راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 33101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33101 مریم خیرآبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33102 مریم خیرآبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
33103 مصطفی خیرآبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
33104 معصومه خیرآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
33105 معصومه خیرآبادی 1378 علوم رياضي آمار
33106 معصومه خیرآبادی 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
33107 معصومه خیرآبادی 1389 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
33108 مهدی خیرآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
33109 نبی الله خیرآبادی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33110 هادی خیرآبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
33111 هانیه خیرآبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33112 اعظم خیرآبادی بزاز 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33113 افشین خیرابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33114 اکرم خیرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33115 حسین خیرابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33116 حسینعلی خیرابادی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33117 سکینه خیرابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33118 سکینه خیرابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33119 سمیرا خیرابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33120 سمّیه خیرابادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33121 سمیه خیرابادی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
33122 طاهره خیرابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33123 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33124 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
33125 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33126 مریم خیرابادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33127 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33128 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33129 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33130 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33131 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33132 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33133 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33134 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
33135 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33136 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33137 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
33138 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33139 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
33140 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33141 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
33142 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33143 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33144 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33145 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33146 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33147 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
33148 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33149 وحیده خیرجو 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
33150 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33151 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33152 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
33153 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33154 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33155 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
33156 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
33157 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33158 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33159 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
33160 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33161 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33162 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33163 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33164 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33165 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
33166 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33167 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
33168 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
33169 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33170 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
33171 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33172 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
33173 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
33174 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33175 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33176 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33177 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33178 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33179 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33180 ریحانه خیردوست 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33181 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
33182 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33183 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33184 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33185 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33186 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33187 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
33188 سالار خیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33189 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33190 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
33191 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33192 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33193 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33194 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33195 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33196 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
33197 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33198 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33199 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
33200 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465072