راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 امیرهوشنگ خیرآبادی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32602 انسیه خیرآبادی 1385 علوم رياضي آمار
32603 رامش خیرآبادی 1392 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
32604 رجبعلی خیرآبادی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32605 طاهره خیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32606 طاهره خیرآبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
32607 علیرضا خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
32608 محسن خیرآبادی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32609 محمود خیرآبادی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
32610 مریم خیرآبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32611 مریم خیرآبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
32612 مصطفی خیرآبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
32613 معصومه خیرآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
32614 معصومه خیرآبادی 1378 علوم رياضي آمار
32615 معصومه خیرآبادی 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32616 معصومه خیرآبادی 1389 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
32617 مهدی خیرآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
32618 نبی الله خیرآبادی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32619 هادی خیرآبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
32620 هانیه خیرآبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32621 اعظم خیرآبادی بزاز 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32622 افشین خیرابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32623 اکرم خیرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32624 حسین خیرابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32625 حسینعلی خیرابادی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32626 رضا خیرابادی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
32627 سکینه خیرابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32628 سکینه خیرابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32629 سمیرا خیرابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32630 سمّیه خیرابادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
32631 طاهره خیرابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32632 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32633 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
32634 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32635 مریم خیرابادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32636 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32637 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32638 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32639 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32640 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32641 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32642 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32643 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
32644 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32645 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32646 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
32647 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32648 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
32649 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32650 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
32651 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
32652 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32653 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32654 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32655 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32656 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
32657 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32658 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32659 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32660 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
32661 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32662 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32663 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
32664 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
32665 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32666 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32667 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
32668 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32669 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
32670 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32671 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32672 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32673 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32674 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32675 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
32676 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
32677 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32678 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
32679 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32680 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
32681 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
32682 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32683 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32684 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32685 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32686 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32687 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32688 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
32689 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32690 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32691 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
32692 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32693 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32694 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
32695 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
32696 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
32697 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32698 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32699 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32700 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152165