راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 33601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33601 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
33602 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33603 شادی خوب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33604 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33605 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33606 سمیه خوبان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
33607 منیره خوبان ازغدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33608 عالیه خوبروی کنه گرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
33609 سمیه خوبزاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33610 گلثوم خوبزاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33611 حمیده خوبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33612 مهدی خوبیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33613 مهدی خوبیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
33614 احمد خوجانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
33615 عزت خوجانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33616 مریم خوجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33617 سمانه خوجوی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
33618 زهرا خوجه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
33619 زهره خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33620 فاطمه خوجه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33621 نرگس خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33622 سپیده خوجه داد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33623 منصور خودآوردی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33624 حمیدرضا خودبخش عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33625 حسن خودستان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33626 شهره خودسیانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
33627 الهه خودکامه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33628 محمد خودکامه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33629 شاهین خودنیا 1365 مهندسي مهندسی عمران
33630 افسون خودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33631 سیدمسعود خوراشاهی 1362 مهندسي مهندسی عمران
33632 محمد خوراشاهی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
33633 علیرضا خوراکیان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33634 امین خوران 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33635 فهیمه خوران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33636 محمود خوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33637 محمد خوردو 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33638 طیبه خوردی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33639 منیره خوردی مودی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
33640 زینب خورزانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33641 اعظم خورسند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33642 المیرا خورسند 1382 هنر نيشابور نقاشی
33643 امیررضا خورسند 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33644 گلبرگ خورسند 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33645 مهناز خورسند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33646 محمد خورسند احمدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33647 شیوا خورسند صرافان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33648 هادی خورسنداکبرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
33649 سمیرا خورسندپریزاد 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33650 سمیرا خورسندپریزاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
33651 سیدامیررضا خورسندپریزاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33652 سیدسعید خورسندپریزاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
33653 بی بی شهناز خورسندذاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33654 محمدرضا خورسندراد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33655 مریم خورسندراد 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33656 ایمان خورسندعسگری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33657 احمد خورسندعلیزاده 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
33658 مریم خورسندگل چین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33659 حسین خورسندوکیل زاده 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33660 آسیه خورسندی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
33661 احسان خورسندی 1380 علوم پايه فیزیک
33662 احسان خورسندی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33663 احسان خورسندی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
33664 جانعلی خورسندی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33665 حامد خورسندی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33666 سپیده خورسندی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33667 سکینه خورسندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33668 سهیلا خورسندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33669 طاهره خورسندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33670 طاهره خورسندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
33671 مهدی رضا خورسندی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
33672 سیما خورسندی شیرغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33673 بی بی راهله خورسندی یزدانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33674 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33675 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
33676 مهدی خورسندی شامیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
33677 محمد خورسندی شیرغان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33678 مصطفی خورسندی شیرغان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33679 مهدی رضا خورسندی شیرغان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
33680 ریحانه خورسندی علی پور زحمتکش 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33681 مجید خورسندی علیپورزحمتکش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33682 ابوالحسن خورسندی علیزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33683 اسفندیار خورسندی کواکی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33684 سمیرا خورسندی نخودبریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33685 شهرام خورشائی شرق 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33686 ملیحه خورشاهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33687 زهرا خورشاهی سرمزده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33688 لادن خورشاهی شرق 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33689 پروین خورشاهیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
33690 مرجان خورشاهیان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33691 مریم خورشاهیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33692 بیژن خورشیدپورنوبندگانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33693 حسین خورشیدزاده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33694 محسن خورشیدزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33695 ملیحه خورشیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33696 اکرم خورشیدسخن گوی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33697 اکرم خورشیدسخن گوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
33698 فائزه خورشیدسخن گوی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33699 مریم خورشیدسخن گوی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33700 زینب خورشیدسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42252142