راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 34501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34501 مهدی درایتی فر 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34502 مهدی درایتی فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34503 مهدی دربار پناه 1384 علوم رياضي آمار
34504 محمدصدیق دربارپناه 1364 علوم پايه زمین شناسی
34505 مریم درباررضوی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34506 سمیرا دربارغلام احمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34507 بیژن درباری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34508 ستار درباسی آغسقالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34509 جعفر درباغ عنبران 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34510 منصوره دربان 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34511 طناز دربان باشی خامسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34512 نیکی دربان باشی خامسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34513 اعظم دربان ترشیزی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34514 حسن دربان ترشیزی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34515 ریحانه دربان جعفری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
34516 سعیده دربان جعفری 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
34517 هادی دربان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34518 علی دربان خالصی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34519 آتنا دربان رضائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34520 نرجس دربان لقمانی 1374 علوم پايه فیزیک
34521 ریحانه دربان مقامی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
34522 طیبه دربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34523 علیرضا دربانی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34524 فرزانه دربانیان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34525 معصومه دربانیان 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
34526 رباب دربایار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34527 فاطمه دربنایی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
34528 الهام دربندی 1384 علوم رياضي آمار
34529 الهه دربندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34530 الهه دربندی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34531 علی دربندی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34532 علی دربندی 1358 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34533 محمد دربندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34534 محمد دربندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
34535 مهدیه دربندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
34536 سیدعلیرضا دربندی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34537 سبیکه دربندی گلیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34538 ابوالفضل دربهشتی 1385 علوم پايه زمین شناسی
34539 زهرا دربهشتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
34540 زینب دربهشتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34541 صفورا دربهشتی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34542 زهرا دربیگی نامقی 1391 مهندسي مهندسی عمران
34543 سارا دربیگی نامقی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
34544 سارا دربیگی نامقی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
34545 محمدرضا دربیگی نامقی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34546 مریم درپا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34547 مریم درپا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34548 مهدی درپا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34549 مریم درپر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34550 مریم درپر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34551 مریم درپر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34552 عبداله درپور سرخ سرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
34553 فتانه درتاج 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34554 اکرم درتومی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34555 شهلا درتومی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
34556 هادی درتومی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34557 اکرم درج ور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34558 بی بی زهرا درج ور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34559 سیدمحمدحسین درج ور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34560 محمدعظیم درج ور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34561 صفورا درجاتیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34562 مهران درجاتیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34563 الهام درجاتیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
34564 علی درجاتیانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34565 امیر درجزی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34566 عباس درجزی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34567 مصطفی درجزی حقیقت 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34568 حمیدرضا درخان زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34569 خلیل درختی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
34570 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
34571 اعظم درخشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
34572 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34573 المیرا درخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34574 ایرانا درخشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34575 بایرام مراد درخشان 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
34576 پریسا درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34577 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34578 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34579 معصومه درخشان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34580 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34581 هاشم درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
34582 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34583 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34584 فرزانه درخشان شکرتو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34585 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34586 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
34587 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34588 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34589 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34590 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34591 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34592 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34593 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34594 سعید درخشش 1393 مهندسي مهندسی شیمی
34595 فرناز درخشش 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34596 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34597 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34598 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34599 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34600 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488960