راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 35301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35301 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
35302 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35303 زهرا درری رمضانی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
35304 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35305 تیمور درزابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
35306 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
35307 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35308 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35309 امین درزی لمراسکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
35310 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35311 عبداله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35312 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35313 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35314 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35315 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35316 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35317 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
35318 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35319 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35320 خدابخش درستکام خو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35321 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35322 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35323 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
35324 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35325 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35326 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35327 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
35328 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
35329 ریحانه درسوئی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
35330 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35331 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35332 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35333 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35334 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
35335 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
35336 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35337 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
35338 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
35339 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
35340 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
35341 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35342 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35343 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
35344 سمیه درگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
35345 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35346 محمدرضا درگاهی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
35347 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35348 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35349 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
35350 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
35351 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35352 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35353 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
35354 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
35355 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
35356 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35357 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
35358 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35359 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35360 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
35361 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
35362 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35363 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35364 علی اکبر درنوشی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
35365 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35366 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35367 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
35368 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
35369 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35370 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
35371 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
35372 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35373 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
35374 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35375 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35376 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35377 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35378 حسین درودی 1395 كشاورزى مهندسی زراعت
35379 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35380 رضا درودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35381 رضا درودی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35382 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35383 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35384 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35385 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35386 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35387 زهرا درودی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
35388 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
35389 سمیّه درودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35390 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35391 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35392 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35393 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35394 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
35395 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35396 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35397 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35398 علی اکبر درودی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35399 علیرضا درودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35400 غلامرضا درودی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226199