راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 34501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34501 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34502 علی اکبر درنوشی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
34503 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34504 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34505 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34506 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
34507 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34508 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34509 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34510 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34511 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
34512 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34513 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34514 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34515 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34516 حسین درودی 1395 كشاورزى مهندسی زراعت
34517 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34518 رضا درودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34519 رضا درودی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34520 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34521 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34522 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34523 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34524 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34525 زهرا درودی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
34526 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
34527 سمیّه درودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34528 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34529 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34530 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34531 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34532 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34533 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34534 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34535 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34536 علی اکبر درودی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34537 علیرضا درودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34538 غلامرضا درودی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34539 فاطمه درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34540 فاطمه درودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34541 فاطمه نسا درودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34542 فرزانه درودی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34543 مجتبی درودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
34544 مجتبی درودی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
34545 مجید درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34546 مجید درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
34547 محسن درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34548 محمدهادی درودی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
34549 محمدهادی درودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34550 مریم درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34551 مریم درودی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34552 مسعود درودی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34553 معصومه درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
34554 معصومه درودی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
34555 منیره درودی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34556 مهدی درودی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34557 مهدیه درودی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
34558 نجمه درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34559 نجمه درودی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34560 نرجس درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
34561 نرجس درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
34562 خاطره درودی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34563 ابوالفضل درودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
34564 جعفر دروگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34565 حسن دروگر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34566 حسن دروگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34567 خدیجه دروگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34568 سلیمه دروگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34569 سلیمه دروگر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
34570 طیبه دروگر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34571 ظریفه دروگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34572 علیرضا دروگر 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34573 فاطمه دروگر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34574 مریم دروگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34575 مهدی دروگر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34576 اکرم دروگربندارخیلی 1373 علوم پايه زمین شناسی
34577 نسرین دروگرمقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34578 شریفه دروگری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34579 محمد دروگریان 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
34580 حسین دروهی زابل 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34581 سیامک درویش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34582 مسعود درویش اسکندری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34583 طیبه درویش پورکاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34584 فاطمه درویش زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34585 محمدجواد درویش زاده کاخکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34586 معصومه درویش سرایان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34587 مرجان درویش سنگنوئی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
34588 مسعود درویش گنجی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
34589 محمدحسین درویش نارنج بن 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34590 سو نا درویش پسند 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
34591 شهریار درویش پسندفریمان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34592 سمانه سادات درویش پور سینی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34593 سمانه سادات درویش پورسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34594 المیرا درویش رحیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
34595 عاطفه درویش زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34596 علی درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34597 علی رضا درویش زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34598 فاطمه درویش زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34599 مجتبی درویش زاده 1384 دامپزشكي دامپزشکی
34600 محمد درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790247