راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 39001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39001 مریم رستگاری مقدم تاجی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39002 حمیده رستگاری هدشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
39003 حمیده رستگاری هدشی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
39004 سید حسین رستگاری هدشی 1347 علوم پايه فیزیک
39005 مهدیه رستگاریدکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
39006 الیاس رستم پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39007 زکیه رستم پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
39008 زهرا رستم پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39009 سیروس رستم پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39010 علی رستم پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
39011 نیره رستم پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39012 هوشنگ رستم پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39013 ولی اله رستم پورحصارجلال 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39014 عقیل رستم پورکاریزکی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39015 عقیل رستم پورکاریزکی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
39016 عقیل رستم پورکاریزکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
39017 کریم رستم تباراهنگر 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39018 مهناز رستم خراسانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39019 علی رستم دخت مسندشهری 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
39020 رسول رستم زادگان 1378 علوم رياضي آمار
39021 ابراهیم رستم زاده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
39022 ریحانه رستم زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
39023 زینت رستم زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39024 محمد رستم زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39025 مریم رستم زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
39026 معصومه رستم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39027 زینب رستم زاده بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39028 ابوالفضل رستم زاده خراسانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
39029 مهدی رستم زاده طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39030 علی اصغر رستم فرخانی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
39031 محمد رستم نژادرودسری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39032 محمد امین رستم یاری 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
39033 محمدامین رستم یاری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
39034 محدثه رستمانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
39035 محدثه رستمانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
39036 سیده فاطمه رستمکلائی مطلق 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39037 ابراهیم رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
39038 احسان رستمی 1383 علوم پايه فیزیک
39039 اکبر رستمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39040 اکرم رستمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39041 الهام رستمی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
39042 امید رستمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
39043 امیرمحمد رستمی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39044 امین رستمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
39045 امین رستمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39046 تهمینه رستمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39047 حامد رستمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39048 حامد رستمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
39049 حسین رستمی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39050 حمید رستمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39051 حوا رستمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39052 خورشید رستمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39053 داود رستمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39054 راضیه رستمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39055 راضیه رستمی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
39056 رحمان رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39057 رضا رستمی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39058 رضا رستمی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
39059 رویا رستمی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39060 زهره رستمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39061 زهره رستمی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
39062 زینب رستمی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39063 ساره رستمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
39064 سجاد رستمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39065 سلیم رستمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
39066 سمانه رستمی 1386 علوم رياضي آمار
39067 سمیه رستمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39068 سمیّه رستمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
39069 سیروس رستمی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
39070 سیما رستمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
39071 سینا رستمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
39072 صفدر رستمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39073 صمد رستمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39074 عاطفه رستمی 1385 علوم پايه فیزیک
39075 عباسط رستمی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
39076 عباسط رستمی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
39077 عباسعلی رستمی 1372 علوم پايه زمین شناسی
39078 عبدالرسول رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
39079 عبدالرضا رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39080 عبداله رستمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39081 علی رستمی 1366 علوم رياضي آمار
39082 علی رستمی 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
39083 علی رستمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
39084 علی رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
39085 علی اصغر رستمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39086 علی اکبر رستمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
39087 علی اوسط رستمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39088 علیرضا رستمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39089 علیرضا رستمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39090 غلامعلی رستمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39091 فاطمه رستمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
39092 فرزانه رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
39093 قدیس رستمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39094 کیهان رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
39095 گلثوم رستمی 1364 علوم رياضي آمار
39096 لیدا رستمی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
39097 مجید رستمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
39098 محبوبه رستمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39099 محبوبه رستمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39100 محمد رستمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051783