راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 35201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35201 معصومه دربانیان 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
35202 رباب دربایار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35203 فاطمه دربنایی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
35204 الهام دربندی 1384 علوم رياضي آمار
35205 الهه دربندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35206 الهه دربندی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35207 علی دربندی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35208 علی دربندی 1358 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
35209 محمد دربندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35210 محمد دربندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
35211 مهدیه دربندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
35212 سیدعلیرضا دربندی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
35213 سبیکه دربندی گلیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35214 ابوالفضل دربهشتی 1385 علوم پايه زمین شناسی
35215 زهرا دربهشتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
35216 زینب دربهشتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35217 صفورا دربهشتی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35218 زهرا دربیگی نامقی 1391 مهندسي مهندسی عمران
35219 سارا دربیگی نامقی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
35220 سارا دربیگی نامقی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
35221 محمدرضا دربیگی نامقی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35222 مریم درپا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35223 مریم درپا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35224 مهدی درپا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35225 مریم درپر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35226 مریم درپر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35227 مریم درپر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35228 عبداله درپور سرخ سرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
35229 فتانه درتاج 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
35230 اکرم درتومی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
35231 شهلا درتومی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
35232 هادی درتومی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35233 اکرم درج ور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35234 بی بی زهرا درج ور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35235 سیدمحمدحسین درج ور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35236 محمدعظیم درج ور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35237 صفورا درجاتیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
35238 مهران درجاتیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
35239 الهام درجاتیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
35240 علی درجاتیانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35241 امیر درجزی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35242 عباس درجزی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35243 مصطفی درجزی حقیقت 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35244 حمیدرضا درخان زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35245 خلیل درختی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
35246 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
35247 اعظم درخشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
35248 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35249 المیرا درخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
35250 ایرانا درخشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
35251 بایرام مراد درخشان 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
35252 پریسا درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
35253 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35254 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35255 معصومه درخشان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
35256 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35257 هاشم درخشان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
35258 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
35259 شادی درخشان راد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
35260 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35261 فرزانه درخشان شکرتو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35262 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35263 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
35264 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35265 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
35266 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35267 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35268 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
35269 مریم درخشانی 1396 كشاورزى علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی (آموزش محور)
35270 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35271 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35272 سعید درخشش 1393 مهندسي مهندسی شیمی
35273 فرناز درخشش 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
35274 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35275 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35276 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35277 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35278 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
35279 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
35280 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35281 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
35282 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35283 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35284 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35285 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35286 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35287 معصومه دردانه ساقونی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
35288 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35289 نعیما درده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
35290 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35291 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35292 الناز دررودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
35293 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35294 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35295 علیرضا دررودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35296 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35297 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35298 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35299 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
35300 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227778