راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 36501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36501 سکینه ذاکری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36502 سمانه ذاکری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36503 سیدحجت اله ذاکری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36504 سیده مرضیه ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
36505 صدیقه ذاکری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36506 صدیقه ذاکری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
36507 عاطفه ذاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
36508 عاطفه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
36509 علی ذاکری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36510 علی ذاکری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
36511 غلامرضا ذاکری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
36512 فائزه ذاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36513 فاطمه ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36514 فاطمه ذاکری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36515 فاطمه ذاکری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36516 فاطمه ذاکری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36517 مجتبی ذاکری 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
36518 محدثه ذاکری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36519 محمدصادق ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
36520 محمدکاظم ذاکری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36521 محمود ذاکری 1379 علوم پايه فیزیک
36522 مرتضی ذاکری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36523 مرضیه ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36524 مریم ذاکری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
36525 مریم ذاکری 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
36526 مریم سادات ذاکری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36527 مسعود ذاکری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36528 مسعود ذاکری 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
36529 مصطفی ذاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36530 میلاد ذاکری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36531 هرمز ذاکری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36532 علی ذاکری دوست 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36533 زهرا ذاکری بایگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36534 تکتم السادات ذاکری بهار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36535 بتول ذاکری بیزخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
36536 حمیدرضا ذاکری پور 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی اکولوژیک
36537 محدثه ذاکری جزئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36538 حامد ذاکری جزه ئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36539 حسین ذاکری چنار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36540 مژگان ذاکری حسن آبادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
36541 حامد ذاکری خلیل آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36542 زکیه ذاکری خمی 1379 علوم پايه زمین شناسی
36543 مرضیه ذاکری دولت آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36544 احمد ذاکری راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36545 پریسا ذاکری رودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36546 عاطفه ذاکری رودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36547 عالیه ذاکری رودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36548 زهرا ذاکری سنطه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36549 محمد ذاکری سیس 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36550 سیده فاطمه ذاکری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36551 فاطمه ذاکری فرد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36552 مرضیه ذاکری قادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
36553 علی ذاکری کلات 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
36554 عبدالمجید ذاکری گتابی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36555 نجیبه ذاکری میاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
36556 ابومحمد ذاکری میراباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
36557 عیسی ذاکری نسب 1370 علوم پايه زمین شناسی
36558 امیر ذاکریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
36559 راضیه ذاکریان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36560 محسن ذاکریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36561 فاطمه ذاکریان مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36562 معصومه ذاکریان مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
36563 معصومه ذاکریان مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
36564 زینب ذاکرین پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
36565 محبوبه ذاکرین نوبندگانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
36566 زهره ذباح 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36567 محبوبه ذبیح حسینیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36568 کاظم ذبیح الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36569 اکرم ذبیح حسینیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
36570 داود ذبیح زاده خواجوی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
36571 سیدجواد ذبیح نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36572 بی بی عطیّه ذبیح نیا مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
36573 عاطفه سادات ذبیح نیامقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36574 آتنا ذبیحی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36575 اسماعیل ذبیحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36576 اعظم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36577 الهه سادات ذبیحی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
36578 امیرحسین ذبیحی 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36579 جواد ذبیحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36580 جواد ذبیحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36581 حسن ذبیحی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36582 حمید ذبیحی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36583 راضیه ذبیحی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
36584 رضا ذبیحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36585 رضا ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
36586 سمانه ذبیحی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36587 سوگل ذبیحی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
36588 سیدجواد ذبیحی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36589 سیدمحسن ذبیحی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36590 سیدمحسن ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
36591 سیدهادی ذبیحی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36592 عاطفه ذبیحی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
36593 عاطفه ذبیحی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36594 عطیه ذبیحی 1376 علوم پايه فیزیک
36595 عمران ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
36596 فاطمه ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36597 فرزانه ذبیحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36598 محدثه ذبیحی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
36599 محسن ذبیحی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36600 محمد ذبیحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158878