راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,256

نمایش موارد : 34601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34601 فاطمه ذاکرعنبرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34602 همایون ذاکرقمصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34603 نجمه ذاکرمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34604 محمدرضا ذاکرهرفته 1353 مهندسي راه و ساختمان
34605 مهناز ذاکرهرفته 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34606 اعظم ذاکری 1380 علوم رياضي آمار
34607 امین ذاکری 1387
34608 تکتم ذاکری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34609 ثمینه ذاکری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
34610 حسین ذاکری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34611 حمید ذاکری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
34612 داود ذاکری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34613 داود ذاکری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34614 داوود ذاکری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34615 رضوان ذاکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
34616 رمضان ذاکری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34617 زکیه ذاکری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
34618 زهرا ذاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34619 زهرا ذاکری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
34620 زهره ذاکری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
34621 زینب ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34622 سپیده ذاکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34623 سعید ذاکری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34624 سعیده ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34625 سکینه ذاکری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34626 سمانه ذاکری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34627 سیدحجت اله ذاکری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34628 سیده مرضیه ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34629 صدیقه ذاکری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34630 صدیقه ذاکری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
34631 عاطفه ذاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
34632 عاطفه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34633 علی ذاکری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34634 علی ذاکری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
34635 غلامرضا ذاکری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
34636 فائزه ذاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34637 فاطمه ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34638 فاطمه ذاکری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34639 فاطمه ذاکری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34640 فاطمه ذاکری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34641 مجتبی ذاکری 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
34642 محمدصادق ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34643 محمدکاظم ذاکری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34644 محمود ذاکری 1379 علوم پايه فیزیک
34645 مرتضی ذاکری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34646 مرضیه ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34647 مریم ذاکری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
34648 مریم سادات ذاکری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34649 مسعود ذاکری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34650 مسعود ذاکری 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
34651 مصطفی ذاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34652 میلاد ذاکری 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34653 هرمز ذاکری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34654 علی ذاکری دوست 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34655 زهرا ذاکری بایگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34656 تکتم السادات ذاکری بهار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34657 بتول ذاکری بیزخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34658 محدثه ذاکری جزئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34659 حامد ذاکری جزه ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34660 حسین ذاکری چنار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34661 مژگان ذاکری حسن آبادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34662 حامد ذاکری خلیل آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34663 زکیه ذاکری خمی 1379 علوم پايه زمین شناسی
34664 مرضیه ذاکری دولت آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34665 احمد ذاکری راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34666 پریسا ذاکری رودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34667 عاطفه ذاکری رودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34668 عالیه ذاکری رودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34669 زهرا ذاکری سنطه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34670 محمد ذاکری سیس 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34671 سیده فاطمه ذاکری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34672 فاطمه ذاکری فرد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34673 مرضیه ذاکری قادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
34674 علی ذاکری کلات 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
34675 عبدالمجید ذاکری گتابی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34676 نجیبه ذاکری میاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34677 ابومحمد ذاکری میراباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34678 عیسی ذاکری نسب 1370 علوم پايه زمین شناسی
34679 امیر ذاکریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
34680 راضیه ذاکریان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34681 محسن ذاکریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34682 فاطمه ذاکریان مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34683 معصومه ذاکریان مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
34684 معصومه ذاکریان مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
34685 زینب ذاکرین پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
34686 محبوبه ذاکرین نوبندگانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
34687 زهره ذباح 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34688 محبوبه ذبیح حسینیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34689 کاظم ذبیح الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34690 اکرم ذبیح حسینیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
34691 داود ذبیح زاده خواجوی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
34692 سیدجواد ذبیح نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34693 بی بی عطیّه ذبیح نیا مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34694 عاطفه سادات ذبیح نیامقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34695 آتنا ذبیحی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34696 اسماعیل ذبیحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34697 اعظم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34698 الهه سادات ذبیحی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
34699 امیرحسین ذبیحی 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34700 جواد ذبیحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36829036