راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 39001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39001 اعظم رزازیان قدیمی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
39002 نرگس رزازیان قدیمی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39003 آزیتا رزاق پرست 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39004 امید رزاق پرست 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
39005 ابراهیم رزاق پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
39006 مجید رزاق پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39007 مولود رزاق پورحمزه کلایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39008 نوید رزاق زادگان 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
39009 رقیه رزاق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39010 حسین رزاق نتاج 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39011 اشرف رزاقی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39012 ایرج رزاقی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
39013 رعنا رزاقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39014 علی رزاقی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
39015 علیرضا رزاقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39016 فائقه رزاقی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39017 فاطمه رزاقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39018 مائده رزاقی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39019 محمد رزاقی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
39020 محمدعلی رزاقی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39021 محمدهادی رزاقی 1387 علوم رياضي آمار
39022 مرجان رزاقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39023 مریم رزاقی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
39024 مهدی رزاقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39025 نوشین رزاقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39026 شمیم رزاقی کاشانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39027 مریم رزاقی مقدم کاشانی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
39028 امیر رزاقی منفرد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39029 حمیدرضا رزاقیان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39030 فرانک رزاقیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39031 فرزانه رزاقیان 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39032 مریم رزاقیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39033 منیره رزاقیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39034 حمید رزاقیان اناری 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
39035 مجید رزاقیها 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39036 مریم رزاقیها 1376 علوم پايه فیزیک
39037 محمد رزبان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39038 مریم رزبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39039 محمدامین رزبانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
39040 فاطمه رزقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39041 فرزانه رزقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39042 محمدعلی رزقی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39043 معصومه رزقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39044 اسیه رزقی عارفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39045 نصیبه رزقی عارفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39046 راضیه رزم آرا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39047 عفت رزم آرا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39048 محمد رزم آرا فرزقی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39049 لیلی رزم آراء 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39050 فاطمه رزم آور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39051 ملیحه رزم آور 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
39052 ایمان رزم ارا 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39053 عالیه رزم ارا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39054 مجید رزم ارا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39055 عبداله رزم ارارودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39056 اصغر رزم ارامزار 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
39057 محمودعلی رزم ارای 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39058 عفت رزم پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39059 محمد رزم پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39060 ملیحه رزم پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39061 محمدصادق رزم حسینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39062 محمدحسین رزم خواه 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39063 کوروش رزم گر 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
39064 مهسا رزم گر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39065 مهسا رزم گر 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
39066 فرهاد رزمپورچاپشلو 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39067 سیدامین الله رزمجو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39068 علی اکبر رزمجو 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39069 علی اکبر رزمجو 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39070 فاطمه رزمجو 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39071 قادر رزمجو 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
39072 نسرین رزمجو 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
39073 هومان رزمجوئی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39074 زینب رزمجومقدم 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39075 ساجده رزمجوی نشتیفانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39076 حمید رزمخواه 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39077 غلامرضا رزمخواه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39078 فاطمه رزمخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39079 محمد رزمخواه 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
39080 محمد رزمخواه 1393 مهندسي مهندسی شیمی
39081 مصطفی رزمخواه 1377 علوم رياضي آمار
39082 مصطفی رزمخواه 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
39083 مصطفی رزمخواه 1384 علوم رياضي آمار
39084 منصوره رزمخواه 1384 علوم رياضي آمار
39085 منصوره رزمخواه 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
39086 سمیه رزمخواه شربیانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
39087 سمیّه رزمخواه شربیانی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
39088 امیررضا رزمگیر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39089 آرش رزمی 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
39090 رضا رزمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39091 سیدمحمدرضا رزمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
39092 سیده زهره رزمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
39093 غلامرضا رزمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39094 فاطمه رزمی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39095 فاطمه رزمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
39096 معصومه رزمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39097 مهدی رزمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39098 پیمان رزمی تازه کندشریف آباد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39099 مهلا رزمی رضا 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
39100 محسن رزمی سماغچه 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766012