راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 35601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35601 علی دست برآورده 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
35602 علی دست براورده 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
35603 تکتم دست پاک 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
35604 فاطمه دست پاک 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35605 محسن دست پاک 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35606 مریم دست پاک 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35607 ملیحه دست پاک 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
35608 مهتاب دست پاک 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
35609 مهتاب دست پاک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
35610 امیررضا دست خوش 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
35611 نرجس دست غیب 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35612 بهروز دستار 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35613 بهروز دستار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35614 بهروز دستار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
35615 لیلا دستار 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
35616 رقیه دستان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35617 مصطفی دستانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
35618 فریبا دستجردانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35619 حسین دستجردی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
35620 رضا دستجردی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35621 رعنا دستجردی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35622 رعنا دستجردی 1378 كشاورزى گیاهپزشکی
35623 زینب دستجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35624 سمانه دستجردی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
35625 سمیرا دستجردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35626 سمیه دستجردی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35627 شهربانو دستجردی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35628 علی دستجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35629 علی دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35630 علی اصغر دستجردی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
35631 علی اکبر دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
35632 علیرضا دستجردی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35633 فریبا دستجردی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35634 کاظم دستجردی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
35635 کاظم دستجردی 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
35636 محسن دستجردی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35637 محمدتقی دستجردی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35638 مجید دسترس 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35639 مژگان دسترنج 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
35640 زینب ا لسادا ت دستغیب 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35641 زینب السادات دستغیب 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
35642 لیلا دستغیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
35643 علی دستفان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35644 محمدرضا دستفان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35645 مسعود دستگرد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
35646 زهرا دستگردی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
35647 نرگس دستگردی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35648 سپیده دستمالچی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
35649 سعیده دستمالچیان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35650 اعظم دستوار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35651 محمد دستوار 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35652 عباس دستواره 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35653 علی دستوانه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35654 ابراهیم دستورانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35655 حسن دستورانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35656 حمزه دستورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
35657 سکینه دستورانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35658 علی دستورانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35659 علی دستورانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35660 قاسم دستورانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35661 مجید دستورانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
35662 محمدرضا دستورانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
35663 مهدی دستورانی 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
35664 هاجر دستورانی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
35665 هادی دستورانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35666 هادی دستورانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
35667 یداله دستورانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35668 جعفر دستوری 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35669 احمد دستوری سدهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35670 بهرام دستوریان 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
35671 بهاره دستی گردی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
35672 علیرضا دستی گردی 1368 علوم رياضي آمار
35673 حمیده دستیار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
35674 رقیه دستیار 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
35675 رقیه دستیار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35676 امیرحسین دشت بزرگ 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
35677 نجمه دشت بیازی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35678 علیرضا دشت بیاض 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
35679 الهام دشت بیاضی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
35680 مهدی دشت بیاضی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
35681 نگین دشت بیاضی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35682 رعنا دشت بین 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
35683 زهره دشتبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35684 محمدرضا دشتبان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
35685 معصومه دشتبان بیلندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35686 فرانک دشتبان جامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35687 فرانک دشتبان جامی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
35688 بهنام دشتبان خور 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
35689 غلامعباس دشتبان سهل ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35690 زینب دشتبانی 1395 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
35691 فاطمه دشتبانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35692 محمد دشتبانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
35693 معین دشتبانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
35694 مهدی دشتبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35695 محسن دشتبیاضی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35696 ابوالفضل دشتکی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
35697 ابوالفضل دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35698 اکرم دشتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
35699 الهام دشتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35700 امیرحسین دشتی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227762