راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,998

نمایش موارد : 32901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32901 ناهید خندان کاریزبالائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32902 مرتضی خنداندل خراسانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32903 مهری خنداندل خراسانی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32904 هوشنگ خنداندل مقتی 1355 علوم رياضي آمار
32905 محسن خنداندل مقنی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32906 معصومه خندانی چرمچیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32907 محمود خندانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32908 وحید خندانی مقدم 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32909 اعظم خنده رو 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32910 جواد خنده رو 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32911 راحله خنده رو 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
32912 فاطمه خنده رو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32913 فاطمه خنده رو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
32914 ناهید خنده رو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32915 علی خنده روحصاری 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32916 سارا خنده روی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32917 رضا خنده روی رشتخوار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32918 محمدحسن خنشاء 1355 كشاورزى علوم زراعی
32919 مهدیه خنفری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32920 مریم خنکدار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32921 معصومه خنکدارطارسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32922 یداله خنکدارطارسی 1371 كشاورزى زراعت
32923 عصمت خنور 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32924 احمد خنیفی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32925 فاطمه السادات خواب نما 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32926 ملیحه خواب نما 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32927 ملیحه خوابنما 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32928 فریبرز خواجعلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32929 فریبرز خواجعلی 1375 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
32930 امیرسامان خواجگی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32931 الهه خواجوئی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32932 انیسه خواجوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32933 زهرا خواجوئی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32934 لیلا خواجوئی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32935 مهدیه خواجوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32936 احسان خواجوئی راوری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32937 زینب خواجوئی راوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32938 معصومه خواجوئی قرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32939 فاطمه خواجوئی گوکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
32940 ابراهیم خواجوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32941 الهه خواجوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32942 الهه خواجوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32943 اناهیتا خواجوی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32944 جواد خواجوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32945 داریوش خواجوی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32946 رضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32947 رضا خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32948 رضا خواجوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32949 سارا خواجوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32950 شمس خواجوی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32951 عبدالحمید خواجوی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32952 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32953 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32954 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
32955 فرزانه خواجوی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
32956 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32957 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32958 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
32959 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32960 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32961 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32962 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32963 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32964 معصومه خواجوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32965 ملیحه خواجوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32966 ملیحه خواجوی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32967 مهدی خواجوی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32968 مهدی خواجوی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32969 ونوس خواجوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32970 نرگس خواجوی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32971 عبدالرضا خواجوی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32972 محمد خواجوی روبیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32973 عاطفه خواجوی رودی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32974 مهدی خواجوی سریده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32975 کبری خواجوی سه گنبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32976 غلامحسن خواجوی فدافن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32977 غلامحسن خواجوی فدافن 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32978 غلامحسن خواجوی فدافن 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32979 احسان خواجویان 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32980 بنت الهدی خواجویان 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32981 فاطمه خواجویان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32982 فاطمه خواجویی سیرجانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32983 احسان خواجه 1374 علوم پايه فیزیک
32984 احمد خواجه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32985 اسیه خواجه 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32986 اصغر خواجه 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
32987 اصغر خواجه 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
32988 امین خواجه 1376 علوم پايه فیزیک
32989 انسیه خواجه 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
32990 حسین خواجه 1373 علوم پايه زمین شناسی
32991 حسین خواجه 1374 علوم پايه زمین شناسی
32992 حسین خواجه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32993 حسین خواجه 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32994 سجاد خواجه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
32995 علی خواجه 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32996 فاطمه خواجه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32997 فاطمه خواجه 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32998 فرحناز خواجه 1362 علوم رياضي آمار
32999 ماندانا خواجه 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33000 محمد خواجه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41440714