راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,887

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 سیدحسین سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
39602 سیدعلیرضا سیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39603 سیدمحسن سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39604 سیدمحمد سیدی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39605 سیدمحمد سیدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39606 سیدمحمد سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39607 سیدمحمدجواد سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39608 سیدمحمود سیدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39609 سیدمهدی سیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39610 سیدمهدی سیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39611 سیدمهدی سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39612 سیدمهدی سیدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39613 سیدمهدی سیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39614 سیدمهدی سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
39615 سیدمهدی سیدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39616 سیده الهام سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39617 سیده الهام سیدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
39618 سیده زهرا سیدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39619 سیده سارا سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39620 سیده سمیه سیدی 1386 علوم پايه فیزیک
39621 سیده فاطمه سیدی 1376 علوم پايه زیست شناسی
39622 سیده فاطمه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39623 سیده مریم سیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39624 سیدهاشم سیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39625 صّدیقه سادات سّیدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
39626 صفیه سادات سیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39627 طاهره سیدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
39628 طاهره سادات سیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39629 عاطفه سیدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39630 عباس سیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
39631 عبداله سیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39632 کردستان سیدی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39633 محمد سیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39634 مریم سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39635 مژده سیدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
39636 معصومه سادات سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39637 مهلا سیدی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39638 مهلا سیدی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
39639 میرعلم سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39640 نجمه سادات سیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
39641 نسرین سیدی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
39642 هانیه السادات سیدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39643 هانیه سادات سیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39644 صغری سیدی استاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39645 مریم سیدی استاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39646 سیدامین سیدی بادله 1378 علوم پايه فیزیک
39647 سیدمهدی سیدی بیرجند 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39648 سهراب سیدی پارسا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
39649 سیده رضوانه سیدی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39650 محبوبه بیگم سیدی چوکانلو 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39651 احسان سیدی حسینی نیا 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39652 محمد سیدی خبازطوسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39653 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39654 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
39655 سیدعلی سیدی رشتخواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39656 فرزانه سیدی زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
39657 سمیه سادات سیدی زهان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39658 رویا سیدی سرابی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39659 سیدنعمت سیدی سیاهکله 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39660 سیده فهیمه سیدی شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39661 سیدابوالقاسم سیدی علوی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39662 بی بی فاطمه سیدی فرخد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39663 سیده شیما سیدی فرخد 1384 علوم رياضي آمار
39664 سیده فاطمه سیدی فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39665 سیدقربان سیدی فرد 1372 علوم رياضي ریاضی
39666 بی بی زهرا سیدی فرگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39667 سیدمهدی سیدی فرگی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39668 سیده معصوم سیدی فرگی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39669 فرید سیدی فلاح 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39670 زهرا سیدی کته شمشیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39671 سیدحسین سیدی گاش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39672 سیدهادی سیدی گلسفیدی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39673 ابوالحسن سیدی لاریمی 1367 علوم رياضي آمار
39674 شریفه سادات سیدی محبوب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39675 سیدمهدی سیدی محمودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39676 سیدرحمت سیدی مرزنگو 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39677 بتول سیدی مرغکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
39678 سمیرا سیدی مرغکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39679 سمیرا سیدی مرغکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
39680 زهرا سیدی مقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
39681 زهره سیدی مقدم 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39682 سیدابراهیم سیدی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39683 سیدمرتضی سیدی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39684 سیده طاهره سیدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39685 سیدتقی سیدی مودب 1376 علوم رياضي ریاضی محض
39686 سیدسعید سیدی مودب 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39687 سیدمهدی سیدی نسب 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39688 سیدمهدی سیدی نسب 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
39689 سیداحمد سیدی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
39690 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39691 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39692 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39693 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39694 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
39695 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
39696 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
39697 زهرا سیدیزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39698 سیدجلال سیدیزدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39699 معصومه السادات سیدیزدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39700 بهاره سادات سیدین 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22956254