راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34002 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34003 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
34004 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34005 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34006 محمدجواد دریس فریحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34007 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34008 تاج الدین دریکوند 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
34009 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34010 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34011 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
34012 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34013 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34014 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34015 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
34016 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34017 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34018 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34019 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34020 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34021 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34022 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34023 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34024 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34025 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
34026 پرهام دژپروردرخشان 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34027 سیده حدیده دژپسند 1381 هنر نيشابور نقاشی
34028 محمدرضا دژپسند 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34029 رحمان دژم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34030 فضل اله دژم 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34031 اعظم دژنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34032 نوروزمحمد دست باز 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34033 اعظم دست براورده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34034 اکرم دست سوزن 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34035 عذرا دست ورزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34036 زهرا دست باز 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
34037 علی دست برآورده 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
34038 علی دست براورده 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
34039 تکتم دست پاک 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
34040 فاطمه دست پاک 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34041 محسن دست پاک 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34042 مریم دست پاک 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34043 ملیحه دست پاک 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
34044 مهتاب دست پاک 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34045 مهتاب دست پاک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34046 امیررضا دست خوش 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34047 نرجس دست غیب 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34048 بهروز دستار 1368
34049 بهروز دستار 1373
34050 بهروز دستار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
34051 لیلا دستار 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34052 رقیه دستان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34053 فریبا دستجردانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34054 حسین دستجردی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
34055 رضا دستجردی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34056 رعنا دستجردی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34057 رعنا دستجردی 1378 كشاورزى گیاهپزشکی
34058 زینب دستجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34059 سمانه دستجردی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
34060 سمیرا دستجردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34061 سمیه دستجردی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34062 شهربانو دستجردی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34063 علی دستجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34064 علی دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34065 علی اصغر دستجردی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34066 علی اکبر دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
34067 علیرضا دستجردی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34068 فریبا دستجردی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34069 کاظم دستجردی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
34070 کاظم دستجردی 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
34071 محسن دستجردی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34072 محمدتقی دستجردی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34073 مجید دسترس 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34074 مژگان دسترنج 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
34075 زینب ا لسادا ت دستغیب 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34076 زینب السادات دستغیب 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
34077 لیلا دستغیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34078 علی دستفان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34079 محمدرضا دستفان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34080 مسعود دستگرد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34081 زهرا دستگردی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34082 نرگس دستگردی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34083 سعیده دستمالچیان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34084 اعظم دستوار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34085 محمد دستوار 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34086 عباس دستواره 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34087 علی دستوانه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34088 ابراهیم دستورانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34089 حسن دستورانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34090 حمزه دستورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34091 سکینه دستورانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34092 علی دستورانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34093 علی دستورانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34094 قاسم دستورانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34095 مجید دستورانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
34096 محمدرضا دستورانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
34097 مهدی دستورانی 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
34098 هاجر دستورانی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
34099 هادی دستورانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34100 هادی دستورانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38158447