راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34002 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34003 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34004 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34005 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34006 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
34007 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
34008 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34009 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34010 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
34011 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34012 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34013 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34014 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
34015 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34016 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34017 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34018 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34019 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34020 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34021 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34022 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
34023 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34024 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34025 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34026 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34027 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34028 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
34029 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34030 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34031 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34032 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
34033 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34034 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
34035 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34036 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34037 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34038 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34039 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
34040 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
34041 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34042 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
34043 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
34044 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34045 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
34046 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34047 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34048 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34049 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
34050 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34051 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
34052 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34053 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34054 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34055 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
34056 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34057 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34058 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
34059 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
34060 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34061 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34062 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
34063 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34064 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34065 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34066 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
34067 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34068 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34069 علی اکبر درنوشی 1392
34070 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34071 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34072 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34073 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
34074 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34075 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34076 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34077 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34078 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
34079 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34080 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34081 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34082 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34083 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34084 رضا درودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34085 رضا درودی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34086 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34087 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34088 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34089 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34090 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34091 زهرا درودی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
34092 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
34093 سمیّه درودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34094 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34095 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34096 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34097 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34098 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34099 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34100 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38641017