راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 34201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34201 سیدرضا دقیقی راد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34202 مسعود دکالی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
34203 بهناز دل آرام 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
34204 تکتم دل آرامی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34205 حسن دل آرامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34206 علی دل آرامیان 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34207 علی دل آرامیان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
34208 بهروز دل آسائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34209 ریحانه دل اسایی مروی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34210 جهانگیر دل افروز 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34211 سمیه دل بسته 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34212 سمیه دل بسته 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
34213 مینا دل پاک 1389
34214 علیرضا دل پسند 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
34215 مرضیه دل پسند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34216 عبدالمطلب دل جو 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34217 مژده دل قندی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34218 حسین دلاارام نژاد 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34219 طوبی دلارام 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34220 طوبی دلارام 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
34221 منیره دلارام 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34222 مهران دلارام 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34223 محمد دلارامی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
34224 تکتم دلاکه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34225 محمد دلاکه 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
34226 رامین دلال مقدم 1385 مهندسي مهندسی شیمی
34227 اسماء دلالت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34228 آسیه دلاور 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
34229 جواد دلاور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34230 خدیجه دلاور 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34231 زهرا دلاور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34232 زینب دلاور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34233 شایلی دلاور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
34234 علی دلاور 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34235 فرزانه دلاور 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34236 مریم دلاور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34237 ملک حسین دلاور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34238 ملک حسین دلاور 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
34239 مهدی دلاور 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34240 حسین دلاور فیض آبادی 1385 علوم پايه فیزیک
34241 حمید دلاوربرده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34242 یاسر دلاوربرده 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
34243 مریم دلاورحسین آبادقایینی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34244 زری دلاورحسین ابادقائینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34245 صدیقه دلاورداغیان 1379 علوم رياضي آمار
34246 صدیقه دلاورداغیان 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
34247 خدیجه دلاورزرنوخی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34248 سهراب دلاورکلاته میرزامحمدرضا 1373 مهندسي آتشنشاني
34249 فاطمه دلاورمندی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
34250 وحید دلاورنامانلو 1384 علوم پايه زمین شناسی
34251 ابراهیم دلاوری 1391 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
34252 اسماعیل دلاوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34253 اقدس دلاوری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34254 امیر دلاوری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34255 امیر دلاوری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
34256 داود دلاوری 1388 دامپزشكي دامپزشکی
34257 محسن دلاوری 1382 علوم رياضي آمار
34258 محمد دلاوری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34259 محمد دلاوری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34260 مصطفی دلاوری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34261 میمنت دلاوری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34262 مجتبی دلاوری پاریزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34263 غلام حسین دلاوری راد 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34264 میرمسعود دلاوری لطف اباد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34265 علی دلاوری مقدم 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34266 فاطمه دلاوری نیدر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34267 حمید دلاوری هروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34268 محدثه دلاوریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
34269 رضا دلباز 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
34270 علیرضا دلباز 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
34271 مریم دلبر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34272 ابراهیم دلبری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
34273 اعظم دلبری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34274 حسن دلبری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34275 حسن دلبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34276 حسین دلبری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34277 زهرا دلبری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
34278 زهرا دلبری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34279 زهره دلبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34280 سمیه سادات دلبری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34281 سمیه سادات دلبری 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
34282 سمیه سادات دلبری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
34283 سیدحسین دلبری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
34284 سیدمحمد دلبری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
34285 سیدمرتضی دلبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34286 سیدمهدی دلبری 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34287 علیرضا دلبری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
34288 محمد دلبری 1366 علوم رياضي آمار
34289 محمد دلبری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34290 محمدرضا دلبری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
34291 محمدرضا دلبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34292 هادی دلبری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34293 هادی دلبری 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34294 سمیرا دلبری مرغزار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34295 احمد دلپسند 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34296 اعظم دلپسند 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34297 اعظم دلپسند 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
34298 جواد دلپسند 1375 علوم رياضي ریاضی
34299 سیدمهدی دلجو 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152765