راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 33401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33401 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33402 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33403 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33404 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33405 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33406 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
33407 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33408 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
33409 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
33410 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33411 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
33412 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33413 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
33414 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
33415 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33416 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33417 مجید خیرخواه پاریزی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
33418 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33419 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33420 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33421 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33422 ریحانه خیردوست 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33423 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
33424 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33425 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33426 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33427 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33428 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33429 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
33430 سالار خیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33431 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33432 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
33433 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33434 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33435 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33436 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33437 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33438 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
33439 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33440 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33441 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
33442 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33443 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
33444 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
33445 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33446 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33447 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33448 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33449 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33450 فرزانه خیری سقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33451 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33452 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33453 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33454 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33455 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33456 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
33457 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
33458 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33459 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33460 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
33461 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
33462 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33463 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33464 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33465 سروش دائمی توانگر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
33466 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33467 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33468 نرگس دائمی عطار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
33469 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33470 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33471 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
33472 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33473 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33474 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33475 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33476 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33477 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33478 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33479 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33480 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33481 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33482 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33483 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
33484 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33485 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33486 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33487 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33488 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33489 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33490 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
33491 زیبا داداش زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33492 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
33493 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33494 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33495 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33496 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33497 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
33498 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33499 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33500 عبداله داداشی سرج 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40052015