راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 37001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
37001 حسن رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37002 حسن رشیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37003 حسن رشیدی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
37004 حکمت اله رشیدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37005 زهرا رشیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37006 زینب رشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37007 سامان رشیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
37008 ساناز رشیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37009 سجِّاد رشیدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
37010 سعید رشیدی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
37011 سمانه رشیدی 1384 علوم رياضي آمار
37012 سیده الناز رشیدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37013 فاطمه رشیدی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
37014 فاطمه رشیدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37015 قباد رشیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
37016 قربان رشیدی 1371 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
37017 لیلا رشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37018 محدثه سادات رشیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
37019 محمد رشیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
37020 مرضیه رشیدی 1367 علوم رياضي ریاضی
37021 مریم رشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37022 مریم رشیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
37023 معصومه رشیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37024 منیره رشیدی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37025 مهدی رشیدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
37026 مهنام رشیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
37027 میترا رشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37028 ناهید رشیدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
37029 ورا رشیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
37030 هدایت رشیدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
37031 ایمان رشیدی طرقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
37032 الهه سادات رشیدی نیا 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
37033 محسن رشیدی احمدابادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
37034 امین رشیدی برجی 1392 مهندسي مهندسی عمران
37035 حسن رشیدی برجی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37036 حمید رشیدی برجی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
37037 نصیبه رشیدی ترشاب 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37038 ابراهیم رشیدی جنیدابادی 1376 علوم رياضي آمار
37039 سمیه رشیدی داغیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37040 محمدمهدی رشیدی رستمکلایی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
37041 سمیرا رشیدی زاده طرقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37042 مهدیه رشیدی زرندی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
37043 ایمان رشیدی طرقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
37044 ایمان رشیدی طرقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
37045 زهرا رشیدی طرقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
37046 عصمت رشیدی طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
37047 فهیمه رشیدی طرقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
37048 عفت رشیدی طغرالجردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37049 صدیقه رشیدی فر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
37050 حمید رشیدی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
37051 روح اله رشیدی قلعه زو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37052 نادیا رشیدی کرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37053 محمد رشیدی کوچی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
37054 محمود رشیدی محمودی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37055 منیره رشیدی محمودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37056 محمد رشیدی مقدم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
37057 غلامرضا رشیدی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
37058 محمودرضا رشیدی نژاد 1353 مهندسي راه و ساختمان
37059 احسان رشیدی نژادمیبدی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
37060 کمال رشیدی نوین 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
37061 پروانه رشیدی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
37062 پروانه رشیدی نیا 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
37063 مجید رشیدی هویه 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
37064 زهرا رشیدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
37065 سمیه رشیدیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37066 الهه رشیدیان وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37067 سمانه رشیدیان یزد 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37068 محمود رصائی 1353 علوم پايه زمین شناسی
37069 زهرا رضا اهرابی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37070 متینه رضا ئی نیشابور ی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37071 علی رضا پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
37072 حسین رضا پور طرقبه 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
37073 الهه رضا زاده خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
37074 علیرضا رضا قلیلو 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
37075 آذر رضائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
37076 آیدا رضائی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37077 ابوالفضل رضائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
37078 احمد رضائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
37079 اذر رضائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
37080 اسد رضائی 1376 علوم پايه فیزیک
37081 اسد رضائی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
37082 اسماء رضائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
37083 اعظم رضائی 1380 علوم رياضي آمار
37084 افسانه رضائی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
37085 افسانه رضائی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
37086 افسانه رضائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37087 افشین رضائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
37088 اکرم رضائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37089 الهام رضائی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
37090 الهام رضائی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37091 الهام رضائی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
37092 الهام رضائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
37093 الهه رضائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
37094 امید رضائی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37095 امید رضائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37096 امید رضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
37097 امیر رضائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37098 امیر رضائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
37099 امیررضا رضائی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
37100 امیرعباس رضائی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549785