راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,901

نمایش موارد : 34601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34601 غلامعلی دهقان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34602 فاطمه دهقان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34603 فاطمه دهقان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
34604 فاطمه دهقان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34605 فتح اله دهقان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34606 کلثوم دهقان 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
34607 محبوبه دهقان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34608 محدثه دهقان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
34609 محدثه دهقان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34610 محمد دهقان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34611 محمدحسین دهقان 1366 علوم رياضي آمار
34612 محمدحسین دهقان 1372 علوم رياضي آمار
34613 محمدرضا دهقان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34614 مریم دهقان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34615 مریم دهقان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34616 معصومه دهقان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34617 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
34618 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34619 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34620 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34621 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34622 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
34623 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
34624 هادی دهقان 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
34625 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34626 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34627 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34628 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34629 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34630 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
34631 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34632 حمید دهقان بنادکی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
34633 عماد دهقان بنادکی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
34634 لیلا دهقان بنادکی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
34635 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
34636 ملیحه دهقان بنادکی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34637 منصوره دهقان بنادکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34638 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34639 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34640 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34641 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
34642 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
34643 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34644 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34645 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34646 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
34647 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34648 محمدعلی دهقان پورخور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34649 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
34650 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34651 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34652 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
34653 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34654 غلامحسین دهقان تنها 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
34655 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34656 بیژن دهقان حسامی 1354 علوم رياضي ریاضی
34657 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
34658 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34659 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34660 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34661 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34662 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34663 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34664 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34665 محمد دهقان خانیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
34666 شهره دهقان دلویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34667 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
34668 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
34669 مجتبی دهقان دهنوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
34670 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34671 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34672 محمدباقر دهقان زاده 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34673 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
34674 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
34675 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34676 مهناز دهقان زاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34677 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34678 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
34679 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34680 مریم دهقان زاده قاینی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
34681 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34682 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
34683 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34684 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
34685 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
34686 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34687 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34688 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34689 روح اله دهقان سرند 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
34690 منصوره دهقان سرند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34691 سمیه دهقان سفیدسنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34692 فاطمه دهقان شهرضا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
34693 عبداله دهقان شیبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34694 مرضیه دهقان طرزجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34695 حمید دهقان طزرجانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34696 زعیدرضا دهقان طزرجانی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
34697 شیوا دهقان طزرجانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34698 علی دهقان عشرت آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34699 رضا دهقان عصمت آبادی 1382 علوم رياضي آمار
34700 فهیمه دهقان عصمت آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37920245