راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 36001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36001 زهرا دهقانی اشکذری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36002 محمدحسین دهقانی اشکذری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36003 مهلا دهقانی اشکذری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
36004 عطیه دهقانی اشگذری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36005 اسماء دهقانی اول نوقابی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36006 علیرضا دهقانی پوده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36007 فائقه دهقانی پور 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36008 فروغ دهقانی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36009 فروغ دهقانی پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
36010 مصطفی دهقانی پیشه 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36011 حسن دهقانی تفتی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
36012 محبوبه دهقانی تفتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36013 محمد دهقانی تفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36014 محمدجواد دهقانی تفتی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36015 محمدجواد دهقانی تفتی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
36016 محمدحسین دهقانی تفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
36017 محمدرضا دهقانی تفتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
36018 زینت دهقانی جویباری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
36019 سعداله دهقانی دشت آبی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36020 سعداله دهقانی دشت آبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36021 لیلا دهقانی دهقی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36022 مرضیه دهقانی دهیج 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
36023 محسن دهقانی رورانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
36024 باران دهقانی زاده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
36025 اعظم دهقانی زاده بغدادآباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
36026 عادله دهقانی زاده بغدادآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36027 مژگان دهقانی زاده بغدادآباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
36028 ناهید دهقانی زاده بغداداباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36029 جلال دهقانی سانیج 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
36030 عباس دهقانی سلطانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
36031 علی دهقانی عشرت آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
36032 سکینه دهقانی عیش آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36033 یونس دهقانی فارسانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36034 نیره دهقانی فردوس 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
36035 بتول دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36036 فاطمه دهقانی فیروز آبادی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36037 محمدمهدی دهقانی فیروز آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
36038 مریم دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
36039 احسان دهقانی فیروزآبادی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36040 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
36041 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36042 زهرا دهقانی فیروزآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36043 زینب دهقانی فیروزآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36044 سمیرا دهقانی فیروزآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
36045 سمیه دهقانی فیروزآبادی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36046 علی دهقانی فیروزآبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
36047 مهدی دهقانی فیروزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36048 رضا دهقانی فیروزابادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36049 طاهره دهقانی فیروزابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36050 علیرضا دهقانی فیروزابادی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36051 فائزه دهقانی فیروزابادی 1384 علوم پايه زمین شناسی
36052 مجتبی دهقانی قهفرخی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36053 عباسعلی دهقانی کلاته ملامحمدقلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36054 سعید دهقانی کیوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36055 فهیمه دهقانی محمد آبادی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
36056 فهیمه دهقانی محمدآبادی 1380 علوم پايه فیزیک
36057 مسعود دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
36058 ملیحه دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
36059 منصوره دهقانی محمدآبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36060 منصوره دهقانی محمدآبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36061 مهری دهقانی محمدآبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36062 ریحانه دهقانی محمداباد 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
36063 حسین دهقانی محمدابادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36064 فرشته دهقانی محمدابادی 1385 علوم پايه فیزیک
36065 محمدتقی دهقانی محمدابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36066 علی دهقانی محمود آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
36067 رضا دهقانی مقدم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36068 سمیه دهقانی مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36069 سمیه دهقانی مقدم 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
36070 محسن دهقانی نیشابوری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36071 محسن دهقانی نیشابوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36072 محمد دهقانی نیشابوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36073 محمد دهقانی نیشابوری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
36074 زینب دهقانی وردنجانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
36075 آزاده دهقانیان 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
36076 الناز دهقانیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
36077 الهام دهقانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36078 جواد دهقانیان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
36079 حمید دهقانیان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
36080 زینب دهقانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
36081 ناصر دهقانیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
36082 مصطفی دهقانیان پور 1363 مهندسي عمومی
36083 حمید دهقانیان حقیقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36084 هانیه دهقانیان حقیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36085 علی دهگاهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36086 نرگس دهگاهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36087 فریبا دهلوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36088 محمد دهلوی 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36089 طیبه دهمرده قلعه نو 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
36090 غلامرضا دهملائیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
36091 مریم دهملائیان 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36092 فاطمه دهمیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36093 ویدا دهناد 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
36094 ویدا دهناد 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
36095 الهام دهنوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36096 احسان دهنوخلجی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36097 علی دهنوخلجی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36098 مسعود دهنوخلجی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36099 حسین دهنوعلیان 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36100 اذر دهنوی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489220