راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,625

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 نجمه زردادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39602 مسعود زردست 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39603 وحیده زردست 1368 علوم پايه دبیری شیمی
39604 زهرا زردشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39605 سعید زردشتیان مقدم 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39606 ابوالفضل زردکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39607 زهره زردکانلو 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39608 صبا زردکانلو 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
39609 محراب زردکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39610 مهسا زردکانلو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39611 آزاده زردی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39612 سمانه زردی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
39613 ناصر زردی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39614 نعیمه زرسازان خراسانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39615 پویا زرعی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39616 علی محمد زرعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
39617 امیرحسین زرعی جورشری 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
39618 محمدمهدی زرعی جورشری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
39619 حمیدرضا زرعی چیان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39620 نرگس زرعی خانکوک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39621 حسن زرقامی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39622 علی اکبر زرقامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39623 ابراهیم زرقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39624 اعظم زرقانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39625 الهام زرقانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
39626 امیر زرقانی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39627 امین زرقانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
39628 رضا زرقانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
39629 زهرا زرقانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39630 زهرا زرقانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39631 سیداحمد زرقانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39632 سیدحسن زرقانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39633 سیدرضا زرقانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
39634 سیدمحمدعلی زرقانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39635 سیدمهدی زرقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39636 سیدمهدی زرقانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39637 طاهره زرقانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39638 علی زرقانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39639 علی اکبر زرقانی 1362 مهندسي نقشه برداري
39640 فاطمه زرقانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39641 فریبا زرقانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
39642 فریبا زرقانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
39643 کوکب زرقانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39644 لیلا زرقانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
39645 محمّد زرقانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39646 محمد زرقانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39647 مرضیه زرقانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39648 مریم زرقانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
39649 مصطفی زرقانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39650 منیره زرقانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
39651 مهین زرقانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
39652 نیره زرقانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39653 هادی زرقانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
39654 هادی زرقانی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
39655 بهروز زرقلمی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39656 مینا زرقونی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39657 حسین زرقی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39658 حمیدرضا زرقی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39659 حیدر زرقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39660 حیدر زرقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
39661 حیدر زرقی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
39662 زهرا زرقی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39663 صادق زرقی 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39664 مرضیه زرقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
39665 مریم زرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39666 موسی زرقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39667 موسی زرقی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39668 علیرضا زرکامی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39669 احسان زرکش یزدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
39670 علی اکبر زرکمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39671 شفیعه زرکوب 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
39672 هدیه زرگانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39673 زهرا زرگر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39674 ساره زرگر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39675 سیده سعیده زرگر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39676 سیده عاطفه زرگر 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
39677 سیده ملیحه زرگر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39678 علیرضا زرگر 1371 علوم رياضي آمار
39679 فاطمه زرگر 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
39680 محمد زرگر 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
39681 منصور زرگر 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
39682 یداله زرگر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39683 سعید زرگرارشادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39684 زهرا زرگرامینی 1353 علوم پايه زمین شناسی
39685 پریما زرگران 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
39686 پوریا زرگران 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
39687 رباب زرگران 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
39688 مهدی زرگران 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
39689 مهدی زرگران 1370 علوم پايه فیزیک
39690 سارا زرگران خراسانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39691 سارا زرگران خراسانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39692 علی زرگرانگشتری 1366 علوم رياضي آمار
39693 مریم زرگرانگشتری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39694 زهرا زرگرانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39695 فاطمه زرگرانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39696 مرتضی زرگرانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39697 مریم زرگرانی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39698 نسرین زرگرانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39699 نیکو زرگرانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39700 نیکو زرگرانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32955231