راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 36001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36001 عیسی دیرنده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36002 عزت دیزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
36003 اکبر دیسفانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36004 بابک دیسفانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36005 علی دیسفانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36006 زهره دیسه 1383 علوم رياضي آمار
36007 شیده دیشیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36008 شیده دیشیدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
36009 ریحانه دیلجانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36010 رقیه دیلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36011 صغری دیلم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36012 محمدمهدی دیلم صالحی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36013 امیر دیلم کتولی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36014 بهرنگ دیلمقانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36015 علی دیلمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36016 ابراهیم دیمه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36017 فائزه دیمه 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
36018 فاطمه دیمه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
36019 وحید دیمه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
36020 حسن دیمه کار 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36021 وحید دیمه کار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36022 فرزانه دیمه کارحقیقی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36023 فرزانه دیمه کارحقیقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
36024 محسن دیمه کارگراب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36025 مرتضی دیمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36026 ملیحه دیمی دشت بیاض 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36027 مهناز دیمی دشت بیاض 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
36028 بهجت دیمی نیت 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
36029 بهجت دیمی نیت 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
36030 بهجت دیمی نیت 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
36031 راحله دین پرور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36032 بهاره دین پژوه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
36033 جلیل دین پناه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
36034 سحر دین پناه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36035 هانیه دین پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36036 سعیده دین دار 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36037 معصومه دین دار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36038 وجیهه دین دار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36039 محمدعلی دین محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
36040 مهدی دین محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36041 مهدی دین محمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
36042 آسیه دیناربر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36043 فاطمه دیناروند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36044 محمد دیناروند 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36045 معصومه دیناروند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
36046 مهری دیناروند 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
36047 احمد دیناری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36048 نیلوفر دیندار فولادلو 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
36049 نجمه دینداربرآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36050 معصومه دیندارفیض ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
36051 سعید دیندارلواینالو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36052 لیلا دینکانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36053 زینب دینکوب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36054 حسین دینوی 1367 كشاورزى زراعت
36055 فرشته دینوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36056 علی دینی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
36057 علی دینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36058 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
36059 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
36060 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36061 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
36062 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36063 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36064 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36065 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
36066 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36067 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36068 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36069 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36070 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36071 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36072 سیدرضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36073 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36074 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36075 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36076 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36077 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
36078 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36079 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36080 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36081 مصطفی دیوسالار 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36082 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36083 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36084 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36085 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
36086 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36087 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36088 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36089 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36090 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
36091 آرزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36092 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
36093 آرزو ذاکر 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
36094 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36095 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36096 سیدجواد ذاکر 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
36097 سیدحسین ذاکر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
36098 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36099 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36100 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826682