راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 33801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33801 علیرضا دارینی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
33802 فاطمه دارینی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33803 فاطمه دارینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33804 محمد دارینی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33805 محمد دارینی 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
33806 محمدمهدی دارینی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
33807 مریم دارینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33808 مریم دارینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
33809 مهدیه دارینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33810 نجمه دارینی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33811 فاطمه داریوش 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33812 محبوبه داریوش نیا 1382 علوم پايه زمین شناسی
33813 مهناز دازداری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33814 صابر داستار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33815 اسماعیل داستان 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33816 گلزار داستان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33817 محسن داستان 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33818 سامره داستانگو 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
33819 مرضیه داستانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33820 مرضیه داستانی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
33821 هدی داستانی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33822 مریم داستانی فاروجی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33823 اشرف داسی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33824 زهره داسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33825 اصغر داش خانه 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33826 سیدابوالفضل داش خانه 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33827 عباس داش خانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33828 شهرزاد داش سوز 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33829 شهرزاد داش سوز 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33830 غزال داش سوز 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33831 غلامرضا داشاب 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
33832 آیدا داعی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
33833 اعظم داعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33834 اعظم داعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
33835 پدرام داعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33836 ویدا داعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33837 هیثم محمدعلی محمدحسین داعی الحق 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
33838 حسین داعی دوغشکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33839 سعید داعی زه آب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33840 سیدمحمدی داعی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33841 سیدحسین داعی نیاکی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
33842 حمیدرضا داعیان بجستانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33843 حجّت داغانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33844 شاهین داغری زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33845 ساناز داغستانی 1378 علوم پايه فیزیک
33846 فاطمه داغستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33847 فرزانه داغستانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
33848 ملیحه داغستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33849 هما داغستانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
33850 جانعلی داغمه چی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
33851 مهین داغمه چی فیروزجائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33852 حمیده دافعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33853 آتنا دال مینو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33854 رمضانعلی دالوند 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
33855 سیدمحمد داماد غرویان 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33856 سیدمحمد دامادغرویان 1376 علوم پايه فیزیک
33857 خدیجه دامادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33858 یاسر دامچی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33859 یاسر دامچی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33860 اعظم دامرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33861 امیربهادر دامرودی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33862 مجید دامرودی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33863 ارشام دامغانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33864 علیرضا دامغانی 1353 علوم پايه زمین شناسی
33865 غلامعلی دامغانی 1353 علوم رياضي ریاضی
33866 فاطمه دامغانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33867 مهدیس دامغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
33868 ویدا دامغانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33869 نفیسه دامغانی ثانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
33870 الهه دامغانی محمدآباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33871 نفیسه دامن افشان منش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33872 جواد دامن پاک 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33873 جعفر دامن پاک بزدی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33874 جواد دامن پاک بزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33875 روح اله دامن پاک جامی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33876 زینب دامن پاک جامی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33877 رضا دامن سبز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33878 فرزانه دامن سبز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33879 فرزانه دامن سبز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33880 سیدحسین دامنجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33881 کبری سادات دامنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33882 معصومه دامنجانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
33883 رسول دامنکشان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33884 علی دامنگیر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
33885 امیر دانا 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33886 جواد دانا 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33887 حمید دانا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33888 زهرا دانا 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
33889 زهره دانا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33890 قربانعلی دانا 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33891 محمدجواد دانا 1385 مهندسي مهندسی شیمی
33892 مهری دانا 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
33893 مهری دانا 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
33894 آرش دانائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33895 آرش دانائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
33896 باقر دانائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
33897 حبیب دانائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
33898 حمیده دانائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33899 سارا دانائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475527