راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 33201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33201 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33202 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33203 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33204 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33205 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33206 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33207 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
33208 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
33209 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33210 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33211 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
33212 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33213 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33214 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33215 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33216 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33217 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33218 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33219 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33220 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33221 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33222 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33223 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
33224 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33225 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33226 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33227 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33228 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33229 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
33230 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33231 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33232 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33233 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
33234 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
33235 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
33236 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33237 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33238 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33239 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33240 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
33241 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33242 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33243 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
33244 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
33245 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33246 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
33247 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33248 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33249 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33250 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
33251 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33252 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
33253 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33254 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33255 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33256 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
33257 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33258 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33259 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
33260 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
33261 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33262 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33263 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
33264 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33265 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33266 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
33267 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33268 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33269 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33270 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33271 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33272 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33273 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
33274 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33275 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33276 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33277 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33278 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
33279 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33280 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33281 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33282 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33283 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33284 رضا درودی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33285 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33286 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33287 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33288 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33289 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33290 زهرا درودی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33291 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33292 سمیّه درودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33293 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33294 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33295 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33296 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33297 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33298 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33299 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33300 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542957