راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 34301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34301 شهین درابی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34302 مسعود درابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34303 شیدا دراج 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34304 ندا درافشان 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
34305 نوید درافشان ری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34306 فهیمه درافشان طباطبائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34307 زهرا درانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34308 فاطمه درانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34309 فاطمه درانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34310 محمدعلی درانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34311 مدیحه درانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34312 مریم درانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
34313 مهسا درانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34314 حسین دراهکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34315 مبارکه درایتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34316 مهدی درایتی فر 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34317 مهدی درایتی فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34318 مهدی دربار پناه 1384 علوم رياضي آمار
34319 محمدصدیق دربارپناه 1364 علوم پايه زمین شناسی
34320 مریم درباررضوی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34321 سمیرا دربارغلام احمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34322 بیژن درباری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34323 ستار درباسی آغسقالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34324 جعفر درباغ عنبران 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34325 منصوره دربان 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34326 طناز دربان باشی خامسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34327 نیکی دربان باشی خامسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34328 اعظم دربان ترشیزی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34329 حسن دربان ترشیزی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34330 ریحانه دربان جعفری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
34331 سعیده دربان جعفری 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
34332 هادی دربان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34333 علی دربان خالصی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34334 آتنا دربان رضائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34335 نرجس دربان لقمانی 1374 علوم پايه فیزیک
34336 ریحانه دربان مقامی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
34337 طیبه دربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34338 علیرضا دربانی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34339 فرزانه دربانیان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34340 معصومه دربانیان 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
34341 رباب دربایار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34342 فاطمه دربنایی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
34343 الهام دربندی 1384 علوم رياضي آمار
34344 الهه دربندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34345 الهه دربندی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34346 علی دربندی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34347 علی دربندی 1358 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34348 محمد دربندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34349 محمد دربندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
34350 مهدیه دربندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
34351 سیدعلیرضا دربندی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34352 سبیکه دربندی گلیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34353 ابوالفضل دربهشتی 1385 علوم پايه زمین شناسی
34354 زهرا دربهشتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
34355 زینب دربهشتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34356 صفورا دربهشتی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34357 زهرا دربیگی نامقی 1391 مهندسي مهندسی عمران
34358 سارا دربیگی نامقی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
34359 سارا دربیگی نامقی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
34360 محمدرضا دربیگی نامقی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34361 مریم درپا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34362 مریم درپا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34363 مهدی درپا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34364 مریم درپر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34365 مریم درپر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34366 مریم درپر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34367 عبداله درپور سرخ سرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
34368 فتانه درتاج 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34369 اکرم درتومی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34370 شهلا درتومی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
34371 هادی درتومی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34372 اکرم درج ور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34373 بی بی زهرا درج ور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34374 سیدمحمدحسین درج ور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34375 محمدعظیم درج ور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34376 صفورا درجاتیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34377 مهران درجاتیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34378 الهام درجاتیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
34379 علی درجاتیانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34380 امیر درجزی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34381 عباس درجزی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34382 مصطفی درجزی حقیقت 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34383 حمیدرضا درخان زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34384 خلیل درختی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
34385 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
34386 اعظم درخشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
34387 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34388 المیرا درخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34389 ایرانا درخشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34390 بایرام مراد درخشان 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
34391 پریسا درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34392 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34393 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34394 معصومه درخشان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34395 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34396 هاشم درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
34397 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34398 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34399 فرزانه درخشان شکرتو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34400 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772480