راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 33901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33901 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
33902 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33903 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33904 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
33905 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33906 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33907 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33908 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33909 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33910 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33911 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33912 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33913 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33914 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33915 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33916 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
33917 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33918 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33919 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33920 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33921 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33922 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
33923 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33924 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33925 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33926 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
33927 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
33928 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
33929 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33930 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33931 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33932 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33933 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
33934 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33935 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33936 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
33937 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
33938 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33939 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
33940 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33941 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33942 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33943 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
33944 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33945 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
33946 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33947 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33948 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33949 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
33950 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33951 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33952 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
33953 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
33954 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33955 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33956 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
33957 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33958 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33959 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
33960 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33961 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33962 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33963 علی اکبر درنوشی 1392
33964 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33965 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33966 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33967 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
33968 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33969 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33970 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33971 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33972 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
33973 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33974 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33975 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33976 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33977 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33978 رضا درودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33979 رضا درودی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33980 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33981 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33982 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33983 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33984 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33985 زهرا درودی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33986 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33987 سمیّه درودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33988 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33989 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33990 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33991 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33992 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33993 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33994 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33995 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33996 علی اکبر درودی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33997 علیرضا درودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33998 غلامرضا درودی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33999 فاطمه درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34000 فاطمه درودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396012