راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 33201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33201 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
33202 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
33203 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33204 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33205 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33206 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33207 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33208 فرزانه خیری سقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33209 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33210 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33211 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33212 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33213 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33214 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
33215 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
33216 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33217 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33218 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
33219 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
33220 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33221 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33222 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33223 سروش دائمی توانگر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
33224 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33225 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33226 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33227 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33228 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
33229 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33230 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33231 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33232 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33233 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33234 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33235 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33236 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33237 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33238 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33239 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33240 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
33241 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33242 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33243 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33244 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33245 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33246 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33247 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
33248 زیبا داداش زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33249 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
33250 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33251 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33252 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33253 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33254 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
33255 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33256 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33257 عبداله داداشی سرج 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33258 حجت اله داداشی قرتیکلائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33259 رباب دادالله پوررنجبر 1375 علوم پايه زیست شناسی
33260 رؤیا داداللهی ساراب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33261 مهدیه دادبه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33262 نرگس دادبه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33263 احمد دادپور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33264 رعنا دادپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33265 صالح دادپور 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33266 ناهید دادپور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33267 نسرین دادپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33268 پریسا دادجو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33269 پویا دادجو 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
33270 مجید دادجو 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33271 مهتا دادجو 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33272 آذر دادخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33273 اعظم دادخواه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33274 بهمن دادخواه 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33275 حانیه دادخواه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33276 داود دادخواه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33277 زهرا دادخواه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33278 علی دادخواه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33279 علی دادخواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33280 علیرضا دادخواه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33281 فاطمه دادخواه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33282 محبوبه دادخواه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33283 محبوبه دادخواه 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33284 محمودرضا دادخواه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33285 مرتضی دادخواه 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33286 مهدی دادخواه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
33287 نیره دادخواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
33288 هادی دادخواه 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33289 سعید دادخواه دراباد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33290 سعید دادخواه فرد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
33291 فاطمه دادخواه کلاته 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
33292 مصطفی دادخواه کلاته 1391 مهندسي مهندسی عمران
33293 علی دادخواه کمبلانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
33294 علی دادخواه کمبلانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
33295 علی دادخواه کمبلانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
33296 حمیده دادران 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33297 پیمان دادرس 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
33298 سمیرا دادرس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33299 فرهاد دادرس 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33300 محمود دادرس 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39466459