راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 34801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34801 محمدعلی درویشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34802 مرضیه درویشی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34803 مهدی درویشی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34804 میلاد درویشی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری مدیریت
34805 نجمه درویشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34806 نرگس درویشی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34807 نسرین درویشی 1371 علوم رياضي آمار
34808 نعمت الله درویشی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34809 حمیدرضا درویشی ارزنه ای 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34810 زهرا درویشی ایوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34811 یونس درویشی بهلولی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
34812 حسن درویشی دادنجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34813 ایوب درویشی دیوانمراد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34814 زینب درویشی زیدآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34815 دانیال درویشی کاریزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34816 الهام درویشی لردی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34817 حامد درویشیان بیاضی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34818 فائزه درویشیان حقیقی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34819 محسن دره 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
34820 ابوالفضل دره پیما 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34821 حسین دره پیما 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34822 ساره دره شورزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34823 محمد رضا دره شیری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
34824 محمدحسین دره شیری 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34825 محمدرضا دره شیری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
34826 تکتم دره کی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34827 جواد درّه کی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34828 شهربانو دره کی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34829 نرجس دره کی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34830 جواد دره گی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34831 مجید دره میرکی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
34832 سارا درهمی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
34833 سیدمهدی درهمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34834 حورا دری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34835 شیما دری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34836 شیوا دری 1382 علوم رياضي آمار
34837 محمد دری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34838 محمدعلی دری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34839 مرضیه درّی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34840 مریم دری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34841 مهدی دری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34842 مهرداد درّی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34843 محمدرضا دری قرشمال 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34844 راضیه دری گیو 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34845 مهرداد دری پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34846 منوره دری جانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34847 آزیتا دری حسن کیاده 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34848 نفیسه دری فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34849 نفیسه دری فر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34850 اکرم دری مشهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34851 نعیمه دری مشهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34852 افسانه دری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34853 نیلوفر دری مقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
34854 زهرا دری نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
34855 هانیه دریا دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34856 داود دریائی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34857 سیما دریائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34858 نسترن دریائی گوکی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
34859 بهار دریاب 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34860 جواد دریاباری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
34861 سیدمهدی دریاباری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34862 سیده زینب دریاباری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
34863 سیده کلثوم دریاباری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34864 لاله دریاباری 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34865 زهرا دریابک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34866 محمود دریابک 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
34867 بهین السادات دریابی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34868 علیا دریابین 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34869 مریم دریابین 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34870 زهرا دریادار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34871 احسان دریادل 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34872 تکتم دریادل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34873 علی اکبر دریادل 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34874 حمید دریانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34875 فاطمه دریانیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34876 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34877 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34878 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
34879 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34880 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34881 محمدجواد دریس فریحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34882 رضا دریساوی بهمنشیر 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
34883 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34884 عسل دریق گفتار 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34885 تاج الدین دریکوند 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
34886 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34887 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34888 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
34889 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34890 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34891 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34892 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
34893 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34894 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34895 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34896 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34897 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34898 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34899 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34900 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40459454