راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 34601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34601 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
34602 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34603 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
34604 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34605 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34606 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34607 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34608 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34609 معصومه دردانه ساقونی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34610 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34611 نعیما درده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
34612 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34613 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34614 الناز دررودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34615 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34616 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34617 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34618 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34619 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34620 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34621 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34622 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
34623 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
34624 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34625 زهرا درری رمضانی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
34626 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34627 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
34628 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34629 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34630 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34631 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
34632 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34633 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34634 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34635 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34636 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34637 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34638 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34639 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
34640 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34641 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34642 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34643 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34644 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34645 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
34646 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34647 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34648 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34649 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
34650 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34651 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
34652 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34653 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34654 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34655 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34656 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
34657 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
34658 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34659 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
34660 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
34661 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34662 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
34663 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34664 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34665 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34666 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
34667 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34668 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
34669 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34670 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34671 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34672 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
34673 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34674 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34675 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
34676 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
34677 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34678 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34679 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
34680 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34681 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34682 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34683 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34684 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34685 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34686 علی اکبر درنوشی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
34687 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34688 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34689 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34690 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
34691 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34692 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34693 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34694 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34695 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
34696 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34697 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34698 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34699 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34700 حسین درودی 1395 كشاورزى مهندسی زراعت

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474899