راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 32901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32901 نورالله خوافی ماکو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32902 اکرم خواک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32903 زهرا خواک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32904 زهره خواک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32905 علیرضا خواک 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32906 معصومه خواک 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32907 معصومه خواک 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32908 زینب خوانساری 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
32909 سیدمحمود خوانساری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
32910 عطیه خوانساری بروجردی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32911 زهره خوانکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32912 طاهره خوانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
32913 علی خوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32914 فاطمه خوانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32915 موسی خوانی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
32916 محّمد خوانی صاریانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
32917 محمّد خوانی صاریانی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
32918 سیدعلی خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32919 سیدمحمدامین خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32920 سیدمحمدامین خوانیکی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32921 اردشیر خواهش حسن کیاده 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
32922 آیدا خوئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32923 ساسان خوئی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
32924 سیدحمید خوئی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32925 شیرین خوئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
32926 مصطفی خوئی تربقان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
32927 سعید خوئی سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32928 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
32929 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32930 شادی خوب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32931 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32932 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32933 سمیه خوبان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
32934 منیره خوبان ازغدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32935 عالیه خوبروی کنه گرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
32936 سمیه خوبزاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32937 گلثوم خوبزاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32938 حمیده خوبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32939 مهدی خوبیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32940 مهدی خوبیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
32941 احمد خوجانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
32942 عزت خوجانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32943 مریم خوجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32944 زهرا خوجه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32945 زهره خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32946 فاطمه خوجه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32947 نرگس خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32948 سپیده خوجه داد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32949 منصور خودآوردی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32950 حمیدرضا خودبخش عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32951 حسن خودستان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32952 شهره خودسیانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
32953 الهه خودکامه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32954 محمد خودکامه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32955 شاهین خودنیا 1365 مهندسي مهندسی عمران
32956 افسون خودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32957 سیدمسعود خوراشاهی 1362 مهندسي مهندسی عمران
32958 محمد خوراشاهی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
32959 علیرضا خوراکیان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32960 امین خوران 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32961 فهیمه خوران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32962 محمود خوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32963 محمد خوردو 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32964 طیبه خوردی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32965 منیره خوردی مودی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
32966 زینب خورزانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32967 اعظم خورسند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32968 المیرا خورسند 1382 هنر نيشابور نقاشی
32969 امیررضا خورسند 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32970 گلبرگ خورسند 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32971 مهناز خورسند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32972 محمد خورسند احمدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32973 شیوا خورسند صرافان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32974 هادی خورسنداکبرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
32975 سمیرا خورسندپریزاد 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32976 سمیرا خورسندپریزاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
32977 سیدامیررضا خورسندپریزاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32978 سیدسعید خورسندپریزاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
32979 بی بی شهناز خورسندذاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32980 محمدرضا خورسندراد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32981 مریم خورسندراد 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32982 ایمان خورسندعسگری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32983 احمد خورسندعلیزاده 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32984 مریم خورسندگل چین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32985 حسین خورسندوکیل زاده 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32986 آسیه خورسندی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
32987 احسان خورسندی 1380 علوم پايه فیزیک
32988 احسان خورسندی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32989 احسان خورسندی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
32990 جانعلی خورسندی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32991 حامد خورسندی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32992 سپیده خورسندی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32993 سکینه خورسندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32994 سهیلا خورسندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32995 طاهره خورسندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32996 طاهره خورسندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
32997 مهدی رضا خورسندی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
32998 سیما خورسندی شیرغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32999 بی بی راهله خورسندی یزدانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33000 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474536