راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 35401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35401 فاطمه درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
35402 فاطمه درودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35403 فاطمه نسا درودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35404 فرزانه درودی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35405 مجتبی درودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
35406 مجتبی درودی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
35407 مجید درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35408 مجید درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
35409 محسن درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35410 محمدهادی درودی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
35411 محمدهادی درودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35412 مریم درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
35413 مریم درودی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
35414 مسعود درودی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
35415 معصومه درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
35416 معصومه درودی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
35417 منیره درودی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
35418 مهدی درودی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35419 مهدیه درودی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
35420 نجمه درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35421 نجمه درودی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35422 نرجس درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
35423 نرجس درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
35424 خاطره درودی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35425 ابوالفضل درودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
35426 جعفر دروگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
35427 حسن دروگر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
35428 حسن دروگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
35429 خدیجه دروگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35430 سلیمه دروگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35431 سلیمه دروگر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
35432 طیبه دروگر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35433 ظریفه دروگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35434 علیرضا دروگر 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35435 فاطمه دروگر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
35436 مریم دروگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35437 مهدی دروگر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35438 اکرم دروگربندارخیلی 1373 علوم پايه زمین شناسی
35439 نسرین دروگرمقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35440 شریفه دروگری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35441 محمد دروگریان 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
35442 حسین دروهی زابل 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35443 سیامک درویش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
35444 نرگس درویش 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35445 مسعود درویش اسکندری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35446 طیبه درویش پورکاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35447 فاطمه درویش زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35448 محمدجواد درویش زاده کاخکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35449 معصومه درویش سرایان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35450 مرجان درویش سنگنوئی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
35451 مسعود درویش گنجی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
35452 محمدحسین درویش نارنج بن 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35453 سو نا درویش پسند 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
35454 شهریار درویش پسندفریمان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
35455 سمانه سادات درویش پور سینی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
35456 سمانه سادات درویش پورسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35457 المیرا درویش رحیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
35458 عاطفه درویش زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35459 علی درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35460 علی رضا درویش زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35461 فاطمه درویش زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35462 مجتبی درویش زاده 1384 دامپزشكي دامپزشکی
35463 محمد درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی محض
35464 محمد درویش زاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
35465 محمدعلی درویش زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35466 محمدکاظم درویش زاده 1382 علوم پايه فیزیک
35467 راضیه درویش زاده ایوری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35468 محمد درویش گوشی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
35469 فرزاد درویش مجنی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
35470 انسیه درویش محمدآباد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35471 فاطمه درویش مقدم 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35472 صدیقه درویش موجنی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
35473 اعظم درویش نای 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
35474 جواد درویشی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35475 حمیدرضا درویشی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
35476 حمیدرضا درویشی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
35477 زینب درویشی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35478 سمیه درویشی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35479 سمیه درویشی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
35480 سینا درویشی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35481 عفت درویشی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
35482 علی درویشی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35483 غلام درویشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35484 فاطمه درویشی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
35485 محمدعلی درویشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
35486 مرضیه درویشی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
35487 مهدی درویشی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
35488 میلاد درویشی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری مدیریت
35489 نجمه درویشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35490 نرگس درویشی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35491 نسرین درویشی 1371 علوم رياضي آمار
35492 نعمت الله درویشی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
35493 حمیدرضا درویشی ارزنه ای 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35494 زهرا درویشی ایوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35495 یونس درویشی بهلولی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
35496 حسن درویشی دادنجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
35497 ایوب درویشی دیوانمراد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35498 زینب درویشی زیدآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35499 دانیال درویشی کاریزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35500 الهام درویشی لردی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227772