راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 33001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33001 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
33002 مهدی خورسندی شامیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
33003 محمد خورسندی شیرغان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33004 مصطفی خورسندی شیرغان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33005 مهدی رضا خورسندی شیرغان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
33006 ریحانه خورسندی علی پور زحمتکش 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33007 مجید خورسندی علیپورزحمتکش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33008 ابوالحسن خورسندی علیزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33009 اسفندیار خورسندی کواکی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33010 سمیرا خورسندی نخودبریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33011 شهرام خورشائی شرق 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33012 ملیحه خورشاهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33013 زهرا خورشاهی سرمزده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33014 لادن خورشاهی شرق 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33015 پروین خورشاهیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
33016 مرجان خورشاهیان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33017 مریم خورشاهیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33018 بیژن خورشیدپورنوبندگانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33019 حسین خورشیدزاده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33020 محسن خورشیدزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33021 ملیحه خورشیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33022 اکرم خورشیدسخن گوی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33023 اکرم خورشیدسخن گوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
33024 مریم خورشیدسخن گوی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33025 زینب خورشیدسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33026 اسماء خورشیدشمشیری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33027 زهرا خورشیدنام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33028 الهام خورشیدنژادنصرآباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33029 مریم خورشیدنژادنصرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
33030 حسین خورشیدنسب 1355 علوم پايه زمین شناسی
33031 زهره خورشیدوند 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33032 ابوالفضل خورشیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33033 جمال خورشیدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33034 حدیثه خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33035 زینب خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33036 زینب خورشیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33037 سمانه خورشیدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
33038 شادان خورشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33039 شادان خورشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33040 شادان خورشیدی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33041 علیرضا خورشیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33042 علیرضا خورشیدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33043 علیرضا خورشیدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33044 فاطمه خورشیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33045 فاطمه خورشیدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33046 فاطمه خورشیدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33047 فاطمه خورشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33048 کامران خورشیدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33049 مجید خورشیدی 1377 علوم رياضي ریاضی
33050 محمد خورشیدی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33051 محمد خورشیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
33052 محمد خورشیدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
33053 مریم خورشیدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
33054 معصومه خورشیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33055 مهدی خورشیدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33056 نسرین خورشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33057 حسینعلی خورشیدی پاجی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33058 مُحسن خورشیدی پاجی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
33059 طیبه خورشیدی تربتی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33060 نونا خورشیدی جعفرآباد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33061 نسرین خورشیدی جعفراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33062 علی خورشیدی رودمعجنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33063 احسان خورشیدی سلطانی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
33064 بهنام خورشیدیان 1392 علوم پايه زمین شناسی
33065 پویا خورشیدیان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
33066 علی اکبر خورشیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33067 مصطفی خورشیدیان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33068 الهه خوری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
33069 مرضیه خوری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
33070 فاطمه خوری صالح ابادوئی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33071 مهدی خوریانیان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33072 حسن خوسفیان 1388 علوم رياضي آمار
33073 رضا خوسفیان 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33074 هادی خوش افتخار 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33075 محمد خوش اندام 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33076 فیروزه خوش اهنگ قصر 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33077 مریم خوش بیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33078 مریم خوش چهره 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33079 فاطمه خوش حال 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33080 مجتبی خوش خلق ثانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33081 علیرضا خوش دست 1366 علوم پايه دبیری شیمی
33082 معصومه خوش دندان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33083 اسماعیل خوش رفتاررودی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33084 حمیده خوش رفتاررودی 1377 علوم پايه زمین شناسی
33085 محمد خوش رو 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33086 احیا خوش روز 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33087 حسین خوش روش 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33088 محمد خوش روش 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33089 عباس خوش زبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33090 عباسی خوش زیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
33091 مسعود خوش سلیقه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33092 مسعود خوش سلیقه 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33093 فریبا خوش سلیقه بافتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33094 فهیمه خوش سلیقه بافتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
33095 اسمعیل خوش سیما 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33096 عباسعلی خوش سیما 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33097 محمدرضا خوش سیما 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33098 علیرضا خوش صفت 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489304