راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 32701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32701 زینت خوارزمی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32702 سوسن خوارزمی طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32703 ناصر خواستار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
32704 نسرین خواستار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32705 میلاد خواستاربروجنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
32706 اشرف خواستی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32707 علی خواص 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32708 سمیرا خواصی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32709 سیدکامران خواصی 1367 علوم رياضي آمار
32710 افسانه خوافی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32711 حسام خوافی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32712 زهرا خوافی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32713 صدیقه خوافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32714 فاطمه خوافی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32715 میترا خوافی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32716 احسان خوافی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32717 احسان خوافی پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32718 الهام خوافی پور 1375 علوم رياضي آمار
32719 عصمت خوافی حسن ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32720 مریم خوافی ماشی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
32721 نورالله خوافی ماکو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32722 اکرم خواک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32723 زهرا خواک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32724 زهره خواک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32725 علیرضا خواک 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32726 معصومه خواک 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32727 معصومه خواک 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32728 زینب خوانساری 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
32729 سیدمحمود خوانساری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
32730 عطیه خوانساری بروجردی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32731 زهره خوانکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32732 طاهره خوانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
32733 علی خوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32734 فاطمه خوانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32735 موسی خوانی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
32736 محّمد خوانی صاریانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
32737 محمّد خوانی صاریانی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
32738 سیدعلی خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32739 سیدمحمدامین خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32740 سیدمحمدامین خوانیکی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32741 اردشیر خواهش حسن کیاده 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
32742 آیدا خوئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32743 ساسان خوئی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
32744 سیدحمید خوئی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32745 شیرین خوئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
32746 مصطفی خوئی تربقان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
32747 سعید خوئی سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32748 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
32749 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32750 شادی خوب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32751 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32752 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32753 سمیه خوبان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
32754 منیره خوبان ازغدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32755 عالیه خوبروی کنه گرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
32756 سمیه خوبزاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32757 گلثوم خوبزاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32758 حمیده خوبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32759 مهدی خوبیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32760 مهدی خوبیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
32761 احمد خوجانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
32762 عزت خوجانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32763 مریم خوجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32764 زهرا خوجه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32765 زهره خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32766 فاطمه خوجه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32767 نرگس خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32768 سپیده خوجه داد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32769 منصور خودآوردی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32770 حمیدرضا خودبخش عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32771 حسن خودستان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32772 شهره خودسیانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
32773 الهه خودکامه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32774 محمد خودکامه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32775 شاهین خودنیا 1365 مهندسي مهندسی عمران
32776 افسون خودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32777 سیدمسعود خوراشاهی 1362 مهندسي مهندسی عمران
32778 محمد خوراشاهی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
32779 علیرضا خوراکیان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32780 امین خوران 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32781 فهیمه خوران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32782 محمود خوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32783 محمد خوردو 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32784 طیبه خوردی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32785 منیره خوردی مودی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
32786 زینب خورزانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32787 اعظم خورسند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32788 المیرا خورسند 1382 هنر نيشابور نقاشی
32789 امیررضا خورسند 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32790 گلبرگ خورسند 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32791 مهناز خورسند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32792 محمد خورسند احمدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32793 شیوا خورسند صرافان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32794 هادی خورسنداکبرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
32795 سمیرا خورسندپریزاد 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32796 سمیرا خورسندپریزاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
32797 سیدامیررضا خورسندپریزاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32798 سیدسعید خورسندپریزاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
32799 بی بی شهناز خورسندذاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32800 محمدرضا خورسندراد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772602