راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 52 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 33901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33901 معصومه دین دار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33902 وجیهه دین دار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33903 محمدعلی دین محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33904 مهدی دین محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33905 مهدی دین محمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33906 آسیه دیناربر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33907 فاطمه دیناروند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33908 محمد دیناروند 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33909 معصومه دیناروند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33910 مهری دیناروند 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
33911 احمد دیناری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33912 نیلوفر دیندار فولادلو 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
33913 نجمه دینداربرآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33914 معصومه دیندارفیض ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
33915 سعید دیندارلواینالو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33916 لیلا دینکانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33917 زینب دینکوب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33918 حسین دینوی 1367 كشاورزى زراعت
33919 فرشته دینوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33920 علی دینی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
33921 علی دینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33922 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
33923 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
33924 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33925 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33926 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33927 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33928 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33929 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
33930 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33931 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33932 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33933 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33934 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33935 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33936 سیدرضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33937 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33938 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33939 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33940 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33941 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
33942 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33943 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33944 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33945 مصطفی دیوسالار 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33946 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33947 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33948 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33949 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
33950 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33951 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33952 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33953 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33954 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
33955 آرزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33956 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
33957 آرزو ذاکر 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
33958 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33959 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33960 سیدحسین ذاکر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
33961 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33962 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33963 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
33964 قاسم ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33965 قدیر ذاکر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33966 معصومه سادات ذاکر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33967 معصومه سادات ذاکر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
33968 رضا ذاکر نقیبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33969 بهناز ذاکرالحسینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33970 ریحانه ذاکرالحسینی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33971 ریحانه ذاکرالحسینی 1394 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
33972 علی ذاکرالحسینی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33973 علی ذاکرالحسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
33974 فریده ذاکرالحسینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33975 نغمه ذاکرالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
33976 هادی ذاکرالحسینی 1363 مهندسي عمران روستايي
33977 محمدهادی ذاکرتولائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
33978 فاطمه ذاکرتولایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33979 فاطمه ذاکرتولایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
33980 فاطمه ذاکرتولایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
33981 راضیه ذاکردولت آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33982 زکیه ذاکردولت آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33983 سیده عاطفه ذاکردولت آبادی 1385 علوم پايه زمین شناسی
33984 مرضیه ذاکردولت آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33985 سیدمحمدرضا ذاکررضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33986 محمد ذاکرزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33987 نسرین ذاکرزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33988 مجتبی ذاکرعباسعلی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33989 مبین ذاکرعباسی امیری 1384 علوم پايه زمین شناسی
33990 مهدی ذاکرعباسی امیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33991 ایرج ذاکرعنبرانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33992 ایرج ذاکرعنبرانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
33993 فاطمه ذاکرعنبرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33994 همایون ذاکرقمصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33995 نجمه ذاکرمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33996 محمدرضا ذاکرهرفته 1353 مهندسي راه و ساختمان
33997 مهناز ذاکرهرفته 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33998 اعظم ذاکری 1380 علوم رياضي آمار
33999 امین ذاکری 1387
34000 تکتم ذاکری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566155