راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 34701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34701 محمدجواد دریس فریحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34702 رضا دریساوی بهمنشیر 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
34703 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34704 عسل دریق گفتار 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34705 تاج الدین دریکوند 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
34706 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34707 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34708 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
34709 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34710 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34711 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34712 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
34713 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34714 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34715 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34716 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34717 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34718 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34719 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34720 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34721 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34722 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
34723 پرهام دژپروردرخشان 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34724 سیده حدیده دژپسند 1381 هنر نيشابور نقاشی
34725 محمدرضا دژپسند 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34726 رحمان دژم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34727 فضل اله دژم 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34728 اعظم دژنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34729 نوروزمحمد دست باز 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34730 اعظم دست براورده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34731 اکرم دست سوزن 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34732 عذرا دست ورزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34733 زهرا دست باز 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
34734 علی دست برآورده 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
34735 علی دست براورده 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
34736 تکتم دست پاک 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
34737 فاطمه دست پاک 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34738 محسن دست پاک 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34739 مریم دست پاک 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34740 ملیحه دست پاک 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
34741 مهتاب دست پاک 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34742 مهتاب دست پاک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34743 امیررضا دست خوش 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34744 نرجس دست غیب 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34745 بهروز دستار 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34746 بهروز دستار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34747 بهروز دستار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
34748 لیلا دستار 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34749 رقیه دستان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34750 مصطفی دستانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
34751 فریبا دستجردانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34752 حسین دستجردی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
34753 رضا دستجردی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34754 رعنا دستجردی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34755 رعنا دستجردی 1378 كشاورزى گیاهپزشکی
34756 زینب دستجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34757 سمانه دستجردی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
34758 سمیرا دستجردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34759 سمیه دستجردی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34760 شهربانو دستجردی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34761 علی دستجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34762 علی دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34763 علی اصغر دستجردی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34764 علی اکبر دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
34765 علیرضا دستجردی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34766 فریبا دستجردی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34767 کاظم دستجردی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
34768 کاظم دستجردی 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
34769 محسن دستجردی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34770 محمدتقی دستجردی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34771 مجید دسترس 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34772 مژگان دسترنج 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34773 زینب ا لسادا ت دستغیب 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34774 زینب السادات دستغیب 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
34775 لیلا دستغیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34776 علی دستفان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34777 محمدرضا دستفان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34778 مسعود دستگرد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34779 زهرا دستگردی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34780 نرگس دستگردی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34781 سپیده دستمالچی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
34782 سعیده دستمالچیان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34783 اعظم دستوار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34784 محمد دستوار 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34785 عباس دستواره 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34786 علی دستوانه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34787 ابراهیم دستورانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34788 حسن دستورانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34789 حمزه دستورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34790 سکینه دستورانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34791 علی دستورانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34792 علی دستورانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34793 قاسم دستورانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34794 مجید دستورانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
34795 محمدرضا دستورانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
34796 مهدی دستورانی 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
34797 هاجر دستورانی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
34798 هادی دستورانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34799 هادی دستورانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
34800 یداله دستورانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790243