راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 36101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36101 فروغ دهقانی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36102 فروغ دهقانی پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
36103 مصطفی دهقانی پیشه 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36104 حسن دهقانی تفتی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
36105 محبوبه دهقانی تفتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36106 محمد دهقانی تفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36107 محمدجواد دهقانی تفتی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36108 محمدجواد دهقانی تفتی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
36109 محمدحسین دهقانی تفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
36110 محمدرضا دهقانی تفتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
36111 زینت دهقانی جویباری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
36112 سعداله دهقانی دشت آبی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36113 سعداله دهقانی دشت آبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36114 لیلا دهقانی دهقی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36115 مرضیه دهقانی دهیج 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
36116 محسن دهقانی رورانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
36117 باران دهقانی زاده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
36118 اعظم دهقانی زاده بغدادآباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
36119 عادله دهقانی زاده بغدادآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36120 مژگان دهقانی زاده بغدادآباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
36121 ناهید دهقانی زاده بغداداباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36122 جلال دهقانی سانیج 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
36123 عباس دهقانی سلطانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
36124 علی دهقانی عشرت آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
36125 سکینه دهقانی عیش آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36126 یونس دهقانی فارسانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36127 نیره دهقانی فردوس 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
36128 بتول دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36129 فاطمه دهقانی فیروز آبادی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36130 محمدمهدی دهقانی فیروز آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
36131 مریم دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
36132 احسان دهقانی فیروزآبادی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36133 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
36134 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36135 زهرا دهقانی فیروزآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36136 زینب دهقانی فیروزآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36137 سمیرا دهقانی فیروزآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
36138 سمیه دهقانی فیروزآبادی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36139 علی دهقانی فیروزآبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
36140 مهدی دهقانی فیروزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36141 رضا دهقانی فیروزابادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36142 طاهره دهقانی فیروزابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36143 علیرضا دهقانی فیروزابادی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36144 فائزه دهقانی فیروزابادی 1384 علوم پايه زمین شناسی
36145 مجتبی دهقانی قهفرخی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36146 عباسعلی دهقانی کلاته ملامحمدقلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36147 سعید دهقانی کیوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36148 فهیمه دهقانی محمد آبادی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
36149 فهیمه دهقانی محمدآبادی 1380 علوم پايه فیزیک
36150 مسعود دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
36151 ملیحه دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
36152 منصوره دهقانی محمدآبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36153 منصوره دهقانی محمدآبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36154 مهری دهقانی محمدآبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36155 ریحانه دهقانی محمداباد 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
36156 حسین دهقانی محمدابادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36157 فرشته دهقانی محمدابادی 1385 علوم پايه فیزیک
36158 محمدتقی دهقانی محمدابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36159 علی دهقانی محمود آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
36160 رضا دهقانی مقدم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36161 سمیه دهقانی مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36162 سمیه دهقانی مقدم 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
36163 محسن دهقانی نیشابوری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36164 محسن دهقانی نیشابوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36165 محمد دهقانی نیشابوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36166 محمد دهقانی نیشابوری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
36167 زینب دهقانی وردنجانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
36168 آزاده دهقانیان 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
36169 الناز دهقانیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
36170 الهام دهقانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36171 جواد دهقانیان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
36172 حمید دهقانیان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
36173 زینب دهقانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
36174 ناصر دهقانیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
36175 مصطفی دهقانیان پور 1363 مهندسي عمومی
36176 حمید دهقانیان حقیقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36177 هانیه دهقانیان حقیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36178 علی دهگاهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36179 نرگس دهگاهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36180 فریبا دهلوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36181 محمد دهلوی 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36182 طیبه دهمرده قلعه نو 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
36183 غلامرضا دهملائیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
36184 مریم دهملائیان 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36185 فاطمه دهمیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36186 ویدا دهناد 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
36187 ویدا دهناد 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
36188 الهام دهنوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36189 احسان دهنوخلجی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36190 علی دهنوخلجی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36191 مسعود دهنوخلجی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36192 حسین دهنوعلیان 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36193 اذر دهنوی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36194 اعظم دهنوی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
36195 اعظم دهنوی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
36196 جلال دهنوی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36197 جلیل دهنوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36198 حجت اله دهنوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36199 حسن دهنوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
36200 حمید دهنوی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904070