راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 محمود خوشنود 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34002 مهدی خوشنود 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34003 نسرین خوشنودان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34004 نظام خوشنودی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
34005 علی اکبر خوشنودی آبرودی 1365 كشاورزى علوم زراعی
34006 زهرا خوشنودی ابرودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34007 سیمین خوشنویس 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34008 عباس خوشنویس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34009 محمدمهدی خوشنویس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34010 نسرین خوشنویس 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34011 محمدهادی خوشنویس زاده 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
34012 بهرام خوشنویسان 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
34013 زهرا خوشنویسان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34014 حسین خوشوقت 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
34015 محمدرضا خوشوقت 1392 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
34016 فریبا خوشوقت کاخکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34017 عادله خوشه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34018 الهام خوشه بست 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
34019 فاطمه خوشه بست 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34020 فاطمه بیگم خوشی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34021 محسن خوشی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34022 ملیحه خوشی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34023 نیره خوشی بیدسکان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34024 زینب خوشیاری مراد 1396 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
34025 آزاده خوشیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
34026 امیر خوگر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34027 امیر خوگر 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34028 طراوت خوگر 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34029 عبدالرضا خوندابی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34030 جواد خونساری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34031 شکوفه خونساری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34032 محمد خونساری 1362 علوم پايه دبیری شیمی
34033 ناهید خونساری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34034 مجید خونساریان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34035 حمید خونسرد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
34036 علی خونسرد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34037 فاطمه خونسرد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34038 محمود خونمری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34039 محمود خونمری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34040 ملیحه خونیکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34041 امیر خونیکی درمیان 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34042 طیبه خونیکی درمیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34043 طیبه خونیکی درمیان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
34044 مرضیه خویدار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34045 محمد خویردی مزرعه شیخ 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34046 الهه خویش آوندی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34047 محدثه خویشاوندی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
34048 محدثه خویشاوندی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
34049 داوود خویی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34050 مجتبی خویی 1375 علوم رياضي آمار
34051 اکرم خیابانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34052 الهام خیابانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34053 الهام خیابانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
34054 الهه خیابانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34055 حمید خیابانی 1355 كشاورزى زراعت
34056 حمیدرضا خیابانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34057 محسن خیابانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34058 معصومه خیابانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34059 رمضان خیابانی تنها 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34060 مطهره خیابانی تنها 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34061 عزت خیابانی فرد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34062 میترا خیابانی مقدم 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34063 طیبه خیابانی نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34064 الهام خیاط 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34065 امید خیاط 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34066 ایمان خیاط 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34067 بتول خیاط 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34068 زینب خیاط 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34069 سارا خیاط 1380 علوم رياضي ریاضی محض
34070 صدیقه خیاط 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34071 علی خیاط 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34072 علی خیاط 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34073 علی خیاط 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34074 فاطمه خیاط 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34075 فاطمه خیاط 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34076 فاطمه خیاط 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
34077 محمد خیاط 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34078 مرجان خیاط 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34079 معصومه خیاط 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34080 معصومه خیاط 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
34081 مهدی خیاط 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
34082 ندا خیاط 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34083 مجتبی خیاط آزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34084 عباس خیاط آیسک 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34085 الهام خیاط باشی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34086 فریدون خیاط باشی 1361 مهندسي راه و ساختمان
34087 محمدتقی خیاط خوئی 1355 علوم پايه شیمی
34088 حمید خیاط زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34089 حمیده خیاط زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
34090 سمانه خیاط زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34091 میثم خیاط زاده 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
34092 میثم خیاط زاده 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
34093 ابوالفضل خیاط زاده صفائی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34094 ثمین خیاط زاده مشهدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34095 رامین خیاط زاده مشهدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
34096 محمّد خیاط سرکار 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
34097 علی خیاط فدردی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
34098 فهیمه خیاط مشهدی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
34099 فهیمه خیاط مشهدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
34100 مهسا خیاط مطلق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42252109