 سمیه خلیلیان موحد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32615 علی خلیلیان موحد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32616 محمد خلیلیان موحد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
32617 محمود خماری المه جوق 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32618 سمیه خماریان 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32619 نرگس خمدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32620 امیرحمزه خمر 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
32621 رسول خمر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32622 زهرا خمر 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32623 زهرا خمر 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
32624 غلامرضا خمر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32625 غلامرضا خمر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32626 محمدرضا خمر 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32627 زهرا خمری 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
32628 شهناز خمری علی آباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32629 شهناز خمری علی آباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
32630 سعیده خمسه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32631 سمیه خمسه 1380 هنر نيشابور نقاشی
32632 فهیمه خمسه 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32633 محمدرضا خمسه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32634 سمانه خمسه ای 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32635 سیما خمسه ای 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32636 علی خمسه ای 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
32637 حسین خمسه پور 1363 مهندسي مهندسی عمران
32638 گلبرگ خمسی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
32639 فاطمه خموش 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32640 ملیحه خموش جعفرآباد 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
32641 مجید خموشی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32642 رابرت خمونژادبادکی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32643 فاطمه خمیری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32644 مرتضی خمیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32645 مرتضی خمیری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32646 فرزاد خمیس آبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32647 حسین خناری نژاد 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32648 ماه رخسار خناری نژاد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32649 فاطمه خنامانی محمدپور 1388 مهندسي مهندسی شیمی
32650 فاطمه خنامانی محمدپور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
32651 الهه خنجرفلک 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32652 الهه خنجرفلک 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32653 اعظم خنجری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32654 حسین خنجری بغداده 1384 هنر نيشابور نقاشی
32655 محمد خنجری صادق 1362 علوم رياضي آمار
32656 محمد خنجری صادق 1366 علوم رياضي آمار
32657 ابراهیم خندان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32658 رضا خندان 1361 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
32659 زهرا خندان 1381 علوم پايه فیزیک
32660 زهره خندان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32661 سمیه خندان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
32662 صدیقه خندان 1383 علوم رياضي آمار
32663 عباس خندان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32664 علی خندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
32665 علی خندان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
32666 فاطمه خندان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32667 محمد خندان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32668 مژگان خندان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32669 مهرداد خندان 1382 علوم رياضي آمار
32670 نازنین خندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
32671 نسیبه خندان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32672 نفیسه خندان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32673 نگین خندان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32674 حسن خندان فدافن 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32675 اعظم خندان کاریزبالائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32676 اکرم خندان بقمچی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32677 حسن خندان بکاولی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32678 محمد خندان بکاولی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32679 زهرا خندان خادم الرضا 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32680 فهیمه خندان خادم الرضا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
32681 احمد خندان دل 1364 علوم پايه زمین شناسی
32682 حمیدرضا خندان دل 1365 علوم پايه زمین شناسی
32683 سپیده خندان دل 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32684 فرح خندان دل 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32685 فرشته خندان دل 1363 علوم پايه شیمی
32686 حسن خندان سنگ سیاه 1380 علوم رياضي آمار
32687 بهاره خندان سیوکی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
32688 حسن خندان فدافن 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
32689 حسن خندان فدافن 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32690 سمانه خندان فرد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
32691 اعظم خندان کاریزبالائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32692 ناهید خندان کاریزبالائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32693 مرتضی خنداندل خراسانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32694 مهری خنداندل خراسانی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32695 هوشنگ خنداندل مقتی 1355 علوم رياضي آمار
32696 محسن خنداندل مقنی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32697 معصومه خندانی چرمچیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32698 محمود خندانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32699 وحید خندانی مقدم 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32700 اعظم خنده رو 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474175