راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 36801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36801 آمنه ذوالفقاری نقندر 1381 علوم پايه زمین شناسی
36802 قدرت ذوالفقاری پور 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36803 لیلی ذوالفقاری پور 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36804 رسول ذوالفقاری تبارخراسانی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
36805 فاطمه ذوالفقاری ده ارباب 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36806 لیلا ذوالفقاری زوارم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
36807 بنفشه ذوالفقاری سرآسیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
36808 رسول ذوالفقاری سرآسیا 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36809 صادق ذوالفقاری شفیع 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36810 کنیز ذوالفقاری طبق سری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36811 ابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
36812 حسین ذوالفقاری عزیزی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36813 حسین ذوالفقاری عزیزی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36814 جواد ذوالفقاری فریدونکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36815 زهرا ذوالفقاری محمدآبادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36816 اعظم ذوالفقاری منظری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36817 ریحانه ذوالفقاری منظری 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
36818 سمانه ذوالفقاری منظری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36819 مهدی ذوالفقاری نسب 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36820 زهرا ذوالفقاری نقندر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36821 نیره ذوالفقاری نقندر 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
36822 سارا ذوالفقاریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36823 صدیقه ذوالقدر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36824 مهری ذوالقدر 1370 علوم رياضي آمار
36825 جعفر ذوالقدریها 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
36826 غلامحسین ذوست اسفنجیر 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36827 المیرا ذوقدار مقدم 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
36828 مجید ذوقدار مقدم 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36829 المیرا ذوقدارمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36830 سیمین ذوقدارمقدم 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36831 علی ذوقدارمقدم 1385 علوم پايه فیزیک
36832 مجید ذوقدارمقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36833 مهدی ذوقدارمقدم 1383 علوم رياضي آمار
36834 مهدی ذوقدارمقدم 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
36835 احمد ذوقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36836 بهاره ذوقی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
36837 حامد ذوقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
36838 حسن ذوقی 1363 مهندسي عمران روستایی
36839 سجاد ذوقی 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
36840 سعیده ذوقی 1355 علوم پايه شیمی
36841 سمیه ذوقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36842 سمیه ذوقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36843 علی ذوقی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
36844 علی اکبر ذوقی 1353 مهندسي راه و ساختمان
36845 فرهاد ذوقی 1371 علوم رياضي آمار
36846 محمدحسین ذوقی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
36847 طاهره ذوقی سوران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
36848 محسن ذوقی بدرآباد 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
36849 سمانه ذوقی برزش 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
36850 علی اصغر ذوقی برزشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36851 الهام ذوقی بیلندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36852 الهام ذوقی بیلندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
36853 عصمت ذوقی بیلندی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36854 محمد ذوقی بیمرغی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36855 محمد ذوقی پاتاوانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36856 آزاده ذوقی تالی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
36857 بابک ذوقی توتکابنی 1366 كشاورزى زراعت
36858 آسیه ذوقی خبوشانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36859 محبوبه ذوقی سوران 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36860 احمد ذوقی شوکت آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
36861 احمد ذوقی شوکت آباد 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
36862 منصور ذوقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36863 الهه ذوقی فیاض 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36864 زهره ذوقی کاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36865 نازنین ذونعمت کرمانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36866 فرزانه ذویچی ترک 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
36867 سمیه السادات ذه تاب 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
36868 مژگان ذهابی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
36869 اشکان ذهابیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
36870 فرهاد ذهب پور 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
36871 کمال ذهبکاراقدم 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
36872 احسان ذهبی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
36873 الناز ذهبی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
36874 زینب ذهبی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36875 عاطفه ذهبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36876 فاطمه ذهبی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
36877 محمود ذهبی 1353 علوم پايه زمین شناسی
36878 مهسا ذهبی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
36879 نادر ذهبی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36880 فاطمه ذیجودی 1361 علوم پايه فیزیک
36881 عظیم ذیحق 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36882 علیرضا ذیروحی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36883 محمدیوسف ذیروحی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36884 بی بی فاطمه ر’وفی حقی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
36885 علی رآه منش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36886 صفیه رائیجی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
36887 فاطمه رائیجی پارسائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36888 نرگس رائیجی پارسائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36889 نرگس رائیجی پارسایی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
36890 نورعلی رائیجی یانه سری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36891 رضا رائینی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36892 عالیه رائینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36893 عالیه رائینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36894 نسرین رائینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36895 محمدحسین رابط 1372 علوم پايه فیزیک
36896 فرامرز رابط اسحاقی 1354 علوم پايه فیزیک
36897 اردشیر رابعی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
36898 رؤیا راتقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
36899 جواد راثی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
36900 ثریا راجع 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189604