راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 33101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33101 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33102 مهدیه خلیل اللهیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
33103 سیدعلی خلیل الهی قوچان عتیق 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33104 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
33105 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33106 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33107 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33108 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
33109 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33110 علی اصغر خلیل خلیلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
33111 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33112 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33113 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33114 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
33115 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33116 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33117 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33118 مجید خلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
33119 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33120 محمدامین خلیل زاده 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33121 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
33122 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
33123 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33124 مهدی خلیل زاده پشتگل 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33125 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33126 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33127 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33128 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33129 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
33130 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33131 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
33132 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33133 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33134 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33135 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33136 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33137 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33138 احسان خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
33139 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33140 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33141 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33142 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33143 پروین خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
33144 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33145 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
33146 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33147 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33148 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33149 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
33150 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
33151 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33152 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33153 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33154 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33155 سعیده خلیلی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33156 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33157 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
33158 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33159 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33160 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33161 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33162 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33163 فاطمه خلیلی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی آب
33164 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
33165 محبوبه خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
33166 محدثه خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
33167 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33168 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33169 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
33170 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33171 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33172 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33173 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
33174 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33175 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33176 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33177 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33178 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
33179 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
33180 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33181 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33182 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33183 میرویس خلیلی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33184 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
33185 نجمه خلیلی 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
33186 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33187 نفیسه سادات خلیلی 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
33188 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
33189 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33190 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33191 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33192 احمدذاکر خلیلی اعتبار 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
33193 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33194 بهناز خلیلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33195 نرجس خلیلی پورلنگرودی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33196 منیره خلیلی تبار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33197 منیر خلیلی تربقان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33198 بهروز خلیلی تنها 1371 علوم رياضي آمار
33199 حمیدرضا خلیلی تنها 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33200 شهین خلیلی تنها 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199304