راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 33101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33101 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33102 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33103 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
33104 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33105 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33106 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33107 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
33108 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33109 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
33110 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33111 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33112 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33113 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33114 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33115 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33116 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33117 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33118 پرهام دژپروردرخشان 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33119 سیده حدیده دژپسند 1381 هنر نيشابور نقاشی
33120 محمدرضا دژپسند 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33121 رحمان دژم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33122 فضل اله دژم 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33123 اعظم دژنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33124 نوروزمحمد دست باز 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33125 اعظم دست براورده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33126 اکرم دست سوزن 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33127 عذرا دست ورزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33128 زهرا دست باز 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
33129 علی دست برآورده 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
33130 علی دست براورده 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
33131 تکتم دست پاک 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
33132 فاطمه دست پاک 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33133 محسن دست پاک 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33134 مریم دست پاک 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33135 ملیحه دست پاک 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
33136 مهتاب دست پاک 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33137 مهتاب دست پاک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33138 نرجس دست غیب 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33139 بهروز دستار 1368
33140 بهروز دستار 1373
33141 بهروز دستار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33142 لیلا دستار 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33143 رقیه دستان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33144 فریبا دستجردانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33145 حسین دستجردی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
33146 رضا دستجردی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33147 رعنا دستجردی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33148 رعنا دستجردی 1378 كشاورزى گیاهپزشکی
33149 زینب دستجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33150 سمانه دستجردی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
33151 سمیرا دستجردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33152 سمیه دستجردی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33153 شهربانو دستجردی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33154 علی دستجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33155 علی دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33156 علی اصغر دستجردی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33157 علی اکبر دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
33158 علیرضا دستجردی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33159 فریبا دستجردی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33160 کاظم دستجردی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
33161 کاظم دستجردی 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
33162 محسن دستجردی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33163 محمدتقی دستجردی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33164 امیررضا دستخوش 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33165 مجید دسترس 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33166 مژگان دسترنج 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
33167 زینب ا لسادا ت دستغیب 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33168 زینب السادات دستغیب 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
33169 لیلا دستغیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33170 علی دستفان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33171 محمدرضا دستفان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33172 مسعود دستگرد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
33173 نرگس دستگردی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33174 سعیده دستمالچیان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33175 اعظم دستوار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33176 محمد دستوار 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33177 عباس دستواره 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33178 علی دستوانه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33179 ابراهیم دستورانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33180 حسن دستورانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33181 حمزه دستورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33182 سکینه دستورانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33183 علی دستورانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33184 علی دستورانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33185 قاسم دستورانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33186 مجید دستورانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
33187 محمدرضا دستورانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
33188 مهدی دستورانی 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
33189 هاجر دستورانی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
33190 هادی دستورانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33191 هادی دستورانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
33192 یداله دستورانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33193 جعفر دستوری 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33194 احمد دستوری سدهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33195 بهرام دستوریان 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
33196 بهاره دستی گردی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33197 علیرضا دستی گردی 1368 علوم رياضي آمار
33198 حمیده دستیار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
33199 رقیه دستیار 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
33200 رقیه دستیار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581424