راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 34401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34401 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
34402 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34403 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34404 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34405 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34406 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34407 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34408 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34409 سعید درخشش 1393 مهندسي مهندسی شیمی
34410 فرناز درخشش 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34411 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34412 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34413 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34414 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34415 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
34416 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
34417 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34418 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
34419 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34420 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34421 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34422 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34423 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34424 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34425 نعیما درده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
34426 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34427 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34428 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34429 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34430 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34431 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34432 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34433 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34434 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34435 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
34436 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
34437 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34438 زهرا درری رمضانی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
34439 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34440 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
34441 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34442 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34443 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34444 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
34445 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34446 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34447 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34448 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34449 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34450 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34451 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34452 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
34453 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34454 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34455 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34456 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34457 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34458 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
34459 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34460 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34461 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34462 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
34463 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34464 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
34465 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34466 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34467 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34468 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34469 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
34470 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
34471 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34472 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
34473 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
34474 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34475 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
34476 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34477 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34478 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34479 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
34480 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34481 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
34482 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34483 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34484 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34485 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
34486 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34487 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34488 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
34489 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
34490 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34491 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34492 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
34493 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34494 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34495 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34496 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34497 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34498 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34499 علی اکبر درنوشی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
34500 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772816