راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 36901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
36901 معصومه دیبائی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
36902 جواد دیباج 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36903 سیدحسن دیباجی فروشانی 1377 علوم پايه فیزیک
36904 محمدعلی دیبانژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36905 امیر دیبایی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36906 بهروز دیبایی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36907 بهناز دیبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36908 مهدی دیداب 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36909 حمید دیدار 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
36910 زهره دیدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36911 مریم دیدار 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36912 مسعود دیدار خواه 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
36913 محسن دیدبان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36914 هانیه دیدگر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
36915 الهام دیده بان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
36916 محبوبه دیده بان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36917 طاهره دیده بان سنجدکی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
36918 حسین دیده خانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
36919 علی دیده کار 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36920 سیده سعیده دیده کنان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
36921 فاطمه دیده ور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
36922 امین دیرانلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
36923 امین دیرانلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36924 محسن دیرانلو 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36925 مرتضی دیرانلو 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36926 مریم دیرانلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36927 مرتضی دیرانلوئی کرد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36928 زهرا دیراوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
36929 محبوبه دیرپورراد 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
36930 عیسی دیرنده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36931 عزت دیزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
36932 الهام دیزبادی طرقی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
36933 اکبر دیسفانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36934 بابک دیسفانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
36935 علی دیسفانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
36936 زهره دیسه 1383 علوم رياضي آمار
36937 شیده دیشیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36938 شیده دیشیدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
36939 ریحانه دیلجانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36940 رقیه دیلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36941 صغری دیلم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36942 محمدمهدی دیلم صالحی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
36943 امیر دیلم کتولی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
36944 بهرنگ دیلمقانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
36945 علی دیلمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36946 ابراهیم دیمه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
36947 فائزه دیمه 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
36948 فاطمه دیمه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
36949 وحید دیمه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
36950 حسن دیمه کار 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36951 وحید دیمه کار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
36952 فرزانه دیمه کارحقیقی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
36953 فرزانه دیمه کارحقیقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
36954 محسن دیمه کارگراب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36955 مرتضی دیمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36956 ملیحه دیمی دشت بیاض 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36957 مهناز دیمی دشت بیاض 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
36958 بهجت دیمی نیت 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
36959 بهجت دیمی نیت 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
36960 بهجت دیمی نیت 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
36961 اسماء دین پرور 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
36962 راحله دین پرور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36963 بهاره دین پژوه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
36964 جلیل دین پناه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
36965 سحر دین پناه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36966 هانیه دین پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36967 فاطمه دین پناه بنهنگی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
36968 سعیده دین دار 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
36969 معصومه دین دار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36970 وجیهه دین دار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36971 مرضیه دین دوست 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
36972 محمدعلی دین محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
36973 مهدی دین محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36974 مهدی دین محمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
36975 آسیه دیناربر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36976 فاطمه دیناروند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36977 محمد دیناروند 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
36978 معصومه دیناروند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
36979 مهری دیناروند 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
36980 احمد دیناری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
36981 نیلوفر دیندار فولادلو 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
36982 نجمه دینداربرآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
36983 معصومه دیندارفیض ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
36984 سعید دیندارلواینالو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36985 لیلا دینکانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36986 زینب دینکوب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
36987 حسین دینوی 1367 كشاورزى زراعت
36988 فرشته دینوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
36989 ابوبکر دینی 1394 مهندسي مهندسی برق
36990 علی دینی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
36991 علی دینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36992 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
36993 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
36994 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
36995 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
36996 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36997 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36998 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36999 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
37000 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249477