راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 34701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34701 معصومه دربانیان 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
34702 رباب دربایار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34703 فاطمه دربنایی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
34704 الهام دربندی 1384 علوم رياضي آمار
34705 الهه دربندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34706 الهه دربندی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34707 علی دربندی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34708 علی دربندی 1358 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34709 محمد دربندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34710 محمد دربندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
34711 مهدیه دربندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
34712 سیدعلیرضا دربندی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34713 سبیکه دربندی گلیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34714 ابوالفضل دربهشتی 1385 علوم پايه زمین شناسی
34715 زهرا دربهشتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
34716 زینب دربهشتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34717 صفورا دربهشتی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34718 زهرا دربیگی نامقی 1391 مهندسي مهندسی عمران
34719 سارا دربیگی نامقی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
34720 سارا دربیگی نامقی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
34721 محمدرضا دربیگی نامقی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34722 مریم درپا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34723 مریم درپا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34724 مهدی درپا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34725 مریم درپر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34726 مریم درپر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34727 مریم درپر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34728 عبداله درپور سرخ سرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
34729 فتانه درتاج 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34730 اکرم درتومی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34731 شهلا درتومی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
34732 هادی درتومی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34733 اکرم درج ور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34734 بی بی زهرا درج ور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34735 سیدمحمدحسین درج ور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34736 محمدعظیم درج ور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34737 صفورا درجاتیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34738 مهران درجاتیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34739 الهام درجاتیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
34740 علی درجاتیانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34741 امیر درجزی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34742 عباس درجزی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34743 مصطفی درجزی حقیقت 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34744 حمیدرضا درخان زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34745 خلیل درختی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
34746 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
34747 اعظم درخشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
34748 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34749 المیرا درخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34750 ایرانا درخشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34751 بایرام مراد درخشان 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
34752 پریسا درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34753 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34754 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34755 معصومه درخشان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34756 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34757 هاشم درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
34758 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34759 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34760 فرزانه درخشان شکرتو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34761 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34762 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
34763 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34764 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34765 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34766 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34767 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34768 مریم درخشانی 1396 كشاورزى علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی (آموزش محور)
34769 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34770 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34771 سعید درخشش 1393 مهندسي مهندسی شیمی
34772 فرناز درخشش 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34773 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34774 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34775 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34776 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34777 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
34778 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
34779 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34780 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
34781 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34782 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34783 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34784 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34785 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34786 معصومه دردانه ساقونی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34787 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34788 نعیما درده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
34789 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34790 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34791 الناز دررودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34792 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34793 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34794 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34795 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34796 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34797 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34798 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34799 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
34800 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189402