راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 33101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33101 هادی دماوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33102 محمدرسول دماوندی صالح 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33103 رزیتا دماوندیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33104 حامد دمساز 1380 علوم پايه فیزیک
33105 محمد دمشق 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
33106 علی دمور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33107 سعید دمیرچی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
33108 عاطفه دمیرچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
33109 کاظم دنان 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
33110 حسن دنک کوب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33111 زهرا دنکوب 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33112 غلامرضا دنکوب 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33113 غلامرضا دنکوب 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
33114 فائزه دنگ کوب 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33115 فائزه دنگ کوب 1389 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
33116 فاطمه دنگ کوب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33117 تکتم دنگ کوبان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33118 مریم دنوکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33119 درخشنده دنیائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33120 بتول دنیائی ایسک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33121 ابراهیم دنیائی رودسری 1364 مهندسي نقشه برداري
33122 علی اصغر دنیادیده 1352 علوم پايه فیزیک
33123 علیرضا دنیادیده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33124 جواد دنیایی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
33125 وحیده دنیایی آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33126 سارا دنیکو 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33127 آسیه دنیوی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33128 علیرضا دنیوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33129 حسین دنیوی راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33130 مریم دنیوی راد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33131 سیما دوائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33132 صبا دوائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33133 صبا دوائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33134 سعید دوائی مرکزی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
33135 لیدا دواتگررضوان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
33136 علی رضا دواتی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33137 غزل دواتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33138 محسن دواچی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33139 مهدی دواری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33140 اکبر دواق 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33141 احسان دوامدار 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33142 تکتم دوامی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
33143 محبوبه دوامی ابدال ابادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
33144 مرتضی دوامی احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
33145 رضویه دوانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33146 قاسم دوبرادران 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33147 بنیامین دوج 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33148 عبداله دوجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33149 مسعود دوجی 1389
33150 رسول دوجی گمش تپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
33151 مژگان دوچی طوسی 1369 علوم پايه زمین شناسی
33152 رسول دودانگه 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
33153 طیبه دودخار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33154 رضا دودمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33155 ندا دودمان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
33156 علیرضا دودمان تیپی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33157 بهناز دوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33158 فاطمه دوران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33159 محمدجواد دوران 1383 علوم پايه فیزیک
33160 آرش دوراندیش 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33161 افسانه دوراندیش 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33162 امید دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
33163 سارا دوراندیش 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33164 سیمین دوراندیش 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33165 علی اصغر دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33166 فاطمه دوراندیش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33167 فریبا دوراندیش 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33168 محمدعلی دوراندیش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33169 مهدی دوراندیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33170 مهری دوراندیش 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33171 نرگس دوراندیش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33172 متین دوراندیش لنگرودی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33173 زهرا دوراندیش یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33174 محمدامین دوراندیش یزدی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33175 ابراهیم دورانی علیائی 1377 كشاورزى بیو تکنولوژی گیاهی
33176 ابراهیم دورانی علیایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
33177 مژگان دوربین جامی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33178 جمال دوربین نیا 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33179 براتعلی دوربینیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33180 سعید دوربینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33181 مریم دورقی زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33182 فاطمه دورقیان 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33183 صدیقه دوری بجستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33184 پریسا دوزنده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33185 حسین دوزنده خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33186 لیلا دوزنده خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33187 مونا دوزنده خراسانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
33188 هادی دوزنده خراسانی 1363 مهندسي جوشكاري
33189 علی دوست 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33190 علیرضا دوست آبادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33191 محمد دوست پرست 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33192 مهدی دوست پرست 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
33193 محمد دوست جلالی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33194 مجتبی دوست دارنوقابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33195 مهری دوست رضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33196 محمد دوست سیاهدشت 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33197 داور دوست محمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33198 علیرضا دوست آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
33199 علیرضا دوست آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
33200 ناهید دوست آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542496