راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 35501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35501 حامد درویشیان بیاضی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35502 فائزه درویشیان حقیقی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35503 فاطمه درویشیان حقیقی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35504 محسن دره 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
35505 ابوالفضل دره پیما 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35506 حسین دره پیما 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
35507 ساره دره شورزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35508 محمد رضا دره شیری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
35509 محمدحسین دره شیری 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35510 محمدرضا دره شیری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
35511 تکتم دره کی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35512 جواد درّه کی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35513 شهربانو دره کی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35514 نرجس دره کی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35515 جواد دره گی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35516 مجید دره میرکی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
35517 سارا درهمی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
35518 سیدمهدی درهمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
35519 حمیده دری 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
35520 حورا دری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
35521 شیما دری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35522 شیوا دری 1382 علوم رياضي آمار
35523 غزاله دری 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
35524 محمد دری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35525 محمدعلی دری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35526 مرضیه درّی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35527 مریم دری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
35528 مهدی دری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35529 مهرداد درّی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35530 محمدرضا دری قرشمال 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35531 راضیه دری گیو 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
35532 مهرداد دری پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35533 منوره دری جانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35534 آزیتا دری حسن کیاده 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35535 نفیسه دری فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35536 نفیسه دری فر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35537 اکرم دری مشهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35538 نعیمه دری مشهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35539 افسانه دری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35540 نیلوفر دری مقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
35541 زهرا دری نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
35542 هانیه دریا دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35543 داود دریائی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
35544 سیما دریائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35545 نسترن دریائی گوکی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
35546 بهار دریاب 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35547 جواد دریاباری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
35548 سیدمهدی دریاباری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35549 سیده زینب دریاباری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
35550 سیده کلثوم دریاباری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35551 لاله دریاباری 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35552 زهرا دریابک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35553 محمود دریابک 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
35554 بهین السادات دریابی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
35555 علیا دریابین 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35556 مریم دریابین 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35557 زهرا دریادار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35558 احسان دریادل 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35559 تکتم دریادل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35560 علی اکبر دریادل 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35561 حمید دریانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35562 فاطمه دریانیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35563 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
35564 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35565 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
35566 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35567 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35568 محمدجواد دریس فریحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35569 رضا دریساوی بهمنشیر 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
35570 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
35571 عسل دریق گفتار 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35572 تاج الدین دریکوند 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
35573 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35574 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35575 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
35576 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35577 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35578 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35579 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
35580 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35581 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
35582 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35583 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35584 علی دژانگا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
35585 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35586 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35587 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35588 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35589 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
35590 پرهام دژپروردرخشان 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35591 سیده حدیده دژپسند 1381 هنر نيشابور نقاشی
35592 محمدرضا دژپسند 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35593 رحمان دژم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35594 فضل اله دژم 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35595 اعظم دژنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35596 نوروزمحمد دست باز 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35597 اعظم دست براورده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35598 اکرم دست سوزن 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35599 عذرا دست ورزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35600 زهرا دست باز 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223117