راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 34801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34801 جعفر دستوری 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34802 احمد دستوری سدهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34803 بهرام دستوریان 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
34804 بهاره دستی گردی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34805 علیرضا دستی گردی 1368 علوم رياضي آمار
34806 حمیده دستیار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
34807 رقیه دستیار 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
34808 رقیه دستیار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34809 امیرحسین دشت بزرگ 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
34810 نجمه دشت بیازی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34811 علیرضا دشت بیاض 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34812 الهام دشت بیاضی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
34813 مهدی دشت بیاضی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
34814 نگین دشت بیاضی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34815 رعنا دشت بین 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
34816 زهره دشتبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34817 محمدرضا دشتبان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34818 معصومه دشتبان بیلندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34819 فرانک دشتبان جامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34820 فرانک دشتبان جامی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34821 بهنام دشتبان خور 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
34822 غلامعباس دشتبان سهل ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34823 فاطمه دشتبانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34824 محمد دشتبانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34825 مهدی دشتبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34826 محسن دشتبیاضی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34827 ابوالفضل دشتکی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
34828 ابوالفضل دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34829 اکرم دشتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34830 الهام دشتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34831 بهاره دشتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34832 جواد دشتی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34833 حمیدرضا دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34834 خدیجه دشتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34835 رحمن دشتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34836 سیدمحمدجواد دشتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34837 عباس دشتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34838 علی دشتی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34839 فاطمه دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34840 فاطمه دشتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34841 فرشته دشتی 1395
34842 لوکا دشتی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34843 مجید دشتی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34844 مجید دشتی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34845 مجید دشتی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
34846 محمد دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34847 محمد دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34848 محمدتقی دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34849 محمدتقی دشتی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
34850 محمدجواد دشتی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
34851 مریم دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34852 مصیب دشتی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34853 ناهید دشتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34854 بتول دشتی رحمت آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34855 سمانه دشتی بقمچ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34856 سمیه دشتی بقمچ 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34857 محمدعلی دشتی بقمچ 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34858 امیرحسین دشتی بیاض 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34859 فایزه دشتی جوان 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34860 امین دشتی جوشقان 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34861 حسن دشتی جوشقان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34862 علی اصغر دشتی جوشقان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
34863 ثریا دشتی خویدک 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34864 کمال دشتی خویدک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34865 حمیده دشتی خویدکی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34866 هاجر دشتی دربندی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34867 سیدمحمود دشتی رحمت ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34868 محمدحسین دشتی رحمت ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34869 ابوالفضل دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34870 زهرا دشتی رحمت آبادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34871 علیرضا دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
34872 محمد دشتی رحمت آبادی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
34873 محمدحسن دشتی رحمت آبادی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34874 محمدعلی دشتی رحمت آبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34875 مهدیه دشتی رحمت آبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
34876 مجتبی دشتی زاد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34877 زهرا دشتی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34878 عبدالرضا دشتی زاده 1355 علوم پايه دبیری شیمی
34879 معصومه دشتی زاده 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
34880 معصومه دشتی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
34881 المیرا دشتیانی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
34882 زهرا دشتیانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34883 مهرناز دشتیانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34884 حسین دعائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34885 سیدکمال الدین دعائی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
34886 فریما دعائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
34887 محمد دعاچی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
34888 سلمان دعاگوئی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34889 علیرضا دعاگوئی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
34890 فاطمه دعاگویان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34891 محمدحسین دعاگویی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34892 مهسا دعایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34893 امیر دعواتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
34894 لیلا دعوتخواه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34895 نفیسه دعوتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34896 نفیسه دعوتی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
34897 غلامعلی دعوتی باغسنگانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34898 اعظم دفاعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34899 الهه دفاعی 1388 علوم پايه زمین شناسی
34900 الهه دفاعی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790463