راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 36101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36101 مرتضی دوامی احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
36102 رضویه دوانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36103 قاسم دوبرادران 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36104 بنیامین دوج 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
36105 عبداله دوجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36106 مسعود دوجی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
36107 رسول دوجی گمش تپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
36108 مژگان دوچی طوسی 1369 علوم پايه زمین شناسی
36109 رسول دودانگه 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
36110 طیبه دودخار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36111 رضا دودمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36112 فائزه دودمان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
36113 ندا دودمان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
36114 علیرضا دودمان تیپی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36115 بهناز دوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36116 فاطمه دوران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36117 محمدجواد دوران 1383 علوم پايه فیزیک
36118 آرش دوراندیش 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
36119 افسانه دوراندیش 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36120 امید دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
36121 سارا دوراندیش 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36122 سیمین دوراندیش 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36123 علی اصغر دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36124 فاطمه دوراندیش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36125 فریبا دوراندیش 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36126 محمدعلی دوراندیش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36127 مهدی دوراندیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
36128 مهری دوراندیش 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36129 نرگس دوراندیش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
36130 متین دوراندیش لنگرودی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36131 زهرا دوراندیش یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36132 محمدامین دوراندیش یزدی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
36133 ابراهیم دورانی علیائی 1377 كشاورزى بیو تکنولوژی گیاهی
36134 ابراهیم دورانی علیایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36135 مژگان دوربین جامی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36136 جمال دوربین نیا 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36137 براتعلی دوربینیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36138 سعید دوربینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36139 مریم دورقی زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36140 فاطمه دورقیان 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36141 صدیقه دوری بجستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36142 پریسا دوزنده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36143 حسین دوزنده خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36144 لیلا دوزنده خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36145 مونا دوزنده خراسانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
36146 هادی دوزنده خراسانی 1363 مهندسي جوشكاري
36147 علی دوست 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
36148 علیرضا دوست آبادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36149 محمد دوست پرست 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36150 مهدی دوست پرست 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
36151 محمد دوست جلالی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36152 مجتبی دوست دارنوقابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36153 مهری دوست رضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36154 محمد دوست سیاهدشت 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36155 داور دوست محمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36156 علیرضا دوست آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
36157 علیرضا دوست آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
36158 ناهید دوست آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36159 سمانه دوست ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
36160 محمد دوست پرست 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36161 مهدی دوست پرست 1382 علوم رياضي آمار
36162 علی دوست پرست ترشیزی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
36163 ابوالقاسم دوست دار 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36164 علیرضا دوست دار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36165 فاطمه دوست دار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
36166 عارفه دوست دارریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36167 الهام دوست دارشهری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
36168 زهرا دوست زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36169 مریم دوست زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36170 مسعود دوست زاده 1385 علوم پايه فیزیک
36171 مسعود دوست زاده 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
36172 طاهره دوست محمد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36173 علی دوست محمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
36174 فتح اله دوست محمدی 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36175 محمود دوست محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
36176 مجید دوست محمدی بایگی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36177 مریم دوست محمدی سلمانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36178 اردشیر دوست مرادف 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36179 فاطمه دوستان 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36180 حسین دوستان علمی 1369 مهندسي مهندسی عمران
36181 رحیمه دوستخواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36182 هما دوستخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36183 حسین دوستدار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36184 مرضیه دوستدار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
36185 معصومه دوستدار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36186 زهرا دوستدارنوقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36187 علیرضا دوستداری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36188 مریم دوستکی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36189 سیمین دوستگام 1348 علوم پايه علوم گیاهی
36190 اعظم دوستمحمدی چاهکهنوییه 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36191 اعظم دوستی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36192 حانیه دوستی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36193 حسن رضا دوستی 1392 علوم پايه زمین شناسی
36194 حسین دوستی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
36195 حسین دوستی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36196 زکیه دوستی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
36197 زهره دوستی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
36198 سارا دوستی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36199 سمیه دوستی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36200 شهره دوستی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199125