راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 35001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35001 غلامعلی داوری 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35002 فهیمه داوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35003 مجید داوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
35004 محسن داوری 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
35005 محسن داوری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35006 محسن داوری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35007 محسن داوری 1392 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
35008 محمدجواد داوری 1367 علوم پايه زمین شناسی
35009 محمدرضا داوری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
35010 محمدیوسف داوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35011 محمود داوری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35012 مرتضی داوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35013 مرتضی داوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
35014 مریم داوری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35015 معصومه داوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35016 میلاد داوری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
35017 پیمان داوری دولت آبادی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
35018 عباسعلی داوری طراقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35019 مهناز داوری کاسب 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35020 احسان داوری نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35021 آسیه داوری اوارشک 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
35022 مهدی داوری اوراشک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35023 آرزو داوری پناه مطلق قوچانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35024 آزاده داوری پناه مطلق قوچانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35025 سوسن داوری تبار 1378 علوم پايه فیزیک
35026 فاطمه داوری ترشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35027 محدثه داوری ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
35028 ا حد داوری چلقائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35029 احمد داوری خواه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35030 اصغر داوری دولت ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35031 مریم داوری دولت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35032 طاهره داوری دولت آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
35033 مجتبی داوری رشتخوار 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
35034 محمود داوری شمس ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
35035 ساجده داوری طراقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
35036 فاطمه داوری عدالت پناه 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
35037 آمنه داوری عدالت پناه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35038 گلناز داوری عدالت پناه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
35039 حسن داوری علی آباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35040 الهه داوری کاسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35041 مژده داوری لطف آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35042 عباس داوری مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
35043 محمدعلی داوری ملک آبادی 1355 كشاورزى علوم زراعی
35044 محمد علی داوری ملک ابادی 1361 كشاورزى امور زراعی
35045 محسن داوری نژا د 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35046 احسان داوری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35047 زینب داوری نژاد 1388 علوم رياضي آمار
35048 غلامحسین داوری نژاد 1355 كشاورزى علوم زراعی
35049 محسن داوری نژاد 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35050 محمد داوری نژاد 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
35051 مسعود داوری نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35052 حسنیه داوری نسب 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
35053 محمدعلی داوریار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35054 محمود داوریاری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
35055 روح اله داوریان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35056 طیبه داوریان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35057 وحید داوریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
35058 علی داوریان پوستچی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35059 مریم داوریان پوستچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35060 محبوبه داوریان نوحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35061 الهام داوطلب 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
35062 جواد داوطلب 1379 علوم رياضي آمار
35063 حسین داوطلب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35064 راضیه داوطلب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
35065 زهرا داوطلب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
35066 زهرا داوطلب 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
35067 علی داوطلب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35068 فاطمه داوطلب 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35069 معصومه داوطلب 1384 علوم پايه زمین شناسی
35070 منیر داوطلب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35071 احمد داوطلب زرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
35072 احمد داوطلب زرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
35073 الهام داوطلب زرقی 1381 علوم پايه زمین شناسی
35074 الهام داوطلب زرقی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
35075 سمیه داوطلب زرقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35076 مهدی داوطلب ساروکلایی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
35077 صفورا داوطلب مایانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35078 صفورا داوطلب مایانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
35079 فاطمه داوند 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
35080 سمیرا داوود منش 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
35081 خسرو داوودآبادی 1385 علوم پايه فیزیک
35082 امیر داوودپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35083 زهرا داوودنیا 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
35084 ایران داوودی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35085 فائزه داوودی 1385 علوم پايه زمین شناسی
35086 مریم داوودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35087 مصطفی داوودی نژاد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
35088 مرضیه داهی زهی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35089 ابوالفضل دایا 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
35090 مجید دایی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
35091 راضیه دباغ 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35092 طاهره دباغ 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
35093 محبوبه دباغ باویل 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
35094 زهره دباغ تبریزی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35095 مریم دباغ سبزواری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
35096 محمد دباغ فروتن 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
35097 جواد دباغ همدانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
35098 ابوالقاسم دباغان 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35099 مرضیه دباغها 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
35100 بهاره دباغی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223367