راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 37001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
37001 راضیه رزم آرا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37002 عفت رزم آرا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37003 محمد رزم آرا فرزقی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37004 لیلی رزم آراء 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37005 فاطمه رزم آور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37006 ملیحه رزم آور 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
37007 ایمان رزم ارا 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
37008 عالیه رزم ارا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
37009 مجید رزم ارا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
37010 عبداله رزم ارارودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37011 اصغر رزم ارامزار 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
37012 محمودعلی رزم ارای 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
37013 عفت رزم پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37014 محمد رزم پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37015 ملیحه رزم پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37016 محمدصادق رزم حسینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37017 محمدحسین رزم خواه 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37018 منصوره رزم خواه 1384 علوم رياضي آمار
37019 مهسا رزم گر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
37020 فرهاد رزمپورچاپشلو 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37021 سیدامین الله رزمجو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
37022 علی اکبر رزمجو 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37023 علی اکبر رزمجو 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37024 فاطمه رزمجو 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37025 قادر رزمجو 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
37026 نسرین رزمجو 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
37027 هومان رزمجوئی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
37028 زینب رزمجومقدم 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
37029 ساجده رزمجوی نشتیفانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37030 حمید رزمخواه 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37031 غلامرضا رزمخواه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37032 فاطمه رزمخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37033 محمد رزمخواه 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
37034 مصطفی رزمخواه 1377 علوم رياضي آمار
37035 مصطفی رزمخواه 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
37036 مصطفی رزمخواه 1384 علوم رياضي آمار
37037 منصوره رزمخواه 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
37038 سمیه رزمخواه شربیانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
37039 سمیّه رزمخواه شربیانی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
37040 امیررضا رزمگیر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37041 آرش رزمی 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
37042 رضا رزمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
37043 سیدمحمدرضا رزمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
37044 سیده زهره رزمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
37045 غلامرضا رزمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37046 فاطمه رزمی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
37047 فاطمه رزمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
37048 معصومه رزمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37049 مهدی رزمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37050 پیمان رزمی تازه کندشریف آباد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37051 مهلا رزمی رضا 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
37052 محسن رزمی سماغچه 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
37053 سیما رزمی یزدان آباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
37054 حسن رزمیان مقدم 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
37055 داود رزوینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37056 محمدعلی رسا 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
37057 محمدمهدی رساء ایزدی 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
37058 احسان رسائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
37059 ناصر رسائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37060 سامن رسائی پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
37061 مهدی رسائی مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37062 مجید رساخراسانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
37063 بتول رسام 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37064 زینب رسام 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
37065 سمیرا رسام 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
37066 یدالله رسانه 1354 علوم رياضي آمار
37067 رجب رسایی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37068 نرجس رسایی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37069 ملیحه رستاخیز 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37070 فرشته رستاخیزباغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
37071 محمد رستاخیزنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37072 فاطمه رستخیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37073 شیداله رستخیزشورکائی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37074 احمد رستگار 1391 علوم پايه زمین شناسی
37075 اردلان رستگار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
37076 اعظم رستگار 1385 علوم پايه زمین شناسی
37077 امیر رستگار 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
37078 رشید رستگار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37079 رضا رستگار 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
37080 رقیه رستگار 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
37081 زهرا رستگار 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
37082 زهرا رستگار 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
37083 سروش رستگار 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
37084 سمیه رستگار 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
37085 سیدحامد رستگار 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37086 سیده زینب رستگار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37087 سیده زینب رستگار 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
37088 سینا رستگار 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37089 سینا رستگار 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
37090 سینا رستگار 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
37091 طیبه رستگار 1382 علوم رياضي ریاضی محض
37092 عالیه رستگار 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37093 عباس رستگار 1367 علوم پايه فیزیک
37094 عفت رستگار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37095 فرامرز رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37096 محبوبه رستگار 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
37097 محمدحسین رستگار 1353 علوم پايه زمین شناسی
37098 محمدرحیم رستگار 1368 علوم رياضي ریاضی
37099 مرضیه رستگار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37100 نازی رستگار 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581419