راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 36701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36701 المیرا ذوقدار مقدم 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
36702 مجید ذوقدار مقدم 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36703 المیرا ذوقدارمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36704 سیمین ذوقدارمقدم 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36705 علی ذوقدارمقدم 1385 علوم پايه فیزیک
36706 مجید ذوقدارمقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36707 مهدی ذوقدارمقدم 1383 علوم رياضي آمار
36708 مهدی ذوقدارمقدم 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
36709 احمد ذوقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36710 بهاره ذوقی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
36711 حامد ذوقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
36712 حسن ذوقی 1363 مهندسي عمران روستایی
36713 سجاد ذوقی 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
36714 سعیده ذوقی 1355 علوم پايه شیمی
36715 سمیه ذوقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36716 سمیه ذوقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36717 علی ذوقی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
36718 علی اکبر ذوقی 1353 مهندسي راه و ساختمان
36719 فرهاد ذوقی 1371 علوم رياضي آمار
36720 محمدحسین ذوقی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
36721 طاهره ذوقی سوران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36722 محسن ذوقی بدرآباد 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
36723 سمانه ذوقی برزش 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
36724 علی اصغر ذوقی برزشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36725 الهام ذوقی بیلندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36726 عصمت ذوقی بیلندی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36727 محمد ذوقی بیمرغی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36728 محمد ذوقی پاتاوانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36729 آزاده ذوقی تالی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
36730 بابک ذوقی توتکابنی 1366 كشاورزى زراعت
36731 آسیه ذوقی خبوشانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36732 محبوبه ذوقی سوران 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36733 احمد ذوقی شوکت آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
36734 احمد ذوقی شوکت آباد 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36735 منصور ذوقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36736 الهه ذوقی فیاض 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36737 زهره ذوقی کاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36738 نازنین ذونعمت کرمانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36739 فرزانه ذویچی ترک 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36740 سمیه السادات ذه تاب 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
36741 مژگان ذهابی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
36742 اشکان ذهابیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
36743 فرهاد ذهب پور 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
36744 کمال ذهبکاراقدم 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
36745 احسان ذهبی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
36746 الناز ذهبی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
36747 زینب ذهبی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36748 عاطفه ذهبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36749 فاطمه ذهبی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
36750 محمود ذهبی 1353 علوم پايه زمین شناسی
36751 مهسا ذهبی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
36752 نادر ذهبی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36753 فاطمه ذیجودی 1361 علوم پايه فیزیک
36754 عظیم ذیحق 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36755 علیرضا ذیروحی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36756 محمدیوسف ذیروحی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36757 بی بی فاطمه ر’وفی حقی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
36758 علی رآه منش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36759 صفیه رائیجی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36760 فاطمه رائیجی پارسائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36761 نرگس رائیجی پارسائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36762 نرگس رائیجی پارسایی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36763 نورعلی رائیجی یانه سری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36764 رضا رائینی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36765 عالیه رائینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36766 عالیه رائینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36767 نسرین رائینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36768 محمدحسین رابط 1372 علوم پايه فیزیک
36769 فرامرز رابط اسحاقی 1354 علوم پايه فیزیک
36770 اردشیر رابعی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
36771 رؤیا راتقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
36772 جواد راثی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
36773 ثریا راجع 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
36774 مریم راجعی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36775 المیرا راجعی پلکویی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
36776 زینب راجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36777 سیدحامد راجی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
36778 سیده حمیده راجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36779 فاطمه راجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36780 فاطمه راجی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
36781 فاطمه راجی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
36782 فرشته راجی 1355 علوم پايه شیمی
36783 فوآد راجی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
36784 اکرم راچمنی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
36785 بهناز راحبی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
36786 عبدالوهاب راحت رودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36787 منصوره راحت طلب 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
36788 ندا راحت خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36789 تکتم راحتی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36790 تکتم راحتی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36791 زهرا راحتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36792 محمدرضا راحتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36793 میلاد راحتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36794 میلاد راحتی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
36795 میلاد راحتی 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
36796 نرگس راحتی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36797 مریم راحمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36798 سلیمه راحمی کاریزکی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36799 سلیمه راحمی کاریزکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
36800 علی راحمی کاریزکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40726863