راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 33501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33501 حامد خواجه میرزا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
33502 ریحانه خواجه میرزا 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
33503 ریحانه خواجه میرزافیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33504 وحیده خواجه میرزافیض ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33505 زهرا خواجه میری 1382 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
33506 رضا خواجه نائینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33507 فاضله خواجه نبی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
33508 طاهره خواجه نژاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33509 نوراحمد خواجه نژاد 1369 علوم پايه زمین شناسی
33510 الهام خواجه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33511 ایمان خواجه نصیری 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33512 سمیرا خواجه نصیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33513 محمودرضا خواجه نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33514 بنفشه خواجه نظر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33515 زینت خواجه نیا 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
33516 محمدرضا خواجه نیازآبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33517 رفعت خواجه یار 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33518 مرضیه خواجه یزدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
33519 مرضیه خواجه یزدی 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
33520 منصوره خواجه یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33521 امین خواجه’ 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33522 محسن خواجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33523 مرتضی خواجی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33524 اکرم خوارزمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
33525 امیر علی خوارزمی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33526 زهراویدا خوارزمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33527 شیرین خوارزمی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33528 زینت خوارزمی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
33529 یاسمین خوارزمی خراسانی 1395 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
33530 سوسن خوارزمی طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33531 ناصر خواستار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
33532 نسرین خواستار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33533 میلاد خواستاربروجنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
33534 اشرف خواستی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33535 علی خواص 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33536 سمیرا خواصی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33537 سیدکامران خواصی 1367 علوم رياضي آمار
33538 افسانه خوافی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33539 حسام خوافی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33540 زهرا خوافی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33541 شعیب خوافی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
33542 صدیقه خوافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33543 فاطمه خوافی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33544 احسان خوافی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
33545 احسان خوافی پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
33546 الهام خوافی پور 1375 علوم رياضي آمار
33547 عصمت خوافی حسن ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33548 مریم خوافی ماشی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
33549 نورالله خوافی ماکو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33550 اکرم خواک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33551 زهرا خواک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33552 زهره خواک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33553 علیرضا خواک 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33554 معصومه خواک 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33555 معصومه خواک 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33556 زینب خوانساری 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
33557 سیدمحمود خوانساری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
33558 عطیه خوانساری بروجردی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33559 زهره خوانکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33560 طاهره خوانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
33561 علی خوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33562 فاطمه خوانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33563 موسی خوانی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
33564 محّمد خوانی صاریانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
33565 محمّد خوانی صاریانی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33566 محمد خوانی صاریانی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33567 سیدعلی خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33568 سیدمحمدامین خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33569 سیدمحمدامین خوانیکی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33570 اردشیر خواهش حسن کیاده 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
33571 آیدا خوئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33572 ساسان خوئی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
33573 سیدحمید خوئی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33574 شیرین خوئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
33575 مصطفی خوئی تربقان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33576 سعید خوئی سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33577 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
33578 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33579 شادی خوب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33580 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33581 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33582 سمیه خوبان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
33583 منیره خوبان ازغدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33584 عالیه خوبروی کنه گرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
33585 سمیه خوبزاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33586 گلثوم خوبزاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33587 حمیده خوبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33588 مهدی خوبیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33589 مهدی خوبیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
33590 احمد خوجانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
33591 عزت خوجانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33592 مریم خوجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33593 سمانه خوجوی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
33594 زهرا خوجه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
33595 زهره خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33596 فاطمه خوجه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33597 نرگس خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33598 سپیده خوجه داد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33599 منصور خودآوردی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33600 حمیدرضا خودبخش عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223158