راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 36301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36301 مهدی دین محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36302 مهدی دین محمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
36303 آسیه دیناربر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36304 فاطمه دیناروند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36305 محمد دیناروند 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36306 معصومه دیناروند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
36307 مهری دیناروند 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
36308 احمد دیناری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36309 نیلوفر دیندار فولادلو 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
36310 نجمه دینداربرآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36311 معصومه دیندارفیض ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
36312 سعید دیندارلواینالو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36313 لیلا دینکانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36314 زینب دینکوب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36315 حسین دینوی 1367 كشاورزى زراعت
36316 فرشته دینوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36317 علی دینی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
36318 علی دینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36319 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
36320 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
36321 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36322 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
36323 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36324 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36325 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36326 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
36327 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36328 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36329 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36330 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36331 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36332 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36333 سیدرضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36334 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36335 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36336 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36337 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36338 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
36339 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36340 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36341 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36342 مصطفی دیوسالار 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36343 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36344 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36345 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36346 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
36347 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36348 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36349 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36350 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36351 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
36352 آرزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36353 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
36354 آرزو ذاکر 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
36355 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36356 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36357 سیدجواد ذاکر 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
36358 سیدحسین ذاکر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
36359 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36360 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36361 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
36362 قاسم ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36363 قدیر ذاکر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36364 معصومه سادات ذاکر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36365 معصومه سادات ذاکر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
36366 رضا ذاکر نقیبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36367 بهناز ذاکرالحسینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
36368 ریحانه ذاکرالحسینی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36369 ریحانه ذاکرالحسینی 1394 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
36370 علی ذاکرالحسینی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36371 علی ذاکرالحسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
36372 فریده ذاکرالحسینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
36373 نغمه ذاکرالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
36374 هادی ذاکرالحسینی 1363 مهندسي عمران روستایی
36375 محمدهادی ذاکرتولائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
36376 فاطمه ذاکرتولایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36377 فاطمه ذاکرتولایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36378 فاطمه ذاکرتولایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36379 راضیه ذاکردولت آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36380 زکیه ذاکردولت آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36381 سیده عاطفه ذاکردولت آبادی 1385 علوم پايه زمین شناسی
36382 مرضیه ذاکردولت آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36383 زهراسادات ذاکررضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36384 سیدمحمدرضا ذاکررضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36385 محمد ذاکرزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36386 نسرین ذاکرزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36387 مجتبی ذاکرعباسعلی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36388 مبین ذاکرعباسی امیری 1384 علوم پايه زمین شناسی
36389 مهدی ذاکرعباسی امیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36390 ایرج ذاکرعنبرانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36391 ایرج ذاکرعنبرانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
36392 فاطمه ذاکرعنبرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36393 همایون ذاکرقمصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36394 نجمه ذاکرمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36395 محمدرضا ذاکرهرفته 1353 مهندسي راه و ساختمان
36396 مهناز ذاکرهرفته 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36397 اعظم ذاکری 1380 علوم رياضي آمار
36398 امین ذاکری 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
36399 بنفشه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36400 تکتم ذاکری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40791045