راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 36501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36501 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36502 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36503 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36504 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36505 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
36506 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36507 حمید دهقان بنادکی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
36508 عطیه دهقان بنادکی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
36509 عماد دهقان بنادکی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
36510 لیلا دهقان بنادکی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
36511 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
36512 ملیحه دهقان بنادکی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
36513 منصوره دهقان بنادکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
36514 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36515 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36516 زهرا دهقان بناوکی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
36517 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36518 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
36519 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
36520 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36521 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36522 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
36523 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
36524 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36525 محمدعلی دهقان پورخور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36526 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
36527 علی اصغر دهقان پورعلی آقا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
36528 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36529 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36530 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
36531 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36532 سحر دهقان تنها 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
36533 غلامحسین دهقان تنها 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
36534 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36535 بیژن دهقان حسامی 1354 علوم رياضي ریاضی
36536 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
36537 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36538 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36539 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36540 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36541 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36542 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36543 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36544 محمد دهقان خانیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
36545 شهره دهقان دلویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36546 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
36547 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
36548 مجتبی دهقان دهنوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
36549 سمیرا دهقان رحیم بیگی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36550 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36551 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36552 محمدباقر دهقان زاده 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36553 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
36554 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
36555 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
36556 مهناز دهقان زاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
36557 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36558 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
36559 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
36560 مریم دهقان زاده قاینی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
36561 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36562 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
36563 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36564 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
36565 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
36566 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36567 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36568 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36569 روح اله دهقان سرند 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
36570 منصوره دهقان سرند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36571 سمیه دهقان سفیدسنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36572 فاطمه دهقان شهرضا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
36573 عبداله دهقان شیبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36574 مرضیه دهقان طرزجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36575 حمید دهقان طزرجانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36576 زعیدرضا دهقان طزرجانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36577 شیوا دهقان طزرجانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36578 علی دهقان عشرت آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36579 رضا دهقان عصمت آبادی 1382 علوم رياضي آمار
36580 فهیمه دهقان عصمت آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
36581 جواد دهقان فیض اباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
36582 حسین دهقان قلعه بالا 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36583 امین دهقان قهفرخی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36584 عباسعلی دهقان کنگ زیتون 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36585 حسن دهقان کنگ زیتون 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36586 محمدابراهیم دهقان گجوان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
36587 رمضان دهقان مجنی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
36588 عبدالحمید دهقان محمدابادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36589 حمید دهقان منشادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36590 زهرا دهقان منشادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36591 سیدعلی دهقان منشادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36592 سیدمحسن دهقان منشادی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
36593 علیرضا دهقان منشادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36594 مرضیه دهقان منگاآبادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
36595 نادر دهقان منگابادی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36596 حدیثه دهقان موری ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36597 علی دهقان میرک ابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36598 مرضیه دهقان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
36599 فرشته دهقان نصیری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
36600 مهری دهقان نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200899