راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 32701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32701 جواد خنده رو 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32702 راحله خنده رو 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
32703 فاطمه خنده رو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32704 فاطمه خنده رو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
32705 ناهید خنده رو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32706 علی خنده روحصاری 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32707 سارا خنده روی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32708 رضا خنده روی رشتخوار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32709 محمدحسن خنشاء 1355 كشاورزى علوم زراعی
32710 مهدیه خنفری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32711 مریم خنکدار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32712 معصومه خنکدارطارسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32713 یداله خنکدارطارسی 1371 كشاورزى زراعت
32714 عصمت خنور 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32715 احمد خنیفی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32716 فاطمه السادات خواب نما 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32717 ملیحه خواب نما 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32718 ملیحه خوابنما 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32719 فریبرز خواجعلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32720 فریبرز خواجعلی 1375 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
32721 امیرسامان خواجگی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32722 الهه خواجوئی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32723 انیسه خواجوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32724 زهرا خواجوئی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32725 لیلا خواجوئی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32726 مهدیه خواجوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32727 احسان خواجوئی راوری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32728 زینب خواجوئی راوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32729 معصومه خواجوئی قرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32730 فاطمه خواجوئی گوکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
32731 ابراهیم خواجوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32732 الهه خواجوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32733 الهه خواجوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32734 اناهیتا خواجوی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32735 جواد خواجوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32736 داریوش خواجوی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32737 رضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32738 رضا خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32739 رضا خواجوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32740 سارا خواجوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32741 شمس خواجوی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32742 عبدالحمید خواجوی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32743 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32744 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32745 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
32746 فرزانه خواجوی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
32747 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32748 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32749 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
32750 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32751 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32752 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32753 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32754 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32755 معصومه خواجوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32756 ملیحه خواجوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32757 ملیحه خواجوی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32758 مهدی خواجوی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32759 مهدی خواجوی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32760 ونوس خواجوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32761 نرگس خواجوی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32762 عبدالرضا خواجوی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32763 محمد خواجوی روبیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32764 عاطفه خواجوی رودی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32765 مهدی خواجوی سریده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32766 کبری خواجوی سه گنبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32767 غلامحسن خواجوی فدافن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32768 غلامحسن خواجوی فدافن 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32769 غلامحسن خواجوی فدافن 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32770 احسان خواجویان 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32771 بنت الهدی خواجویان 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32772 فاطمه خواجویان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32773 فاطمه خواجویی سیرجانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32774 احسان خواجه 1374 علوم پايه فیزیک
32775 احمد خواجه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32776 اسیه خواجه 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32777 اصغر خواجه 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
32778 اصغر خواجه 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
32779 امین خواجه 1376 علوم پايه فیزیک
32780 انسیه خواجه 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
32781 حسین خواجه 1373 علوم پايه زمین شناسی
32782 حسین خواجه 1374 علوم پايه زمین شناسی
32783 حسین خواجه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32784 حسین خواجه 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32785 سجاد خواجه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
32786 علی خواجه 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32787 فاطمه خواجه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32788 فاطمه خواجه 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32789 فرحناز خواجه 1362 علوم رياضي آمار
32790 ماندانا خواجه 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32791 محمد خواجه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32792 محمود خواجه 1384 علوم پايه زمین شناسی
32793 مریم خواجه 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32794 مریم خواجه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32795 مریم خواجه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32796 رضا خواجه نائینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32797 صدیقه خواجه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32798 ام البنین خواجه افضلی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32799 چکاوک خواجه امیری خالدی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
32800 امین خواجه انصاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475310