راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 آزیتا سروری نوبهار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
39602 رمضانعلی سروریان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39603 انسیه سروش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39604 حمید سروش 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39605 حمید سروش 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39606 سارا سروش 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39607 سارا سروش 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39608 سیما سروش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39609 فاطمه سروش 1385 علوم رياضي ریاضی محض
39610 فاطمه سروش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39611 فاطمه سروش 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
39612 لیلا سروش 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39613 مرضیه سروش 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39614 مصطفی سروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39615 مهین سروش 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39616 نرگس سروش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39617 نرگس سروش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
39618 رقیه سروش مژدهی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39619 حسین سروش مهر 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39620 حمید سروش مهر 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39621 فاطمه سروش مهر 1371 علوم پايه دبیری شیمی
39622 ناهید سروش مهر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39623 مجتبی سروش هدایت اباد 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39624 علی رضا سروش امین 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
39625 بتول سروش نیا 1379 هنر نيشابور نقاشی
39626 شبنم سروش نیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39627 معصومه سروش نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39628 فاطمه سروشیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39629 ابوالحسن سروقدمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39630 احسان سروقدمقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39631 اعظم سروقدمقدم 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39632 مجید سروقدمقدم 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
39633 حمیده سروقدی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39634 رضا سروقدی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39635 رضا سروقدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
39636 زهرا سروقدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39637 علی سروقدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
39638 مریم سروقدی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39639 علی نصرت سرومیلی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39640 افسانه سروی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39641 افسانه سروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39642 انسیه سروی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39643 ایرج سروی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
39644 راضیه سروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39645 رجبعلی سروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39646 زهره سروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39647 ساجده سروی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39648 شهاب الدین سروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
39649 شهاب الدین سروی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39650 فریده سروی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
39651 مرضیه سروی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39652 مرضیه سروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
39653 ملیحه سروی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39654 منصوره سروی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39655 مهدی سروی 1375 علوم رياضي آمار
39656 نسرین سروی فریمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39657 محمدباقر سرویها 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39658 مجید سرهنگ پورکفرانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39659 اسماعیل سرهنگی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39660 اردشیر سرهنه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39661 سارا سریخانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39662 احمد سریر 1353 مهندسي راه و ساختمان
39663 محیا سریر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39664 نازنین سریزدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39665 اردشیر سریع السیری 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
39666 بتول سریعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39667 مهدی سریعی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39668 علیرضا سزاوار 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39669 علیرضا سزاوار 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
39670 دینا سزاوار نادری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39671 زهره سزاوارداعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39672 میترا سزاواردخت فاروقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39673 سیدسعید سزاوارسیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39674 آرزو سزاوارسیدی جندقی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39675 آرزو سزاوارسیدی جندقی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
39676 هدی سزاوارنادری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39677 مریم سزواربندی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39678 حسین علی سطوتی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39679 محمدرضا سطوتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39680 علیرضا سعا دتی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39681 احمد سعادت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39682 بتول سعادت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
39683 پروانه سعادت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39684 حسنعلی سعادت 1369 علوم رياضي آمار
39685 حکمته سعادت 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39686 زهره سعادت 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39687 سعید سعادت 1367 علوم پايه زمین شناسی
39688 شهریار سعادت 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39689 عباس سعادت 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
39690 عبدالحمید سعادت 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39691 علی سعادت 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39692 فاطمه سعادت 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39693 فریده سعادت 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39694 فهیمه سعادت 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
39695 مجید سعادت 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
39696 محمودعبدالقا سعادت 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39697 منیرسادات سعادت 1379 علوم پايه فیزیک
39698 وحید سعادت 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39699 هادی سعادت 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39700 عطیه سعادت اسدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27501251