راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 33101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33101 طناز دربان باشی خامسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33102 نیکی دربان باشی خامسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33103 اعظم دربان ترشیزی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33104 حسن دربان ترشیزی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33105 ریحانه دربان جعفری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
33106 سعیده دربان جعفری 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
33107 هادی دربان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33108 علی دربان خالصی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33109 آتنا دربان رضائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33110 نرجس دربان لقمانی 1374 علوم پايه فیزیک
33111 ریحانه دربان مقامی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
33112 طیبه دربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33113 علیرضا دربانی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33114 فرزانه دربانیان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33115 معصومه دربانیان 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
33116 رباب دربایار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33117 فاطمه دربنایی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
33118 الهام دربندی 1384 علوم رياضي آمار
33119 الهه دربندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33120 الهه دربندی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33121 علی دربندی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33122 علی دربندی 1358 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33123 محمد دربندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33124 محمد دربندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33125 مهدیه دربندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
33126 سیدعلیرضا دربندی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33127 سبیکه دربندی گلیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33128 ابوالفضل دربهشتی 1385 علوم پايه زمین شناسی
33129 زهرا دربهشتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
33130 زینب دربهشتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33131 صفورا دربهشتی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33132 زهرا دربیگی نامقی 1391 مهندسي مهندسی عمران
33133 سارا دربیگی نامقی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
33134 سارا دربیگی نامقی 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
33135 محمدرضا دربیگی نامقی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33136 مریم درپا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33137 مریم درپا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33138 مهدی درپا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33139 مریم درپر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33140 مریم درپر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33141 مریم درپر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33142 عبداله درپور سرخ سرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
33143 فتانه درتاج 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33144 اکرم درتومی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33145 هادی درتومی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33146 اکرم درج ور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33147 بی بی زهرا درج ور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33148 سیدمحمدحسین درج ور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33149 محمدعظیم درج ور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33150 صفورا درجاتیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33151 مهران درجاتیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
33152 الهام درجاتیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
33153 علی درجاتیانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33154 امیر درجزی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33155 عباس درجزی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33156 مصطفی درجزی حقیقت 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33157 حمیدرضا درخان زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33158 خلیل درختی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
33159 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
33160 اعظم درخشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
33161 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33162 المیرا درخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33163 ایرانا درخشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33164 بایرام مراد درخشان 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
33165 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33166 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33167 معصومه درخشان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
33168 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33169 هاشم درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
33170 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33171 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33172 فرزانه درخشان شکرتو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33173 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33174 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
33175 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33176 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33177 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33178 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33179 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33180 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33181 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33182 فرناز درخشش 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
33183 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33184 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33185 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33186 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33187 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
33188 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي آتشنشاني
33189 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33190 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
33191 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33192 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33193 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33194 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33195 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33196 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33197 نعیما درده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
33198 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33199 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33200 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542958