راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 34201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34201 محمدعلی درویشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34202 مرضیه درویشی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34203 مهدی درویشی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34204 میلاد درویشی 1395
34205 نجمه درویشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34206 نرگس درویشی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34207 نسرین درویشی 1371 علوم رياضي آمار
34208 نعمت الله درویشی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34209 حمیدرضا درویشی ارزنه ای 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34210 زهرا درویشی ایوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34211 یونس درویشی بهلولی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
34212 حسن درویشی دادنجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34213 ایوب درویشی دیوانمراد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34214 زینب درویشی زیدآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34215 دانیال درویشی کاریزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34216 الهام درویشی لردی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34217 حامد درویشیان بیاضی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34218 فائزه درویشیان حقیقی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34219 محسن دره 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
34220 ابوالفضل دره پیما 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34221 حسین دره پیما 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34222 ساره دره شورزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34223 محمد رضا دره شیری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
34224 محمدحسین دره شیری 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34225 محمدرضا دره شیری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
34226 تکتم دره کی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34227 جواد درّه کی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34228 شهربانو دره کی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34229 نرجس دره کی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34230 جواد دره گی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34231 مجید دره میرکی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
34232 سارا درهمی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
34233 سیدمهدی درهمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34234 حورا دری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34235 شیما دری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34236 شیوا دری 1382 علوم رياضي آمار
34237 محمد دری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
34238 محمدعلی دری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
34239 مرضیه درّی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34240 مهدی دری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34241 مهرداد درّی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34242 محمدرضا دری قرشمال 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34243 راضیه دری گیو 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34244 مهرداد دری پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34245 منوره دری جانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34246 آزیتا دری حسن کیاده 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34247 نفیسه دری فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34248 نفیسه دری فر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34249 اکرم دری مشهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34250 نعیمه دری مشهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34251 افسانه دری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34252 نیلوفر دری مقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
34253 زهرا دری نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
34254 هانیه دریا دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34255 داود دریائی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34256 سیما دریائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34257 نسترن دریائی گوکی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
34258 بهار دریاب 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34259 جواد دریاباری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
34260 سیدمهدی دریاباری 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34261 سیده زینب دریاباری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
34262 سیده کلثوم دریاباری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34263 لاله دریاباری 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34264 زهرا دریابک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34265 محمود دریابک 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
34266 بهین السادات دریابی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34267 علیا دریابین 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34268 مریم دریابین 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34269 زهرا دریادار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34270 احسان دریادل 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34271 تکتم دریادل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34272 علی اکبر دریادل 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34273 حمید دریانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34274 فاطمه دریانیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34275 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34276 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34277 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
34278 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34279 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34280 محمدجواد دریس فریحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34281 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34282 تاج الدین دریکوند 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
34283 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34284 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34285 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
34286 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34287 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34288 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34289 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
34290 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34291 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34292 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34293 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34294 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34295 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34296 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34297 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34298 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34299 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
34300 پرهام دژپروردرخشان 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38677589