راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 34901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34901 میلاد درویشی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری مدیریت
34902 نجمه درویشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34903 نرگس درویشی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34904 نسرین درویشی 1371 علوم رياضي آمار
34905 نعمت الله درویشی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
34906 حمیدرضا درویشی ارزنه ای 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34907 زهرا درویشی ایوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34908 یونس درویشی بهلولی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
34909 حسن درویشی دادنجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34910 ایوب درویشی دیوانمراد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34911 زینب درویشی زیدآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34912 دانیال درویشی کاریزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34913 الهام درویشی لردی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34914 حامد درویشیان بیاضی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34915 فائزه درویشیان حقیقی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34916 محسن دره 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
34917 ابوالفضل دره پیما 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34918 حسین دره پیما 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34919 ساره دره شورزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34920 محمد رضا دره شیری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
34921 محمدحسین دره شیری 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34922 محمدرضا دره شیری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
34923 تکتم دره کی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34924 جواد درّه کی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34925 شهربانو دره کی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34926 نرجس دره کی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34927 جواد دره گی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34928 مجید دره میرکی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
34929 سارا درهمی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
34930 سیدمهدی درهمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34931 حورا دری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34932 شیما دری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34933 شیوا دری 1382 علوم رياضي آمار
34934 محمد دری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34935 محمدعلی دری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34936 مرضیه درّی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34937 مریم دری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34938 مهدی دری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34939 مهرداد درّی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34940 محمدرضا دری قرشمال 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34941 راضیه دری گیو 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34942 مهرداد دری پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34943 منوره دری جانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34944 آزیتا دری حسن کیاده 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34945 نفیسه دری فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34946 نفیسه دری فر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34947 اکرم دری مشهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34948 نعیمه دری مشهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34949 افسانه دری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34950 نیلوفر دری مقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
34951 زهرا دری نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
34952 هانیه دریا دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34953 داود دریائی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34954 سیما دریائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34955 نسترن دریائی گوکی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
34956 بهار دریاب 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34957 جواد دریاباری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
34958 سیدمهدی دریاباری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34959 سیده زینب دریاباری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
34960 سیده کلثوم دریاباری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34961 لاله دریاباری 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34962 زهرا دریابک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34963 محمود دریابک 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
34964 بهین السادات دریابی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34965 علیا دریابین 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34966 مریم دریابین 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34967 زهرا دریادار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34968 احسان دریادل 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34969 تکتم دریادل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34970 علی اکبر دریادل 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34971 حمید دریانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34972 فاطمه دریانیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34973 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34974 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34975 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
34976 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34977 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34978 محمدجواد دریس فریحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34979 رضا دریساوی بهمنشیر 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
34980 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34981 عسل دریق گفتار 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34982 تاج الدین دریکوند 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
34983 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34984 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34985 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
34986 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34987 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34988 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34989 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
34990 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34991 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34992 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34993 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34994 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
34995 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34996 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34997 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34998 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34999 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
35000 پرهام دژپروردرخشان 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904091