راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 37201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
37201 سیروس رستم پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
37202 نیره رستم پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
37203 هوشنگ رستم پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37204 ولی اله رستم پورحصارجلال 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37205 عقیل رستم پورکاریزکی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
37206 عقیل رستم پورکاریزکی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
37207 عقیل رستم پورکاریزکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
37208 کریم رستم تباراهنگر 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
37209 مهناز رستم خراسانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37210 رسول رستم زادگان 1378 علوم رياضي آمار
37211 ابراهیم رستم زاده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
37212 ریحانه رستم زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
37213 زینت رستم زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
37214 محمد رستم زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37215 مریم رستم زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
37216 معصومه رستم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37217 زینب رستم زاده بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37218 ابوالفضل رستم زاده خراسانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
37219 مهدی رستم زاده طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37220 علی اصغر رستم فرخانی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
37221 محمد رستم نژادرودسری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
37222 محمد امین رستم یاری 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
37223 محمدامین رستم یاری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
37224 محدثه رستمانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
37225 محدثه رستمانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
37226 سیده فاطمه رستمکلائی مطلق 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
37227 ابراهیم رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
37228 احسان رستمی 1383 علوم پايه فیزیک
37229 اکبر رستمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
37230 اکرم رستمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37231 الهام رستمی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
37232 امید رستمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
37233 امیرمحمد رستمی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
37234 امین رستمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
37235 امین رستمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37236 تهمینه رستمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37237 حامد رستمی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
37238 حامد رستمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
37239 حسین رستمی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37240 حمید رستمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
37241 حوا رستمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37242 خورشید رستمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37243 داود رستمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
37244 راضیه رستمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
37245 راضیه رستمی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
37246 رحمان رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
37247 رضا رستمی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37248 رضا رستمی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
37249 رویا رستمی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
37250 زهره رستمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
37251 زهره رستمی 1389
37252 زینب رستمی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
37253 ساره رستمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
37254 سجاد رستمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
37255 سلیم رستمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
37256 سمانه رستمی 1386 علوم رياضي آمار
37257 سمیه رستمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
37258 سمیّه رستمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
37259 سیروس رستمی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
37260 سیما رستمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
37261 سینا رستمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
37262 صفدر رستمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37263 صمد رستمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37264 عاطفه رستمی 1385 علوم پايه فیزیک
37265 عباسط رستمی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
37266 عباسط رستمی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
37267 عباسعلی رستمی 1372 علوم پايه زمین شناسی
37268 عبدالرسول رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
37269 عبدالرضا رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
37270 عبداله رستمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
37271 علی رستمی 1366 علوم رياضي آمار
37272 علی رستمی 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
37273 علی رستمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
37274 علی رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
37275 علی اصغر رستمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37276 علی اکبر رستمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
37277 علی اوسط رستمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37278 علیرضا رستمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
37279 علیرضا رستمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37280 غلامعلی رستمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37281 فاطمه رستمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
37282 فرزانه رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
37283 قدیس رستمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
37284 کیهان رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
37285 گلثوم رستمی 1364 علوم رياضي آمار
37286 لیدا رستمی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
37287 مجید رستمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
37288 محبوبه رستمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
37289 محبوبه رستمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37290 محمد رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37291 محمد رستمی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37292 محمدابراهیم رستمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
37293 محمدصادق رستمی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
37294 مرضیه رستمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
37295 مریم رستمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
37296 مریم رستمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
37297 معصومه رستمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37298 معصومه رستمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
37299 مهرداد رستمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
37300 نوشین رستمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622554