راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 33601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33601 سعید دوائی مرکزی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
33602 لیدا دواتگررضوان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
33603 علی رضا دواتی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33604 غزل دواتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33605 محسن دواچی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33606 مهدی دواری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33607 اکبر دواق 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33608 احسان دوامدار 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33609 تکتم دوامی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
33610 محبوبه دوامی ابدال ابادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
33611 مرتضی دوامی احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
33612 رضویه دوانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33613 قاسم دوبرادران 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33614 بنیامین دوج 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33615 عبداله دوجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33616 مسعود دوجی 1389
33617 رسول دوجی گمش تپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
33618 مژگان دوچی طوسی 1369 علوم پايه زمین شناسی
33619 رسول دودانگه 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
33620 طیبه دودخار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33621 رضا دودمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33622 ندا دودمان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
33623 علیرضا دودمان تیپی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33624 بهناز دوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33625 فاطمه دوران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33626 محمدجواد دوران 1383 علوم پايه فیزیک
33627 آرش دوراندیش 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33628 افسانه دوراندیش 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33629 امید دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
33630 سارا دوراندیش 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33631 سیمین دوراندیش 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33632 علی اصغر دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33633 فاطمه دوراندیش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33634 فریبا دوراندیش 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33635 محمدعلی دوراندیش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33636 مهدی دوراندیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33637 مهری دوراندیش 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33638 نرگس دوراندیش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33639 متین دوراندیش لنگرودی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33640 زهرا دوراندیش یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33641 محمدامین دوراندیش یزدی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33642 ابراهیم دورانی علیائی 1377 كشاورزى بیو تکنولوژی گیاهی
33643 ابراهیم دورانی علیایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
33644 مژگان دوربین جامی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33645 جمال دوربین نیا 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33646 براتعلی دوربینیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33647 سعید دوربینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33648 مریم دورقی زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33649 فاطمه دورقیان 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33650 صدیقه دوری بجستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33651 پریسا دوزنده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33652 حسین دوزنده خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33653 لیلا دوزنده خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33654 مونا دوزنده خراسانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
33655 هادی دوزنده خراسانی 1363 مهندسي جوشكاري
33656 علی دوست 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33657 علیرضا دوست آبادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33658 محمد دوست پرست 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33659 مهدی دوست پرست 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
33660 محمد دوست جلالی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33661 مجتبی دوست دارنوقابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33662 مهری دوست رضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33663 محمد دوست سیاهدشت 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33664 داور دوست محمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33665 علیرضا دوست آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
33666 علیرضا دوست آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
33667 ناهید دوست آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33668 سمانه دوست ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33669 محمد دوست پرست 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33670 مهدی دوست پرست 1382 علوم رياضي آمار
33671 علی دوست پرست ترشیزی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
33672 ابوالقاسم دوست دار 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33673 علیرضا دوست دار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33674 عارفه دوست دارریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33675 الهام دوست دارشهری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33676 زهرا دوست زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33677 مریم دوست زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33678 مسعود دوست زاده 1385 علوم پايه فیزیک
33679 مسعود دوست زاده 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
33680 طاهره دوست محمد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33681 علی دوست محمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33682 فتح اله دوست محمدی 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33683 محمود دوست محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
33684 مجید دوست محمدی بایگی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33685 مریم دوست محمدی سلمانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33686 اردشیر دوست مرادف 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33687 حسین دوستان علمی 1369 مهندسي مهندسی عمران
33688 رحیمه دوستخواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33689 هما دوستخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33690 حسین دوستدار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33691 معصومه دوستدار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33692 زهرا دوستدارنوقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33693 علیرضا دوستداری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33694 مریم دوستکی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33695 سیمین دوستگام 1348 علوم پايه علوم گیاهی
33696 اعظم دوستمحمدی چاهکهنوییه 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33697 اعظم دوستی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33698 حسن رضا دوستی 1392 علوم پايه زمین شناسی
33699 حسین دوستی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33700 حسین دوستی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581523