راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 34201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34201 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
34202 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
34203 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34204 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
34205 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34206 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34207 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34208 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
34209 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34210 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34211 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34212 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34213 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34214 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34215 سیدرضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34216 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34217 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34218 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34219 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34220 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
34221 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34222 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34223 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34224 مصطفی دیوسالار 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34225 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34226 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34227 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34228 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
34229 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34230 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34231 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34232 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34233 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
34234 آرزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34235 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
34236 آرزو ذاکر 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
34237 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34238 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34239 سیدجواد ذاکر 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
34240 سیدحسین ذاکر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
34241 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34242 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34243 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
34244 قاسم ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34245 قدیر ذاکر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34246 معصومه سادات ذاکر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34247 معصومه سادات ذاکر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
34248 رضا ذاکر نقیبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34249 بهناز ذاکرالحسینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34250 ریحانه ذاکرالحسینی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34251 ریحانه ذاکرالحسینی 1394 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
34252 علی ذاکرالحسینی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34253 علی ذاکرالحسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
34254 فریده ذاکرالحسینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34255 نغمه ذاکرالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
34256 هادی ذاکرالحسینی 1363 مهندسي عمران روستايي
34257 محمدهادی ذاکرتولائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
34258 فاطمه ذاکرتولایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34259 فاطمه ذاکرتولایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
34260 فاطمه ذاکرتولایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
34261 راضیه ذاکردولت آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34262 زکیه ذاکردولت آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34263 سیده عاطفه ذاکردولت آبادی 1385 علوم پايه زمین شناسی
34264 مرضیه ذاکردولت آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34265 سیدمحمدرضا ذاکررضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34266 محمد ذاکرزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34267 نسرین ذاکرزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34268 مجتبی ذاکرعباسعلی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34269 مبین ذاکرعباسی امیری 1384 علوم پايه زمین شناسی
34270 مهدی ذاکرعباسی امیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34271 ایرج ذاکرعنبرانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34272 ایرج ذاکرعنبرانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
34273 فاطمه ذاکرعنبرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34274 همایون ذاکرقمصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34275 نجمه ذاکرمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34276 محمدرضا ذاکرهرفته 1353 مهندسي راه و ساختمان
34277 مهناز ذاکرهرفته 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34278 اعظم ذاکری 1380 علوم رياضي آمار
34279 امین ذاکری 1387
34280 تکتم ذاکری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34281 ثمینه ذاکری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
34282 حسین ذاکری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34283 حمید ذاکری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
34284 داود ذاکری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34285 داود ذاکری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34286 داوود ذاکری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34287 رضوان ذاکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
34288 رمضان ذاکری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34289 زکیه ذاکری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
34290 زهرا ذاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34291 زهرا ذاکری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
34292 زهره ذاکری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
34293 زینب ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34294 سپیده ذاکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34295 سعید ذاکری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34296 سعیده ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34297 سکینه ذاکری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34298 سمانه ذاکری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34299 سیدحجت اله ذاکری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34300 سیده مرضیه ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242391