راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 35001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35001 زهره دشتبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35002 محمدرضا دشتبان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
35003 معصومه دشتبان بیلندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35004 فرانک دشتبان جامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35005 فرانک دشتبان جامی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
35006 بهنام دشتبان خور 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
35007 غلامعباس دشتبان سهل ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35008 فاطمه دشتبانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35009 محمد دشتبانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
35010 مهدی دشتبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35011 محسن دشتبیاضی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35012 ابوالفضل دشتکی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
35013 ابوالفضل دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35014 اکرم دشتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
35015 الهام دشتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35016 بهاره دشتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35017 جواد دشتی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35018 حمیدرضا دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35019 خدیجه دشتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35020 رحمن دشتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35021 سیدمحمدجواد دشتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35022 عباس دشتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35023 علی دشتی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35024 فاطمه دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35025 فاطمه دشتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35026 فرشته دشتی 1395
35027 لوکا دشتی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35028 مجید دشتی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35029 مجید دشتی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35030 مجید دشتی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
35031 محمد دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35032 محمد دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35033 محمدتقی دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35034 محمدتقی دشتی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
35035 محمدجواد دشتی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
35036 مریم دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35037 مصیب دشتی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35038 ناهید دشتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35039 بتول دشتی رحمت آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35040 سمانه دشتی بقمچ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35041 سمیه دشتی بقمچ 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35042 محمدعلی دشتی بقمچ 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35043 امیرحسین دشتی بیاض 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35044 فایزه دشتی جوان 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
35045 امین دشتی جوشقان 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35046 حسن دشتی جوشقان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35047 علی اصغر دشتی جوشقان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
35048 ثریا دشتی خویدک 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35049 کمال دشتی خویدک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35050 حمیده دشتی خویدکی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
35051 هاجر دشتی دربندی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35052 سیدمحمود دشتی رحمت ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
35053 محمدحسین دشتی رحمت ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35054 ابوالفضل دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35055 زهرا دشتی رحمت آبادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35056 علیرضا دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
35057 محمد دشتی رحمت آبادی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
35058 محمدحسن دشتی رحمت آبادی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35059 محمدعلی دشتی رحمت آبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
35060 مهدیه دشتی رحمت آبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
35061 مجتبی دشتی زاد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35062 زهرا دشتی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35063 عبدالرضا دشتی زاده 1355 علوم پايه دبیری شیمی
35064 معصومه دشتی زاده 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
35065 معصومه دشتی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
35066 المیرا دشتیانی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
35067 زهرا دشتیانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35068 مهرناز دشتیانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35069 حسین دعائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35070 سیدکمال الدین دعائی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
35071 فریما دعائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
35072 محمد دعاچی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
35073 سلمان دعاگوئی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35074 علیرضا دعاگوئی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
35075 فاطمه دعاگویان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35076 محمدحسین دعاگویی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35077 مهسا دعایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35078 امیر دعواتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
35079 لیلا دعوتخواه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35080 نفیسه دعوتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35081 نفیسه دعوتی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
35082 غلامعلی دعوتی باغسنگانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35083 اعظم دفاعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35084 الهه دفاعی 1388 علوم پايه زمین شناسی
35085 الهه دفاعی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
35086 صغری دفاعی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35087 معصومه دفاعی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35088 زهره دفاعی پشته 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
35089 سمانه دفتری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
35090 لیلا دفتری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35091 سروش دقیقه رضائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35092 سروش دقیقه رضائی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
35093 معصومه دقیقه رضائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35094 سعید دقیقه رضایی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
35095 زهرا دقیقی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35096 سعید دقیقی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
35097 یاسمن دقیقی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35098 امیرپویان دقیقی اصلی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
35099 سیدرضا دقیقی راد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
35100 مسعود دکالی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489249