راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 34601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34601 راضیه درویش زاده ایوری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34602 محمد درویش گوشی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
34603 فرزاد درویش مجنی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
34604 انسیه درویش محمدآباد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34605 فاطمه درویش مقدم 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34606 صدیقه درویش موجنی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
34607 اعظم درویش نای 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34608 جواد درویشی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34609 حمیدرضا درویشی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34610 حمیدرضا درویشی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34611 زینب درویشی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34612 سمیه درویشی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34613 سمیه درویشی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
34614 سینا درویشی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34615 عفت درویشی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
34616 علی درویشی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34617 غلام درویشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34618 فاطمه درویشی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
34619 محمدعلی درویشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34620 مرضیه درویشی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34621 مهدی درویشی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34622 میلاد درویشی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری مدیریت
34623 نجمه درویشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34624 نرگس درویشی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34625 نسرین درویشی 1371 علوم رياضي آمار
34626 نعمت الله درویشی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34627 حمیدرضا درویشی ارزنه ای 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34628 زهرا درویشی ایوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34629 یونس درویشی بهلولی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
34630 حسن درویشی دادنجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34631 ایوب درویشی دیوانمراد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34632 زینب درویشی زیدآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34633 دانیال درویشی کاریزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34634 الهام درویشی لردی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34635 حامد درویشیان بیاضی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34636 فائزه درویشیان حقیقی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34637 محسن دره 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
34638 ابوالفضل دره پیما 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34639 حسین دره پیما 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34640 ساره دره شورزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34641 محمد رضا دره شیری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
34642 محمدحسین دره شیری 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34643 محمدرضا دره شیری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
34644 تکتم دره کی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34645 جواد درّه کی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34646 شهربانو دره کی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34647 نرجس دره کی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34648 جواد دره گی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34649 مجید دره میرکی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
34650 سارا درهمی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
34651 سیدمهدی درهمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34652 حورا دری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34653 شیما دری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34654 شیوا دری 1382 علوم رياضي آمار
34655 محمد دری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34656 محمدعلی دری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34657 مرضیه درّی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34658 مهدی دری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34659 مهرداد درّی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34660 محمدرضا دری قرشمال 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34661 راضیه دری گیو 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34662 مهرداد دری پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34663 منوره دری جانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34664 آزیتا دری حسن کیاده 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34665 نفیسه دری فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34666 نفیسه دری فر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34667 اکرم دری مشهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34668 نعیمه دری مشهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34669 افسانه دری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34670 نیلوفر دری مقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
34671 زهرا دری نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
34672 هانیه دریا دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34673 داود دریائی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34674 سیما دریائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34675 نسترن دریائی گوکی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
34676 بهار دریاب 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34677 جواد دریاباری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
34678 سیدمهدی دریاباری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34679 سیده زینب دریاباری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
34680 سیده کلثوم دریاباری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34681 لاله دریاباری 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34682 زهرا دریابک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34683 محمود دریابک 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
34684 بهین السادات دریابی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34685 علیا دریابین 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34686 مریم دریابین 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34687 زهرا دریادار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34688 احسان دریادل 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34689 تکتم دریادل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34690 علی اکبر دریادل 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34691 حمید دریانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34692 فاطمه دریانیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34693 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34694 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34695 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
34696 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34697 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34698 محمدجواد دریس فریحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34699 رضا دریساوی بهمنشیر 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
34700 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772812