راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 33601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33601 احمد ذاکری راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33602 پریسا ذاکری رودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33603 عاطفه ذاکری رودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33604 عالیه ذاکری رودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33605 زهرا ذاکری سنطه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33606 محمد ذاکری سیس 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33607 سیده فاطمه ذاکری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33608 فاطمه ذاکری فرد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33609 مرضیه ذاکری قادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
33610 علی ذاکری کلات 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
33611 عبدالمجید ذاکری گتابی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33612 نجیبه ذاکری میاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33613 ابومحمد ذاکری میراباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33614 عیسی ذاکری نسب 1370 علوم پايه زمین شناسی
33615 امیر ذاکریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33616 راضیه ذاکریان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33617 محسن ذاکریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33618 فاطمه ذاکریان مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33619 معصومه ذاکریان مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
33620 معصومه ذاکریان مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
33621 زینب ذاکرین پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
33622 زهره ذباح 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33623 محبوبه ذبیح حسینیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33624 کاظم ذبیح الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33625 اکرم ذبیح حسینیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
33626 سیدجواد ذبیح نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33627 بی بی عطیّه ذبیح نیا مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33628 عاطفه سادات ذبیح نیامقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33629 آتنا ذبیحی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33630 اسماعیل ذبیحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33631 اعظم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33632 الهه سادات ذبیحی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
33633 امیرحسین ذبیحی 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33634 جواد ذبیحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33635 جواد ذبیحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33636 حسن ذبیحی 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33637 حمید ذبیحی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33638 راضیه ذبیحی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33639 رضا ذبیحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33640 رضا ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33641 سمانه ذبیحی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33642 سوگل ذبیحی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
33643 سیدجواد ذبیحی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33644 سیدمحسن ذبیحی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33645 سیدمحسن ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33646 سیدهادی ذبیحی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33647 عاطفه ذبیحی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33648 عاطفه ذبیحی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33649 عطیه ذبیحی 1376 علوم پايه فیزیک
33650 عمران ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
33651 فاطمه ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33652 فرزانه ذبیحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33653 محسن ذبیحی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33654 محمد ذبیحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33655 محمود ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33656 مرضیه ذبیحی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
33657 مرضیه ذبیحی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33658 مرضیّه ذبیحی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
33659 مریم ذبیحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33660 مریم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33661 مریم ذبیحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33662 مریم ذبیحی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33663 معصومه ذبیحی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33664 معصومه ذبیحی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
33665 معصومه ذبیحی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33666 منصور ذبیحی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
33667 مهدی ذبیحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
33668 مهری ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33669 مهری ذبیحی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
33670 نصرت ذبیحی 1353 كشاورزى صنایع غذایی
33671 یحیی ذبیحی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33672 اعظم ذبیحی هدک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33673 محمد ذبیحی تربتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33674 علیرضا ذبیحی حصاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
33675 نرجس خاتون ذبیحی حصاری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33676 رقیه ذبیحی خرق 1382 علوم پايه زمین شناسی
33677 رقیه ذبیحی خرق 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
33678 حمیدرضا ذبیحی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33679 محسن ذبیحی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33680 مهدی ذبیحی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33681 ناهید ذبیحی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33682 فاطمه ذبیحی زوارم 1382 علوم پايه زمین شناسی
33683 فاطمه ذبیحی زوارم 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
33684 فاطمه ذبیحی زوارم 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
33685 حمید ذبیحی فرزقی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33686 حمید ذبیحی فرزقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33687 هدی ذبیحی فیض آباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
33688 فهیمه ذبیحی فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33689 سمانه ذبیحی فیض ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
33690 فائزه ذبیحی فیض ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33691 مهدیه ذبیحی مایوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33692 آیدا ذبیحی مداح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33693 ایدا ذبیحی مداح 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33694 سعید ذبیحی مداح 1373 علوم رياضي ریاضی
33695 سیدمحمد ذبیحی مداح 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33696 سیدمحمد ذبیحی مداح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33697 سمیرا ذبیحی مظفرآباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33698 علی ذبیحی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33699 نرگس ذبیحی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33700 محمد ذبیحی نسب 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33790080