راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 33901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33901 خسرو دهرآزما 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
33902 مهرداد دهرآزما 1379 علوم پايه فیزیک
33903 بهناز دهرازما 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33904 حجت دهستانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33905 رحیم دهستانی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33906 رقیه دهستانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33907 زهره دهستانی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
33908 زهره دهستانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33909 سیدمحمد دهستانی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33910 سیما دهستانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33911 علی دهستانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33912 غلامعباس دهستانی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33913 محمدحسین دهستانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33914 محمدرضا دهستانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33915 امیر دهستانی اردکانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33916 حسن دهستانی اردکانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33917 حمیدرضا دهستانی بافقی 1386 علوم پايه فیزیک
33918 احمد دهستانی زاد 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33919 فریدون دهستانی کلاگر 1354 علوم رياضي ریاضی
33920 یوسف دهستانی کلاگر 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
33921 زکیه دهشت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33922 علی دهشت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33923 فاطمه دهشت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33924 مروارید دهشت 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33925 زهرا دهشتی قشلاق 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
33926 سمیه دهشتی کلارده 1383 علوم رياضي آمار
33927 مهین دهشیبی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
33928 احمد دهقان 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33929 اسماعیل دهقان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
33930 اسماعیل دهقان 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
33931 اکرم دهقان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33932 اکرم دهقان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33933 الهام دهقان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33934 الهام دهقان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33935 الهه دهقان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33936 بابک دهقان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33937 براتعلی دهقان 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
33938 بیگرد دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33939 ثریا دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33940 جواد دهقان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
33941 حسن دهقان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33942 حسن دهقان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33943 حسن دهقان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33944 حسین دهقان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33945 حسین دهقان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33946 حمیدرضا دهقان 1377 علوم رياضي آمار
33947 داود دهقان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33948 رضا دهقان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33949 رضا دهقان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33950 زهرا دهقان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33951 زهرا دهقان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33952 سکینه دهقان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33953 سمیه دهقان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33954 شیما دهقان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33955 طیبه دهقان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33956 عبدالله دهقان 1380 علوم پايه فیزیک
33957 عبدالمجید دهقان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
33958 عبدالمطلب دهقان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33959 عطیه دهقان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33960 علی دهقان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33961 علی دهقان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33962 عیسی دهقان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33963 غلامعلی دهقان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33964 فاطمه دهقان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33965 فاطمه دهقان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
33966 فاطمه دهقان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33967 فتح اله دهقان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33968 کلثوم دهقان 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
33969 محبوبه دهقان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33970 محدثه دهقان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
33971 محدثه دهقان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33972 محمد دهقان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33973 محمدحسین دهقان 1366 علوم رياضي آمار
33974 محمدحسین دهقان 1372 علوم رياضي آمار
33975 محمدرضا دهقان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33976 مریم دهقان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33977 مریم دهقان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33978 معصومه دهقان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33979 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33980 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33981 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33982 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33983 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33984 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
33985 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
33986 هادی دهقان 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
33987 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33988 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33989 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33990 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33991 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33992 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
33993 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33994 حمید دهقان بنادکی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
33995 عماد دهقان بنادکی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
33996 لیلا دهقان بنادکی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33997 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
33998 ملیحه دهقان بنادکی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
33999 منصوره دهقان بنادکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34000 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581532