راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 ثمینه ذاکری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
34002 حسین ذاکری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34003 حمید ذاکری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
34004 داود ذاکری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34005 داود ذاکری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34006 داوود ذاکری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34007 رضوان ذاکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
34008 رمضان ذاکری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34009 زکیه ذاکری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
34010 زهرا ذاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34011 زهرا ذاکری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
34012 زهره ذاکری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
34013 زینب ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34014 سپیده ذاکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34015 سعید ذاکری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34016 سعیده ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34017 سکینه ذاکری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34018 سمانه ذاکری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34019 سیدحجت اله ذاکری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34020 سیده مرضیه ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34021 صدیقه ذاکری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34022 صدیقه ذاکری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
34023 عاطفه ذاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
34024 عاطفه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34025 علی ذاکری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34026 علی ذاکری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
34027 غلامرضا ذاکری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
34028 فائزه ذاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34029 فاطمه ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34030 فاطمه ذاکری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34031 فاطمه ذاکری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34032 فاطمه ذاکری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34033 مجتبی ذاکری 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
34034 محمدصادق ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34035 محمدکاظم ذاکری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34036 محمود ذاکری 1379 علوم پايه فیزیک
34037 مرتضی ذاکری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34038 مرضیه ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34039 مریم ذاکری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
34040 مریم سادات ذاکری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34041 مسعود ذاکری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34042 مسعود ذاکری 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
34043 مصطفی ذاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34044 میلاد ذاکری 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34045 هرمز ذاکری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34046 علی ذاکری دوست 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34047 زهرا ذاکری بایگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34048 تکتم السادات ذاکری بهار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34049 بتول ذاکری بیزخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34050 محدثه ذاکری جزئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34051 حامد ذاکری جزه ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34052 حسین ذاکری چنار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34053 مژگان ذاکری حسن آبادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34054 حامد ذاکری خلیل آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34055 زکیه ذاکری خمی 1379 علوم پايه زمین شناسی
34056 مرضیه ذاکری دولت آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34057 احمد ذاکری راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34058 پریسا ذاکری رودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34059 عاطفه ذاکری رودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34060 عالیه ذاکری رودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34061 زهرا ذاکری سنطه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34062 محمد ذاکری سیس 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34063 سیده فاطمه ذاکری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34064 فاطمه ذاکری فرد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34065 مرضیه ذاکری قادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
34066 علی ذاکری کلات 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
34067 عبدالمجید ذاکری گتابی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34068 نجیبه ذاکری میاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34069 ابومحمد ذاکری میراباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34070 عیسی ذاکری نسب 1370 علوم پايه زمین شناسی
34071 امیر ذاکریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
34072 راضیه ذاکریان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34073 محسن ذاکریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34074 فاطمه ذاکریان مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34075 معصومه ذاکریان مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
34076 معصومه ذاکریان مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
34077 زینب ذاکرین پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
34078 زهره ذباح 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34079 محبوبه ذبیح حسینیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34080 کاظم ذبیح الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34081 اکرم ذبیح حسینیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
34082 سیدجواد ذبیح نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34083 بی بی عطیّه ذبیح نیا مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34084 عاطفه سادات ذبیح نیامقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34085 آتنا ذبیحی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34086 اسماعیل ذبیحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34087 اعظم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34088 الهه سادات ذبیحی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
34089 امیرحسین ذبیحی 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34090 جواد ذبیحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34091 جواد ذبیحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34092 حسن ذبیحی 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34093 حمید ذبیحی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34094 راضیه ذبیحی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
34095 رضا ذبیحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34096 رضا ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34097 سمانه ذبیحی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34098 سوگل ذبیحی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
34099 سیدجواد ذبیحی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34100 سیدمحسن ذبیحی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549997