راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,275

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 سیما سیدالحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
39602 شکوفه سیدالحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39603 عصمت سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
39604 مریم سیدالحسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39605 نازنین سیدالحسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39606 بی بی مریم سیدالحسینی طبسی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
39607 سیدهادی سیدالحسینی قلعه نویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39608 بی بی زهرا سیدالحسینی طبسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
39609 زینب سیدالحسینی طبسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39610 زینب سیدالحسینی طبسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39611 سیدمحمود سیدالحسینی طبسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39612 بی بی مرثیه سیدالحسینی قلعه نویی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39613 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39614 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39615 سیدعلی سیدالموسوی اشکذری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
39616 سیدمهدی سیدالموسوی اشگذری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
39617 حشمت السادات سیدان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39618 سیدابوالقاسم سیدان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39619 سّیدعارف سّیدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39620 سیدمحمدجواد سیدان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39621 سیدمحمدجواد سیّدان 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
39622 سیده مهدیه سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39623 فهیمه السادات سیدان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
39624 نیما سیدانزابی نژاد 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39625 علی سیدانی ناوه کش 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39626 سیدعلی سیدباقری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39627 سیده مهناز سیدبرزشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39628 سیدسهند سیدپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39629 احمد سیدپورطرقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39630 سیدزهرا سیدپورکانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39631 سیدرضا سیدپورلطف ابادی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
39632 سیده سارا سیدجباری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39633 راضیه سیدجعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39634 تکتم السادات سیدجمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39635 ثمانه سیدجمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39636 زهره سیدجمالی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
39637 زهره سیدجمالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
39638 سیدداود سیدجوان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39639 سیدمهدی سیدحاجی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
39640 نازنین سیدحجازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39641 مریم سیدحسنی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39642 حسن سیدحسین پوراره کمر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
39643 امیرحسن سیدحسین زاده 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39644 رامین سیدحسین زاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39645 سیدقاسم سیدحسین زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39646 عذرا سیدحسین زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39647 محمدرضا سیدحسین زاده 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39648 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39649 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
39650 سمانه سیدحسین زاده یزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39651 افسانه سادات سیدحسینی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
39652 الهه سادات سیدحسینی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39653 زکیه سیدحسینی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39654 زهرا سیدحسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39655 سیدعباس سیدحسینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39656 سیدعباس سیدحسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
39657 سیدعلی سیدحسینی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
39658 سیدمحمد سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39659 سیدمحمد سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
39660 سیدمهدی سیدحسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
39661 سیده زینب سیدحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39662 سیده سمیرا سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39663 سیده سمیرا سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
39664 مریم سیدحسینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
39665 معصومه سیدحسینی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39666 معصومه بیگم سیدحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39667 سکینه سادات سیدحسینی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39668 فاطمه سیدحسینی سبزوار 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39669 سیدخیراله سیدحسینی سیاهکله 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39670 حمید سیدحسینی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
39671 مهلا سیدحسینی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39672 مهلا سیدحسینی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39673 قصه سادات سیدخادمی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39674 مهری سیددخت دهبار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39675 عاطفه سیددخت دهبار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
39676 زهره سیدرضایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
39677 محبوبه سادات سیدرضایی خورمیزی 1381 هنر نيشابور نقاشی
39678 بی بی زهرا سیدزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39679 بی بی زهرا سیدزاده 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
39680 سیدحسین سیدزاده 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39681 سیدهاشم سیدزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39682 سینا سیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39683 میترا سیدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39684 میترا سیدزاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
39685 سهیلا سیدزاده دلوئی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39686 سیدایمان سیدزاده دلوئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39687 مینا سیدزاده دلویی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39688 سپهر سیدسجّادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39689 سیّده صفورا سیدشبیری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
39690 زهراسادات سیدشریفی 1386 علوم پايه زمین شناسی
39691 زهراسادات سیدشریفی 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39692 بی بی منیره سیدصادق زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39693 سیدسعید سیدصادقزاده بافنده 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39694 سیدحسین سیدصالحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
39695 سیدحسین سیدصالحی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39696 سیدمصطفی سیدصالحی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39697 سیده سارا سیدصالحی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39698 سیدموسی سیدعالی نژاد 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39699 سیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمتکش 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39700 سیداحمدرضا سیدعلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23432427