راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 33701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33701 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33702 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33703 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33704 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
33705 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي آتشنشاني
33706 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33707 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
33708 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33709 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33710 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33711 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33712 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33713 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33714 نعیما درده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
33715 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33716 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33717 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33718 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33719 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33720 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33721 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33722 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33723 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33724 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
33725 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
33726 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33727 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33728 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
33729 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33730 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33731 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33732 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33733 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33734 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33735 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33736 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33737 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33738 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33739 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33740 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
33741 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33742 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33743 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33744 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33745 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33746 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
33747 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33748 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33749 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33750 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
33751 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
33752 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
33753 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33754 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33755 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33756 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33757 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
33758 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33759 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33760 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
33761 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
33762 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33763 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
33764 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33765 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33766 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33767 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
33768 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33769 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
33770 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33771 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33772 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33773 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
33774 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33775 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33776 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
33777 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
33778 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33779 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33780 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
33781 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33782 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33783 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
33784 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33785 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33786 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33787 علی اکبر درنوشی 1392
33788 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33789 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33790 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33791 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
33792 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33793 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33794 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33795 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33796 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
33797 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33798 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33799 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33800 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135114