راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 34201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34201 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
34202 اعظم درخشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
34203 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34204 المیرا درخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34205 ایرانا درخشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34206 بایرام مراد درخشان 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
34207 پریسا درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34208 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34209 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34210 معصومه درخشان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34211 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34212 هاشم درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
34213 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34214 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34215 فرزانه درخشان شکرتو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34216 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34217 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
34218 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34219 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34220 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34221 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34222 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34223 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34224 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34225 سعید درخشش 1393 مهندسي مهندسی شیمی
34226 فرناز درخشش 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34227 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34228 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34229 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34230 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34231 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
34232 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
34233 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34234 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
34235 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34236 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34237 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34238 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34239 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34240 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34241 نعیما درده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
34242 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34243 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34244 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34245 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34246 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34247 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34248 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34249 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34250 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34251 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
34252 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
34253 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34254 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34255 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
34256 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34257 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34258 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34259 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
34260 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34261 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34262 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34263 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34264 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34265 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34266 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34267 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
34268 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34269 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34270 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34271 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34272 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34273 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
34274 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34275 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34276 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34277 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
34278 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34279 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
34280 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34281 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34282 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34283 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34284 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
34285 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
34286 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34287 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
34288 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
34289 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34290 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
34291 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34292 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34293 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34294 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
34295 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34296 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
34297 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34298 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34299 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34300 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39466325