راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 37101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
37101 محسن ذاکریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37102 فاطمه ذاکریان مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
37103 معصومه ذاکریان مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
37104 معصومه ذاکریان مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
37105 زینب ذاکرین پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
37106 محبوبه ذاکرین نوبندگانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
37107 زهره ذباح 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
37108 محبوبه ذبیح حسینیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37109 کاظم ذبیح الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37110 اکرم ذبیح حسینیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
37111 داود ذبیح زاده خواجوی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
37112 سیدجواد ذبیح نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
37113 بی بی عطیّه ذبیح نیا مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
37114 عاطفه سادات ذبیح نیامقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
37115 آتنا ذبیحی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37116 اسماعیل ذبیحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37117 اعظم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37118 الهه سادات ذبیحی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
37119 امیرحسین ذبیحی 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
37120 جواد ذبیحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
37121 جواد ذبیحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
37122 حسن ذبیحی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
37123 حمید ذبیحی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
37124 راضیه ذبیحی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
37125 رضا ذبیحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37126 رضا ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
37127 سمانه ذبیحی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37128 سوگل ذبیحی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
37129 سیدجواد ذبیحی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
37130 سیدمحسن ذبیحی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37131 سیدمحسن ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
37132 سیدهادی ذبیحی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37133 عاطفه ذبیحی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
37134 عاطفه ذبیحی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37135 عطیه ذبیحی 1376 علوم پايه فیزیک
37136 عمران ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
37137 فاطمه ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37138 فرزانه ذبیحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37139 محدثه ذبیحی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
37140 محسن ذبیحی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
37141 محمد ذبیحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
37142 محمود ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37143 مرضیه ذبیحی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
37144 مرضیه ذبیحی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
37145 مرضیّه ذبیحی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
37146 مریم ذبیحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37147 مریم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37148 مریم ذبیحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
37149 مریم ذبیحی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37150 مصطفی ذبیحی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
37151 معصومه ذبیحی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
37152 معصومه ذبیحی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
37153 معصومه ذبیحی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
37154 منصور ذبیحی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
37155 مهدی ذبیحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
37156 مهری ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
37157 مهری ذبیحی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
37158 نصرت ذبیحی 1353 كشاورزى صنایع غذایی
37159 یحیی ذبیحی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
37160 اعظم ذبیحی هدک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37161 محمد ذبیحی تربتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
37162 علیرضا ذبیحی حصاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
37163 نرجس خاتون ذبیحی حصاری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
37164 رقیه ذبیحی خرق 1382 علوم پايه زمین شناسی
37165 رقیه ذبیحی خرق 1386 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
37166 علیرضا ذبیحی خرق 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
37167 حمیدرضا ذبیحی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37168 محسن ذبیحی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37169 مهدی ذبیحی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
37170 ناهید ذبیحی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
37171 فاطمه ذبیحی زوارم 1382 علوم پايه زمین شناسی
37172 فاطمه ذبیحی زوارم 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
37173 فاطمه ذبیحی زوارم 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
37174 حمید ذبیحی فرزقی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
37175 حمید ذبیحی فرزقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
37176 هدی ذبیحی فیض آباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
37177 فهیمه ذبیحی فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
37178 سمانه ذبیحی فیض ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
37179 فائزه ذبیحی فیض ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
37180 مهدیه ذبیحی مایوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37181 آیدا ذبیحی مداح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37182 ایدا ذبیحی مداح 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37183 سعید ذبیحی مداح 1373 علوم رياضي ریاضی
37184 سید محمد ذبیحی مداح 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
37185 سیدمحمد ذبیحی مداح 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
37186 سیدمحمد ذبیحی مداح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
37187 سمیرا ذبیحی مظفرآباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37188 علی ذبیحی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37189 نرگس ذبیحی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37190 محمد ذبیحی نسب 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
37191 رباب ذبیحی نیشابوری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37192 کبری ذبیحی ولوجایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
37193 سیدعلیرضا ذبیحیان 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
37194 فاطمه ذبیحیان 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
37195 یاسمن ذبیحیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
37196 سمیه ذراتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
37197 ایران ذرراتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37198 مریم ذرنوخی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37199 مریم ذرنوخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
37200 زهرا ذره پرور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199024