راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,876

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
108610 سیداسمعیل شعنی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58029 حمیدرضا شعوری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
88033 سعید شعوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
104088 سعید شعوری 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
105399 صدف شعیب سرند 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
102870 سیامک شعیبی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
86167 مجتبی شعیبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
84508 سارا شعیبی عمرانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
111949 سمیرا شعیبی محسن آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
62511 غلامرضا شعیه زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
98925 مجید شغائی فلاح 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
109389 مصطفی شغائی فلاح 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43466 فاطمه شفا 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98311 ابراهیم شفائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52547 اسماعیل شفائی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
74822 اعظم شفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90531 اعظم شفائی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
80169 اکرم شفائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98972 بهاره شفائی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
61949 زهرا شفائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
101866 زهرا شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55910 سارا شفائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
93482 طاهره شفائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61600 عباسعلی شفائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
101587 عطیه شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65386 فاطمه شفائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
111679 فاطمه شفائی 1389
39893 محمدعلی شفائی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
55032 محمدعلی شفائی 1372 علوم پايه فیزیک
63679 مژده شفائی 1375 علوم پايه شیمی
113021 معصومه شفائی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
69874 نصرت شفائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52693 مریم شفائی فلاح 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
65590 ربابه شفائیان سنگ اتش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73875 اعظم السادات شفاپور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69873 سیده معصومه شفاپور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62815 جبرائیل شفاعتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
106629 حامد شفاعتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
99173 مرتضی شفاعتی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82501 سحر شفاعی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81352 شادی شفاعی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
99626 شادی شفاعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
60968 کیانوش شفاعی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
110849 آزاده شفاعی بجستانی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
92957 ازاده شفاعی بجستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85590 راحله شفاعی بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80267 سمیه شفاعی بجستانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
109292 مهسا شفاعی بجستانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
77914 نرگس شفاعی بجستانی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50150 یوسف شفاعی بجستانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90994 محمد شفاعی نوقابی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
103145 محمد شفاعی نوقابی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
81829 مسعود شفافی زنوزیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49643 مسعود شفافی زنوزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57377 مسعود شفافی زنوزیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84488 حمیده شفاهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91274 سیدعباس شفاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52369 محمدحسین شفاهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91280 مهدی شفاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77464 فاطمه شفاهی راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95224 مهدی شفایانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85574 آمنه شفایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53643 اعظم شفایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76153 بی بی مریم شفایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80452 مریم شفایی محسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59554 علی محمد شفعیی 1373 مهندسي آتشنشاني
83271 نوشین شفق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
39894 محمود شفق زرد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
75296 امین شفق مطلق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91390 امین شفق مطلق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
88339 جواد شفقت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77735 راحله شفقت 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
115375 احمد شفقتی 1363 علوم پايه شیمی
39990 ابراهیم شفقتی چروده 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47405 مهین شفقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99410 حسن شفقی ارزنه گی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
78247 سمانه شفیع 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84465 فاطمه شفیع 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92555 بهداد شفیع آبادی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69875 شیما شفیع آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
114988 مینا شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
92227 ارمین شفیع پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
80853 امین شفیع پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74503 محمدجواد شفیع پوراکردی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43062 لی لی شفیع پورسیاهکلی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
112075 ام البنین شفیع پورکشتلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
57212 سجاد شفیع پوریوردشاهی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60070 حسن شفیع ثانی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
45659 فاطمه شفیع دیزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
56431 حسین شفیع زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54778 محمدمهدی شفیع زاده 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97952 سمانه شفیع زاده برمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92123 سمیرا شفیعا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
51518 محبوبه شفیعان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55491 ادهم شفیعی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55934 اشرف شفیعی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
77321 افسانه شفیعی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52435 اکرم شفیعی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87804 امیرکیوان شفیعی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82155 بی بی محدثه شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18938716