راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 33901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33901 فاطمه داریوش 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33902 محبوبه داریوش نیا 1382 علوم پايه زمین شناسی
33903 مهناز دازداری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33904 صابر داستار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33905 اسماعیل داستان 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33906 گلزار داستان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33907 محسن داستان 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33908 سامره داستانگو 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
33909 مرضیه داستانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33910 مرضیه داستانی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
33911 هدی داستانی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33912 مریم داستانی فاروجی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33913 اشرف داسی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33914 زهره داسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33915 اصغر داش خانه 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33916 سیدابوالفضل داش خانه 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33917 عباس داش خانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33918 شهرزاد داش سوز 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33919 شهرزاد داش سوز 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33920 غزال داش سوز 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33921 غلامرضا داشاب 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
33922 آیدا داعی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
33923 اعظم داعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33924 اعظم داعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
33925 پدرام داعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33926 ویدا داعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33927 هیثم محمدعلی محمدحسین داعی الحق 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
33928 حسین داعی دوغشکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33929 سعید داعی زه آب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33930 سیدمحمدی داعی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33931 سیدحسین داعی نیاکی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
33932 حمیدرضا داعیان بجستانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33933 حجّت داغانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33934 شاهین داغری زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33935 ساناز داغستانی 1378 علوم پايه فیزیک
33936 فاطمه داغستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33937 فرزانه داغستانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
33938 ملیحه داغستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33939 هما داغستانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
33940 جانعلی داغمه چی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
33941 مهین داغمه چی فیروزجائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33942 حمیده دافعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33943 آتنا دال مینو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33944 رمضانعلی دالوند 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
33945 سیدمحمد داماد غرویان 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33946 سیدمحمد دامادغرویان 1376 علوم پايه فیزیک
33947 خدیجه دامادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33948 یاسر دامچی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33949 یاسر دامچی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33950 اعظم دامرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33951 امیربهادر دامرودی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33952 مجید دامرودی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33953 ارشام دامغانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33954 علیرضا دامغانی 1353 علوم پايه زمین شناسی
33955 غلامعلی دامغانی 1353 علوم رياضي ریاضی
33956 فاطمه دامغانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33957 مهدیس دامغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
33958 ویدا دامغانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33959 نفیسه دامغانی ثانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
33960 الهه دامغانی محمدآباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33961 نفیسه دامن افشان منش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33962 جواد دامن پاک 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33963 جعفر دامن پاک بزدی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33964 جواد دامن پاک بزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33965 روح اله دامن پاک جامی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33966 زینب دامن پاک جامی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33967 رضا دامن سبز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33968 فرزانه دامن سبز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33969 فرزانه دامن سبز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33970 سیدحسین دامنجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33971 کبری سادات دامنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33972 معصومه دامنجانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
33973 رسول دامنکشان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33974 علی دامنگیر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
33975 امیر دانا 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33976 جواد دانا 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33977 حمید دانا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33978 زهرا دانا 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
33979 زهره دانا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33980 قربانعلی دانا 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33981 محمدجواد دانا 1385 مهندسي مهندسی شیمی
33982 مهری دانا 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
33983 مهری دانا 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
33984 آرش دانائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33985 آرش دانائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
33986 باقر دانائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
33987 حبیب دانائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
33988 حمیده دانائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33989 سارا دانائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33990 سحر دانائی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
33991 سیما دانائی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
33992 فائزه دانائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33993 مجید دانائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33994 محسن دانائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33995 محمد دانائی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33996 محمد دانائی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33997 محمود دانائی 1370 كشاورزى زراعت
33998 ناهید دانائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33999 نسرین دانائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904105