راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,430

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 بی بی زهره سجادی شریف 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39602 ملیحه سادات سجادی صالح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39603 سیدمحسن سجادی طبسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39604 سیدوحید سجادی طبسی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39605 سیدمحمدمهدی سجادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
39606 نفیسه سجادی فرخد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39607 معصومه سجادی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39608 حسن سجادی کوکدره 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39609 سیدمحمدجواد سجادی ماسوله 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39610 سیدجلیل سجادی مرفه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
39611 سیده فاطمه سجادی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39612 سّیده نجمه سجادی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
39613 ثریا سجادی منش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39614 سونیتا سجادی میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39615 مژگان سجادی نائینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39616 آزاده سجادی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39617 امیرناصر سجادی نسب 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39618 سیدحسن سجادی نیا 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
39619 سیدرضا سجادی نیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39620 سیدمصطفی سجادی نیا 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39621 سیده فاطمه سجادی نیا 1389
39622 سیدمحمود سجادی نیک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39623 زهره سجادی هاشمی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
39624 فاطمه سجادی هاشمی 1353 علوم پايه زیست شناسی
39625 حامد سجادیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
39626 حسین سجادیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
39627 رسول سجادیان 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
39628 سیده زهرا سجادیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39629 سیروس سجادیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39630 سیما سجادیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39631 فاطمه سجادیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
39632 مهسا سجادیان 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
39633 مهسا سجادیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
39634 یحیی سجادیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39635 سیدداوود سجادیان جاغرق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
39636 انسیه سجادیان جاغرق 1388
39637 سیدداوود سجادیان جاغرق 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39638 سیدفرهاد سجادیان جاغرق 1377 علوم رياضي ریاضی محض
39639 سیدمحمد سجادیان جاغرق 1363 مهندسي جوشكاري
39640 سیده زهرا سجادیان جاغرق 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39641 فائزه سادات سجادیان جاغرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39642 سیدحسن سجادیه علوی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39643 طیبه سجودی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39644 عباس سجودی فریمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39645 آناهیتا سحابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39646 ایمان سحابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39647 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39648 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
39649 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39650 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
39651 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
39652 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39653 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
39654 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39655 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39656 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39657 شکوفه سخائی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39658 مسعود سخائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39659 فرزانه سخائی فر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39660 حسین سخائی نیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39661 فرزانه سخائی نیا 1391 مهندسي مهندسی شیمی
39662 معصومه سخائی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
39663 مهدی سخائی نیا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39664 راضیه سخائیان صومعه بزرگ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39665 حمید سخاوت 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
39666 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39667 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39668 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39669 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39670 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
39671 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39672 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39673 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
39674 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
39675 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
39676 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39677 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
39678 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
39679 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39680 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39681 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
39682 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39683 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39684 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
39685 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
39686 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39687 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
39688 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
39689 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
39690 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39691 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
39692 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39693 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39694 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39695 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39696 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
39697 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39698 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39699 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39700 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28532417