راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 35801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35801 فتح اله دهقان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35802 کلثوم دهقان 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
35803 محبوبه دهقان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35804 محدثه دهقان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
35805 محدثه دهقان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
35806 محمد دهقان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35807 محمدحسین دهقان 1366 علوم رياضي آمار
35808 محمدحسین دهقان 1372 علوم رياضي آمار
35809 محمدرضا دهقان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
35810 مریم دهقان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35811 مریم دهقان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35812 معصومه دهقان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35813 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35814 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35815 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35816 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35817 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35818 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
35819 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
35820 هادی دهقان 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
35821 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35822 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35823 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35824 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35825 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35826 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
35827 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35828 حمید دهقان بنادکی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
35829 عماد دهقان بنادکی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
35830 لیلا دهقان بنادکی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
35831 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
35832 ملیحه دهقان بنادکی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
35833 منصوره دهقان بنادکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
35834 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35835 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
35836 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35837 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
35838 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
35839 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
35840 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35841 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
35842 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
35843 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35844 محمدعلی دهقان پورخور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35845 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
35846 علی اصغر دهقان پورعلی آقا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
35847 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35848 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
35849 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
35850 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35851 سحر دهقان تنها 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
35852 غلامحسین دهقان تنها 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
35853 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35854 بیژن دهقان حسامی 1354 علوم رياضي ریاضی
35855 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
35856 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35857 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
35858 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35859 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35860 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35861 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35862 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35863 محمد دهقان خانیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
35864 شهره دهقان دلویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35865 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
35866 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
35867 مجتبی دهقان دهنوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
35868 سمیرا دهقان رحیم بیگی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35869 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35870 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35871 محمدباقر دهقان زاده 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35872 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
35873 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
35874 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35875 مهناز دهقان زاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35876 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35877 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
35878 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
35879 مریم دهقان زاده قاینی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
35880 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35881 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
35882 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35883 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
35884 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
35885 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35886 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35887 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35888 روح اله دهقان سرند 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
35889 منصوره دهقان سرند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35890 سمیه دهقان سفیدسنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35891 فاطمه دهقان شهرضا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
35892 عبداله دهقان شیبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35893 مرضیه دهقان طرزجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35894 حمید دهقان طزرجانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35895 زعیدرضا دهقان طزرجانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
35896 شیوا دهقان طزرجانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35897 علی دهقان عشرت آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35898 رضا دهقان عصمت آبادی 1382 علوم رياضي آمار
35899 فهیمه دهقان عصمت آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
35900 جواد دهقان فیض اباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474865