راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 35901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35901 محمدحسین دهقان 1372 علوم رياضي آمار
35902 محمدرضا دهقان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
35903 مریم دهقان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35904 مریم دهقان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35905 معصومه دهقان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35906 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35907 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35908 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35909 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
35910 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35911 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
35912 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
35913 هادی دهقان 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
35914 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35915 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35916 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35917 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35918 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35919 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
35920 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35921 حمید دهقان بنادکی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
35922 عماد دهقان بنادکی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
35923 لیلا دهقان بنادکی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
35924 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
35925 ملیحه دهقان بنادکی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
35926 منصوره دهقان بنادکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
35927 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35928 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
35929 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35930 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
35931 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
35932 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
35933 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35934 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
35935 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
35936 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35937 محمدعلی دهقان پورخور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35938 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
35939 علی اصغر دهقان پورعلی آقا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
35940 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35941 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
35942 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
35943 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35944 سحر دهقان تنها 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
35945 غلامحسین دهقان تنها 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
35946 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35947 بیژن دهقان حسامی 1354 علوم رياضي ریاضی
35948 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
35949 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35950 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
35951 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35952 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35953 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35954 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35955 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35956 محمد دهقان خانیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
35957 شهره دهقان دلویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35958 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
35959 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
35960 مجتبی دهقان دهنوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
35961 سمیرا دهقان رحیم بیگی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35962 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35963 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35964 محمدباقر دهقان زاده 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35965 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
35966 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
35967 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
35968 مهناز دهقان زاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35969 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35970 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
35971 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
35972 مریم دهقان زاده قاینی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
35973 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35974 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
35975 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35976 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
35977 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
35978 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35979 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35980 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35981 روح اله دهقان سرند 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
35982 منصوره دهقان سرند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35983 سمیه دهقان سفیدسنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35984 فاطمه دهقان شهرضا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
35985 عبداله دهقان شیبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35986 مرضیه دهقان طرزجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35987 حمید دهقان طزرجانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35988 زعیدرضا دهقان طزرجانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
35989 شیوا دهقان طزرجانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35990 علی دهقان عشرت آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35991 رضا دهقان عصمت آبادی 1382 علوم رياضي آمار
35992 فهیمه دهقان عصمت آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
35993 جواد دهقان فیض اباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35994 حسین دهقان قلعه بالا 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35995 امین دهقان قهفرخی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35996 عباسعلی دهقان کنگ زیتون 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35997 حسن دهقان کنگ زیتون 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35998 محمدابراهیم دهقان گجوان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
35999 رمضان دهقان مجنی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
36000 عبدالحمید دهقان محمدابادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904068