راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 38001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38001 تکتم رئیس الساداتی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
38002 سیدعلیرضا رئیس الساداتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38003 محمدجواد رئیس الساداتی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
38004 نسیم سادات رئیس الساداتی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
38005 فائزه رئیس المحدثین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38006 فائزه رئیس المحدثین 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38007 سیده سمانه رئیس زاده لنگرودی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38008 زهره رئیس ستاری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38009 نرجس رئیس میرزاقلی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38010 ریحانه رئیس نیا 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
38011 فاطمه رئیس نیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
38012 محمدرضا رئیس نیا 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
38013 آزاد رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38014 اسداله رئیسی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
38015 اسلام رئیسی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
38016 امیرعباس رئیسی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
38017 بهشید رئیسی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38018 حسین رئیسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38019 حمیدرضا رئیسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
38020 حمیدرضا رئیسی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
38021 حمیده رئیسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38022 حیدر رئیسی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
38023 رشید رئیسی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
38024 سعید رئیسی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
38025 صدیق رئیسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38026 صدیقه رئیسی 1384 علوم پايه فیزیک
38027 صدیقه رئیسی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
38028 علی رئیسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38029 علی رئیسی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
38030 عیسی رئیسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38031 فاطمه رئیسی 1372 علوم رياضي ریاضی
38032 فاطمه رئیسی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
38033 فاطمه رئیسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
38034 لاله رئیسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38035 محمدکریم رئیسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38036 مرتضی رئیسی 1381 علوم رياضي آمار
38037 ملیحه رئیسی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38038 مهلا رئیسی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
38039 نورمحمد رئیسی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
38040 وحیده رئیسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38041 آرش رئیسی جهرمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
38042 مهدی رئیسی میرزای قلی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38043 رضا رئیسی استبرق 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38044 مرجان رئیسی راد 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38045 وحید رئیسی رودباری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38046 مهسا رئیسی ستاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38047 افراسیاب رئیسی سرتشنیزی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38048 ریحانه رئیسی طوسی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
38049 افسانه رئیسی گوجانی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
38050 محسن رئیسی گهر 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38051 سعیده رئیسی مستشاری 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
38052 محمدرضا رئیسی میرزائی قلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38053 احسان رئیسی نافچی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
38054 لیلا رئیسی نافچی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
38055 الیاس رئیسی نژاد 1389
38056 حسن رئیسی ورکانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38057 حسن رئیسیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38058 زهره رئیسیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38059 علیرضا رئیسیان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38060 غلامرضا رئیسیان 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38061 فرانک رئیسیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
38062 مطهره رئیسیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38063 معظمه رئیسیان 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38064 نیّره رئیسیان 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
38065 ولی رئیسیان پروری 1354 علوم رياضي آمار
38066 تابان رئیسیان زاده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38067 جعفر رئیسیان زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38068 جواد رئیسیان زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38069 حسن رئیسیان زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38070 حمیرا رئیسیان زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38071 ساسان رئیسیان زاده 1375 علوم رياضي آمار
38072 ساسان رئیسیان زاده 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
38073 سپهر رئیسیان زاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38074 محمد رئیسیان زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38075 سیدابراهیم رئیسیون 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
38076 سعیده ربابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38077 اکرم رباط جزی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
38078 زینب رباط جزی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38079 سیدعلی رباط جزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38080 سیدموسی رباط جزی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38081 محمود رباط جزی 1376 علوم رياضي ریاضی گرایش کاربردی
38082 معصومه رباط سرپوش 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
38083 الهام رباط سرپوشی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
38084 بهزاد رباط سرپوشی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
38085 سیدبهزاد رباط سرپوشی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
38086 علیرضا رباط سرپوشی 1394 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
38087 ابوالقاسم رباط سریوشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
38088 مریم رباط کریمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38089 رضا رباطجزی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38090 زهرا رباطجزی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38091 سمیه رباطجزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38092 معصومه رباطجزی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38093 سیدمجید رباطسرپوشی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38094 مریم رباطسرپوشی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38095 مهدی رباطسرپوشی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
38096 حسین رباطی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38097 زهرا رباطی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38098 زهرا رباطی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
38099 سمانه رباطی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223278