راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 36401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36401 علی دینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36402 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
36403 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
36404 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36405 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
36406 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36407 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36408 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36409 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
36410 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36411 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36412 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36413 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36414 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36415 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36416 سیدرضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36417 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36418 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36419 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36420 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36421 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
36422 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36423 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36424 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36425 مصطفی دیوسالار 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36426 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36427 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36428 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36429 زهرا دیهیم 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
36430 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
36431 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36432 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36433 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36434 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36435 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
36436 آرزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36437 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
36438 آرزو ذاکر 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
36439 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36440 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36441 سیدجواد ذاکر 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
36442 سیدحسین ذاکر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
36443 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36444 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36445 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
36446 قاسم ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36447 قدیر ذاکر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36448 معصومه سادات ذاکر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36449 معصومه سادات ذاکر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
36450 رضا ذاکر نقیبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36451 بهناز ذاکرالحسینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
36452 ریحانه ذاکرالحسینی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36453 ریحانه ذاکرالحسینی 1394 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
36454 علی ذاکرالحسینی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36455 علی ذاکرالحسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
36456 فریده ذاکرالحسینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
36457 نغمه ذاکرالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
36458 هادی ذاکرالحسینی 1363 مهندسي عمران روستایی
36459 محمدهادی ذاکرتولائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
36460 فاطمه ذاکرتولایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36461 فاطمه ذاکرتولایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36462 فاطمه ذاکرتولایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
36463 راضیه ذاکردولت آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36464 زکیه ذاکردولت آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36465 سیده عاطفه ذاکردولت آبادی 1385 علوم پايه زمین شناسی
36466 مرضیه ذاکردولت آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36467 زهراسادات ذاکررضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36468 سیدمحمدرضا ذاکررضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36469 محمد ذاکرزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36470 نسرین ذاکرزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36471 مجتبی ذاکرعباسعلی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36472 مبین ذاکرعباسی امیری 1384 علوم پايه زمین شناسی
36473 مهدی ذاکرعباسی امیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36474 ایرج ذاکرعنبرانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36475 ایرج ذاکرعنبرانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
36476 فاطمه ذاکرعنبرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36477 همایون ذاکرقمصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36478 نجمه ذاکرمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36479 محمدرضا ذاکرهرفته 1353 مهندسي راه و ساختمان
36480 مهناز ذاکرهرفته 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36481 اعظم ذاکری 1380 علوم رياضي آمار
36482 امین ذاکری 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
36483 بنفشه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36484 تکتم ذاکری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36485 ثمینه ذاکری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
36486 حسین ذاکری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36487 حمید ذاکری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
36488 داود ذاکری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36489 داود ذاکری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
36490 داوود ذاکری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36491 رضوان ذاکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
36492 رمضان ذاکری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
36493 زکیه ذاکری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
36494 زهرا ذاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36495 زهرا ذاکری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
36496 زهره ذاکری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
36497 زینب ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36498 سپیده ذاکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36499 سعید ذاکری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36500 سعیده ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41157835