راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 37001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
37001 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37002 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
37003 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37004 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
37005 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37006 سیدرضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37007 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
37008 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
37009 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37010 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37011 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
37012 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37013 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37014 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
37015 مصطفی دیوسالار 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37016 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37017 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
37018 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
37019 زهرا دیهیم 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
37020 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
37021 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37022 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37023 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
37024 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37025 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
37026 آرزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
37027 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
37028 آرزو ذاکر 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
37029 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37030 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
37031 سیدجواد ذاکر 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
37032 سیدحسین ذاکر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
37033 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37034 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37035 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
37036 قاسم ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37037 قدیر ذاکر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37038 معصومه سادات ذاکر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
37039 معصومه سادات ذاکر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
37040 رضا ذاکر نقیبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37041 بهناز ذاکرالحسینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
37042 ریحانه ذاکرالحسینی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
37043 ریحانه ذاکرالحسینی 1394 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
37044 علی ذاکرالحسینی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37045 علی ذاکرالحسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
37046 فریده ذاکرالحسینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
37047 نغمه ذاکرالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
37048 هادی ذاکرالحسینی 1363 مهندسي عمران روستایی
37049 محمدهادی ذاکرتولائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
37050 فاطمه ذاکرتولایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37051 فاطمه ذاکرتولایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
37052 فاطمه ذاکرتولایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
37053 راضیه ذاکردولت آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37054 زکیه ذاکردولت آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37055 سیده عاطفه ذاکردولت آبادی 1385 علوم پايه زمین شناسی
37056 مرضیه ذاکردولت آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37057 زهراسادات ذاکررضوی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
37058 سیدمحمدرضا ذاکررضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37059 محمد ذاکرزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37060 نسرین ذاکرزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
37061 مجتبی ذاکرعباسعلی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
37062 مبین ذاکرعباسی امیری 1384 علوم پايه زمین شناسی
37063 مهدی ذاکرعباسی امیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37064 ایرج ذاکرعنبرانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
37065 ایرج ذاکرعنبرانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
37066 فاطمه ذاکرعنبرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37067 همایون ذاکرقمصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37068 نجمه ذاکرمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37069 محمدرضا ذاکرهرفته 1353 مهندسي راه و ساختمان
37070 مهناز ذاکرهرفته 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
37071 اعظم ذاکری 1380 علوم رياضي آمار
37072 امین ذاکری 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
37073 بنفشه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37074 تکتم ذاکری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
37075 ثمینه ذاکری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
37076 حسین ذاکری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37077 حمید ذاکری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
37078 داود ذاکری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
37079 داود ذاکری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
37080 داوود ذاکری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37081 رضوان ذاکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
37082 رمضان ذاکری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
37083 زکیه ذاکری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
37084 زهرا ذاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37085 زهرا ذاکری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
37086 زهره ذاکری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
37087 زینب ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
37088 سپیده ذاکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
37089 سعید ذاکری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
37090 سعیده ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37091 سکینه ذاکری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
37092 سمانه ذاکری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37093 سیدحجت اله ذاکری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37094 سیده مرضیه ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37095 صدیقه ذاکری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
37096 صدیقه ذاکری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
37097 عاطفه ذاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
37098 عاطفه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
37099 علی ذاکری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
37100 علی ذاکری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251519