راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 35801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35801 ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35802 مهدی دهقانی احمدآبادی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35803 مریم دهقانی اذرخوارانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
35804 محبوبه دهقانی استاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35805 عقیل دهقانی اسدآبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35806 زهرا دهقانی اشکذری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35807 محمدحسین دهقانی اشکذری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
35808 مهلا دهقانی اشکذری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
35809 عطیه دهقانی اشگذری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35810 اسماء دهقانی اول نوقابی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35811 علیرضا دهقانی پوده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35812 فائقه دهقانی پور 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35813 فروغ دهقانی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35814 فروغ دهقانی پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
35815 مصطفی دهقانی پیشه 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
35816 حسن دهقانی تفتی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
35817 محبوبه دهقانی تفتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35818 محمد دهقانی تفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35819 محمدجواد دهقانی تفتی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35820 محمدجواد دهقانی تفتی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
35821 محمدحسین دهقانی تفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
35822 محمدرضا دهقانی تفتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
35823 زینت دهقانی جویباری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
35824 سعداله دهقانی دشت آبی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35825 سعداله دهقانی دشت آبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35826 لیلا دهقانی دهقی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35827 مرضیه دهقانی دهیج 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35828 محسن دهقانی رورانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
35829 باران دهقانی زاده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
35830 اعظم دهقانی زاده بغدادآباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
35831 عادله دهقانی زاده بغدادآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35832 مژگان دهقانی زاده بغدادآباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
35833 ناهید دهقانی زاده بغداداباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35834 جلال دهقانی سانیج 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
35835 عباس دهقانی سلطانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
35836 علی دهقانی عشرت آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
35837 سکینه دهقانی عیش آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35838 یونس دهقانی فارسانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35839 نیره دهقانی فردوس 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
35840 بتول دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35841 فاطمه دهقانی فیروز آبادی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
35842 محمدمهدی دهقانی فیروز آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
35843 مریم دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
35844 احسان دهقانی فیروزآبادی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35845 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35846 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35847 زهرا دهقانی فیروزآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35848 زینب دهقانی فیروزآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35849 سمیرا دهقانی فیروزآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
35850 سمیه دهقانی فیروزآبادی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35851 علی دهقانی فیروزآبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
35852 مهدی دهقانی فیروزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35853 رضا دهقانی فیروزابادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35854 طاهره دهقانی فیروزابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35855 علیرضا دهقانی فیروزابادی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35856 فائزه دهقانی فیروزابادی 1384 علوم پايه زمین شناسی
35857 مجتبی دهقانی قهفرخی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35858 عباسعلی دهقانی کلاته ملامحمدقلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35859 سعید دهقانی کیوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35860 فهیمه دهقانی محمد آبادی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
35861 فهیمه دهقانی محمدآبادی 1380 علوم پايه فیزیک
35862 مسعود دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
35863 ملیحه دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
35864 منصوره دهقانی محمدآبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35865 منصوره دهقانی محمدآبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35866 مهری دهقانی محمدآبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35867 ریحانه دهقانی محمداباد 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
35868 حسین دهقانی محمدابادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35869 فرشته دهقانی محمدابادی 1385 علوم پايه فیزیک
35870 محمدتقی دهقانی محمدابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35871 علی دهقانی محمود آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
35872 رضا دهقانی مقدم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35873 سمیه دهقانی مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35874 سمیه دهقانی مقدم 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
35875 محسن دهقانی نیشابوری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35876 محسن دهقانی نیشابوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35877 محمد دهقانی نیشابوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35878 محمد دهقانی نیشابوری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
35879 زینب دهقانی وردنجانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
35880 آزاده دهقانیان 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
35881 الناز دهقانیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
35882 الهام دهقانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35883 جواد دهقانیان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
35884 حمید دهقانیان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
35885 زینب دهقانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
35886 ناصر دهقانیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
35887 مصطفی دهقانیان پور 1363 مهندسي عمومی
35888 حمید دهقانیان حقیقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35889 هانیه دهقانیان حقیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35890 علی دهگاهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35891 نرگس دهگاهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35892 فریبا دهلوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35893 محمد دهلوی 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35894 طیبه دهمرده قلعه نو 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
35895 غلامرضا دهملائیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
35896 مریم دهملائیان 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35897 فاطمه دهمیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35898 ویدا دهناد 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
35899 ویدا دهناد 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
35900 الهام دهنوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772780