راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 34701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34701 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34702 رضا درودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34703 رضا درودی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34704 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34705 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34706 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34707 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34708 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34709 زهرا درودی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
34710 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
34711 سمیّه درودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34712 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34713 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34714 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34715 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34716 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34717 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34718 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34719 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34720 علی اکبر درودی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34721 علیرضا درودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34722 غلامرضا درودی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34723 فاطمه درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34724 فاطمه درودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34725 فاطمه نسا درودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34726 فرزانه درودی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34727 مجتبی درودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
34728 مجتبی درودی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
34729 مجید درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34730 مجید درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
34731 محسن درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34732 محمدهادی درودی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
34733 محمدهادی درودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34734 مریم درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34735 مریم درودی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34736 مسعود درودی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34737 معصومه درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
34738 معصومه درودی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
34739 منیره درودی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34740 مهدی درودی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34741 مهدیه درودی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
34742 نجمه درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34743 نجمه درودی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34744 نرجس درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
34745 نرجس درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
34746 خاطره درودی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34747 ابوالفضل درودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
34748 جعفر دروگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34749 حسن دروگر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34750 حسن دروگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34751 خدیجه دروگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34752 سلیمه دروگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34753 سلیمه دروگر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
34754 طیبه دروگر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34755 ظریفه دروگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34756 علیرضا دروگر 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34757 فاطمه دروگر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34758 مریم دروگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34759 مهدی دروگر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34760 اکرم دروگربندارخیلی 1373 علوم پايه زمین شناسی
34761 نسرین دروگرمقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34762 شریفه دروگری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34763 محمد دروگریان 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
34764 حسین دروهی زابل 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34765 سیامک درویش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34766 مسعود درویش اسکندری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34767 طیبه درویش پورکاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34768 فاطمه درویش زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34769 محمدجواد درویش زاده کاخکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34770 معصومه درویش سرایان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34771 مرجان درویش سنگنوئی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
34772 مسعود درویش گنجی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
34773 محمدحسین درویش نارنج بن 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34774 سو نا درویش پسند 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
34775 شهریار درویش پسندفریمان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34776 سمانه سادات درویش پور سینی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
34777 سمانه سادات درویش پورسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34778 المیرا درویش رحیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
34779 عاطفه درویش زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34780 علی درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34781 علی رضا درویش زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34782 فاطمه درویش زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34783 مجتبی درویش زاده 1384 دامپزشكي دامپزشکی
34784 محمد درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی محض
34785 محمد درویش زاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
34786 محمدعلی درویش زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34787 محمدکاظم درویش زاده 1382 علوم پايه فیزیک
34788 راضیه درویش زاده ایوری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34789 محمد درویش گوشی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
34790 فرزاد درویش مجنی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
34791 انسیه درویش محمدآباد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34792 فاطمه درویش مقدم 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34793 صدیقه درویش موجنی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
34794 اعظم درویش نای 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34795 جواد درویشی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34796 حمیدرضا درویشی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34797 حمیدرضا درویشی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34798 زینب درویشی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34799 سمیه درویشی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34800 سمیه درویشی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475253