راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,495

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82906 سمیه شهنازی نیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69874 زهرا شهنام 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95837 امیر شهنواز 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
105760 شهرام شهنواز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44238 نبی بخش شهنویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
105499 انسیه شهوازیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
100981 مریم شهودی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49244 علی شهیدثالث 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77387 مریم شهیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76710 شیما شهیدزاده اسدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97639 آرزو شهیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74106 اکرم شهیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58695 حمیده شهیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68446 حمیده شهیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
107093 حیدر شهیدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
104910 شهرام شهیدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54325 لیلا شهیدی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
86419 مجتبی شهیدی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40018 مجید شهیدی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44463 محسن شهیدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80569 مهدی شهیدی 1381 علوم پايه فیزیک
106816 مهدی شهیدی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
57561 یونس شهیدی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78338 هادی شهیدی پوراکبری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
78749 سیداحمد شهیدی یاساقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
77538 سیده حبیبه شهیدی یاساقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56227 مجتبی شهیدی اسلامی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
79364 فاطمه شهیدی اصل 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98210 شادی شهیدی بشرویگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43352 نیاز شهیدی بهلولی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90850 فاطمه شهیدی حکاک 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97249 الهام شهیدی رودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44840 طاهره شهیدی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
50886 منیره شهیدی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67135 سیدمحمد شهیدی مزرعه شیخ 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
107202 احمدعلی شهیدی نشرود کلی 1363 كشاورزى امور زراعی
43427 علیرضا شهیدی نوقابی 1366 علوم پايه زمین شناسی
86282 مصطفی شهیدی نوقابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
98444 مصطفی شهیدی نوقابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63894 محمد شهیدی همت ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
60273 سیداحمد شهیدی یاساقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
103157 سیداحمد شهیدی یاساقی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
82596 سیدابوالحسن شهیدی یساقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78700 مهدی شهیدیان 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
89060 مهری شهیدین گنابادی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41086 علیرضا شهیرشیشوان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81031 معصومه شهیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
102573 محمود شهیری پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65664 مائده شهیری طبرستانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
108109 سعیده شهیری مهرآباد 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
62196 فاطمه شیاب روش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
104067 مجتبی شیاسی ارانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
75765 نعیمه شیبائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
102522 آمنه شیبانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55934 اکرم شیبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88866 الهام شیبانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45732 امیرحسین شیبانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54894 پیمانه شیبانی 1372 علوم رياضي آمار
111164 حدیث شیبانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
50446 رضا شیبانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
56812 رضا شیبانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63833 سارا شیبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91930 سپیده شیبانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
113947 سیاوش شیبانی 1355 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46088 شراره شیبانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
114099 عبدالحمید شیبانی 1360 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67136 عزت شیبانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94398 فرامرز شیبانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78339 فرشته شیبانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55241 محمود شیبانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
67137 مرجان شیبانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52618 مرضیه شیبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83162 مریم شیبانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95803 هانیه شیبانی 1385 علوم پايه فیزیک
71812 راحله شیبانی تذرجی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43996 داود شیبانی دلوئی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
104716 صدف شیبانی دلوئی 1387 علوم پايه فیزیک
73295 صنوبر شیبانی دلوئی 1378 علوم پايه فیزیک
87209 مرجان شیبانی دلوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
101794 زینب شیبانی راد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54988 علیرضا شیبانی راد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
104153 راحیل شیبانی عبدالیوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74148 رقیه شیبانی فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87399 رقیه شیبانی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
102605 رقیه شیبانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
109396 سمانه شیبانی فر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84267 سکینه شیبانی فهندری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
108638 مریم شیبانی فهندری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
43672 کاظم شیبانی فیض ابادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85248 هانیه شیبانی کاشانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55676 سعید شیبانی نوقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77736 فهیمه شیبانی نوقابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
95804 ملیحه شیبانی نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
67138 نسرین شیبانی نوقابی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
109568 آرزو شیبانی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
81444 مهرداد شیپوری کرمجوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56463 بهرام شیخ 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95099 بهمن شیخ 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79957 حسنیه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71247 راضیه شیخ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17149086