راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 36701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36701 طاهره دهقانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
36702 علی دهقانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
36703 علیرضا دهقانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
36704 فاضل دهقانی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
36705 فاطمه دهقانی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
36706 فاطمه دهقانی 1375 علوم پايه فیزیک
36707 فرانک دهقانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
36708 فرانک دهقانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
36709 کاظم دهقانی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
36710 لیلا دهقانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36711 لیلا دهقانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36712 ماریا دهقانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
36713 مجید دهقانی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
36714 محمد دهقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
36715 محمد دهقانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36716 محمد دهقانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36717 محمد هادی دهقانی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36718 محمدابراهیم دهقانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36719 مرتضی دهقانی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
36720 مرضیه دهقانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
36721 مرضیه دهقانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
36722 مریم دهقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36723 معصومه دهقانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36724 منصوره دهقانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36725 میلاد دهقانی 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36726 ندا دهقانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
36727 نوراله دهقانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36728 ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36729 مهدی دهقانی احمدآبادی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36730 مریم دهقانی اذرخوارانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
36731 محبوبه دهقانی استاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36732 عقیل دهقانی اسدآبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36733 زهرا دهقانی اشکذری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36734 محمدحسین دهقانی اشکذری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36735 مهلا دهقانی اشکذری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
36736 عطیه دهقانی اشگذری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36737 اسماء دهقانی اول نوقابی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36738 علیرضا دهقانی پوده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36739 فائقه دهقانی پور 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36740 فروغ دهقانی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
36741 فروغ دهقانی پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
36742 مصطفی دهقانی پیشه 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36743 حسن دهقانی تفتی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
36744 محبوبه دهقانی تفتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36745 محمد دهقانی تفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
36746 محمدجواد دهقانی تفتی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36747 محمدجواد دهقانی تفتی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
36748 محمدحسین دهقانی تفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
36749 محمدرضا دهقانی تفتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
36750 زینت دهقانی جویباری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
36751 سعداله دهقانی دشت آبی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36752 سعداله دهقانی دشت آبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36753 لیلا دهقانی دهقی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36754 مرضیه دهقانی دهیج 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
36755 محسن دهقانی رورانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
36756 باران دهقانی زاده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
36757 اعظم دهقانی زاده بغدادآباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
36758 عادله دهقانی زاده بغدادآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36759 مژگان دهقانی زاده بغدادآباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
36760 ناهید دهقانی زاده بغداداباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36761 جلال دهقانی سانیج 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
36762 عباس دهقانی سلطانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
36763 علی دهقانی عشرت آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
36764 سکینه دهقانی عیش آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36765 یونس دهقانی فارسانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36766 نیره دهقانی فردوس 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
36767 بتول دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36768 فاطمه دهقانی فیروز آبادی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36769 محمدمهدی دهقانی فیروز آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
36770 مریم دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
36771 احسان دهقانی فیروزآبادی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36772 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
36773 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36774 زهرا دهقانی فیروزآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36775 زینب دهقانی فیروزآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36776 سمیرا دهقانی فیروزآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
36777 سمیه دهقانی فیروزآبادی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
36778 علی دهقانی فیروزآبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
36779 مهدی دهقانی فیروزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36780 رضا دهقانی فیروزابادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36781 طاهره دهقانی فیروزابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36782 علیرضا دهقانی فیروزابادی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36783 فائزه دهقانی فیروزابادی 1384 علوم پايه زمین شناسی
36784 مجتبی دهقانی قهفرخی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36785 عباسعلی دهقانی کلاته ملامحمدقلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36786 سعید دهقانی کیوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36787 فهیمه دهقانی محمد آبادی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
36788 فهیمه دهقانی محمدآبادی 1380 علوم پايه فیزیک
36789 مسعود دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
36790 ملیحه دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
36791 منصوره دهقانی محمدآبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36792 منصوره دهقانی محمدآبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36793 مهری دهقانی محمدآبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36794 ریحانه دهقانی محمداباد 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
36795 حسین دهقانی محمدابادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36796 فرشته دهقانی محمدابادی 1385 علوم پايه فیزیک
36797 محمدتقی دهقانی محمدابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36798 علی دهقانی محمود آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
36799 رضا دهقانی مقدم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36800 سمیه دهقانی مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249527