راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 33401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33401 محمدرضا دره شیری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
33402 جواد درّه کی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33403 شهربانو دره کی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33404 نرجس دره کی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33405 جواد دره گی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33406 مجید دره میرکی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
33407 سارا درهمی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
33408 سیدمهدی درهمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33409 حورا دری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33410 شیما دری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33411 شیوا دری 1382 علوم رياضي آمار
33412 محمد دری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33413 محمدعلی دری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33414 مرضیه درّی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33415 مهدی دری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33416 مهرداد درّی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33417 محمدرضا دری قرشمال 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33418 راضیه دری گیو 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33419 مهرداد دری پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33420 منوره دری جانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33421 آزیتا دری حسن کیاده 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33422 نفیسه دری فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33423 نفیسه دری فر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33424 اکرم دری مشهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33425 نعیمه دری مشهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33426 افسانه دری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33427 زهرا دری نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
33428 هانیه دریا دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33429 داود دریائی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
33430 سیما دریائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33431 نسترن دریائی گوکی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
33432 بهار دریاب 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33433 جواد دریاباری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
33434 سیدمهدی دریاباری 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33435 سیده زینب دریاباری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
33436 سیده کلثوم دریاباری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33437 لاله دریاباری 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33438 زهرا دریابک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33439 محمود دریابک 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
33440 بهین السادات دریابی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33441 علیا دریابین 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33442 مریم دریابین 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33443 زهرا دریادار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33444 احسان دریادل 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33445 تکتم دریادل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33446 علی اکبر دریادل 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33447 حمید دریانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33448 فاطمه دریانیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33449 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33450 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33451 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
33452 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33453 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33454 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33455 تاج الدین دریکوند 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
33456 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33457 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33458 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
33459 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33460 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33461 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33462 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
33463 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33464 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
33465 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33466 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33467 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33468 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33469 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33470 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33471 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33472 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33473 پرهام دژپروردرخشان 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33474 سیده حدیده دژپسند 1381 هنر نيشابور نقاشی
33475 محمدرضا دژپسند 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33476 رحمان دژم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33477 فضل اله دژم 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33478 اعظم دژنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33479 نوروزمحمد دست باز 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33480 اعظم دست براورده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33481 اکرم دست سوزن 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33482 عذرا دست ورزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33483 زهرا دست باز 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
33484 علی دست برآورده 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
33485 علی دست براورده 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
33486 تکتم دست پاک 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
33487 فاطمه دست پاک 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33488 محسن دست پاک 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33489 مریم دست پاک 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33490 ملیحه دست پاک 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
33491 مهتاب دست پاک 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33492 مهتاب دست پاک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33493 نرجس دست غیب 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33494 بهروز دستار 1368
33495 بهروز دستار 1373
33496 بهروز دستار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33497 لیلا دستار 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33498 رقیه دستان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33499 فریبا دستجردانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33500 حسین دستجردی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542853