راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 32701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32701 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32702 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32703 محبوبه خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
32704 محدثه خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
32705 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32706 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32707 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
32708 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32709 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32710 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32711 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32712 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32713 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32714 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32715 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32716 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
32717 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32718 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32719 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32720 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32721 میرویس خلیلی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32722 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32723 نجمه خلیلی 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
32724 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32725 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
32726 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32727 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32728 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32729 احمدذاکر خلیلی اعتبار 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
32730 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32731 بهناز خلیلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32732 نرجس خلیلی پورلنگرودی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32733 منیره خلیلی تبار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32734 منیر خلیلی تربقان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32735 بهروز خلیلی تنها 1371 علوم رياضي آمار
32736 حمیدرضا خلیلی تنها 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32737 شهین خلیلی تنها 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32738 مریم خلیلی جهان تیغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32739 مریم خلیلی جهانتیغ 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32740 کاظم خلیلی دارینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32741 مهناز خلیلی رودبی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32742 حسین خلیلی ریک آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
32743 رمضانعلی خلیلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
32744 اکرم خلیلی زاده ماهانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32745 نسیمه خلیلی سامانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
32746 مسعود خلیلی شاندیز 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32747 سمانه خلیلی شیب آبندانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
32748 سمانه خلیلی شیب ابندانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32749 ماندانا خلیلی صرافی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32750 اضغر خلیلی صنوبری 1355 علوم پايه فیزیک
32751 رضا خلیلی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32752 رضا خلیلی صنوبری 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
32753 عبدالواحد خلیلی طبس 1385 مهندسي مهندسی شیمی
32754 حسن خلیلی طرقبه 1384 علوم پايه زمین شناسی
32755 رائفه خلیلی طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
32756 صائمه خلیلی طرقبه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32757 صائمه خلیلی طرقبه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32758 محمد خلیلی طرقبه 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32759 سعیده خلیلی عارفی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32760 زهرا خلیلی فر 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32761 سمانه خلیلی فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32762 محمدعلی خلیلی فر 1356 علوم پايه علوم جانوری
32763 هدی خلیلی فر 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32764 فرشته خلیلی کرباسکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32765 محمد خلیلی گرجی محله 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
32766 محمّد خلیلی گل 1388 علوم رياضي آمار
32767 اتنا خلیلی لنجی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
32768 مریم خلیلی لنجی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
32769 علیرضا خلیلی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32770 سیدعلی اکبر خلیلی مقدم چهارتکابی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32771 سیده سمانه خلیلی مقدم چهارتکابی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32772 سیده سمانه خلیلی مقدم چهارتکابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32773 ربابه خلیلی هزار جریبی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32774 فیروزه خلیلی یزدی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32775 صفیه خلیلیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32776 عاطفه خلیلیان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32777 مریم خلیلیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32778 سمیه خلیلیان موحد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32779 سمیه خلیلیان موحد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32780 علی خلیلیان موحد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32781 محمد خلیلیان موحد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
32782 محمود خماری المه جوق 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32783 سمیه خماریان 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32784 نرگس خمدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32785 امیرحمزه خمر 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
32786 رسول خمر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32787 زهرا خمر 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32788 زهرا خمر 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
32789 غلامرضا خمر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32790 غلامرضا خمر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32791 محمدرضا خمر 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32792 زهرا خمری 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
32793 شهناز خمری علی آباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32794 شهناز خمری علی آباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
32795 سعیده خمسه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32796 سمیه خمسه 1380 هنر نيشابور نقاشی
32797 فهیمه خمسه 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32798 محمدرضا خمسه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32799 سمانه خمسه ای 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32800 سیما خمسه ای 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189460