راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 33601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33601 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33602 نیلوفر خیرخواهان 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
33603 ریحانه خیردوست 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33604 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
33605 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33606 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33607 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33608 حمید خیری 1354 مهندسي راه و ساختمان
33609 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33610 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33611 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
33612 سالار خیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33613 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33614 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
33615 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33616 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33617 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33618 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33619 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33620 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
33621 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33622 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33623 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
33624 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33625 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
33626 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
33627 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33628 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33629 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33630 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33631 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33632 فرزانه خیری سقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33633 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33634 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33635 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33636 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33637 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33638 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
33639 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
33640 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33641 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33642 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
33643 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
33644 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33645 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33646 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33647 سروش دائمی توانگر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
33648 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33649 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33650 نرگس دائمی عطار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
33651 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33652 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33653 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
33654 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33655 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33656 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33657 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33658 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33659 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33660 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33661 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33662 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33663 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33664 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33665 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
33666 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33667 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33668 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33669 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33670 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33671 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33672 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
33673 زیبا داداش زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33674 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
33675 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33676 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33677 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33678 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33679 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
33680 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33681 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33682 عبداله داداشی سرج 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33683 حجت اله داداشی قرتیکلائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33684 رباب دادالله پوررنجبر 1375 علوم پايه زیست شناسی
33685 رؤیا داداللهی ساراب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33686 مهدیه دادبه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33687 نرگس دادبه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33688 احمد دادپور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33689 رعنا دادپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33690 صالح دادپور 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33691 ناهید دادپور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33692 نسرین دادپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33693 پریسا دادجو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33694 پویا دادجو 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
33695 مجید دادجو 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33696 مهتا دادجو 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33697 آذر دادخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33698 اعظم دادخواه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33699 بهمن دادخواه 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33700 حانیه دادخواه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766482