راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 مریم شانظری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39602 ملیحه شانظری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39603 علی شانیان 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
39604 علی رضا شاوردی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39605 سعید شاوزی پور 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39606 مهدی شاه سوندی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39607 زهره شاه آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39608 اعظم شاه بیک 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39609 حسن شاه بیکی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39610 زین العابدین شاه بیکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39611 محمدمهدی شاه بیکی 1368 علوم اداري واقتصاد مديريت
39612 محمدمهدی شاه بیکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
39613 مریم شاه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39614 رضا شاه بیگی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39615 زهرا شاه بیگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39616 فرشته شاه بیگی 1387 علوم پايه فیزیک
39617 مژگان شاه بیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39618 نفیسه شاه بیگی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
39619 الهه شاه پسند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39620 الهه شاه پسند 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39621 علی شاه پسند 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
39622 منیره شاه پسند 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39623 منیره شاه پسند 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
39624 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1385 علوم رياضي ریاضی محض
39625 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
39626 امیر شاه پسندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
39627 داود شاه پسندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39628 فائزه شاه پسندی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39629 ابراهیم شاه تقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39630 حبیب اله شاه تقی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39631 محمدصادق شاه تقی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39632 گلشن السادات شاه چراغی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
39633 زهرا شاه حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39634 سمانه شاه حسین دستجردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39635 ثمره شاه حسینی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39636 حسین شاه حسینی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39637 زهرا شاه حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39638 شعبان شاه حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مديريت
39639 صدیقه شاه حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39640 علی شاه حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
39641 علی حیدر شاه حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39642 فاطمه شاه حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39643 فاطمه شاه حسینی 1384 هنر نيشابور نقاشی
39644 گلثوم شاه حسینی 1388 علوم پايه فیزیک
39645 محمدعلی شاه حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39646 سیدحسن شاه حسینی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39647 نرگس شاه حمزئی دهنو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39648 عالیه شاه حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39649 فاطمه شاه حیدری پور 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
39650 سمیه شاه دادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39651 عالیه شاه دادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39652 زهرا شاه زهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39653 مریم شاه زهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39654 رویا شاه سواری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39655 منصور شاه سواری بابوکانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39656 نجمه شاه صنم 1383 علوم رياضي آمار
39657 بهناز شاه طهماسبی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39658 بهناز شاه طهماسبی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39659 جواد شاه طهماسبی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
39660 شادی شاه طهماسبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39661 بی بی مریم شاه عالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39662 حسن شاه عالمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39663 سیدحمید شاه عالمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39664 سیده بهناز شاه عالمی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39665 بی بی فیروزه شاه عالمی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39666 سیدمحمد شاه عبدالعظیمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39667 الاله شاه علی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39668 شهناز شاه قاسمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
39669 وحید شاه قاسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
39670 حمیدرضا شاه قلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39671 کاملیا شاه قلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39672 علیرضا شاه قلی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
39673 فاطمه شاه کوهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39674 زهره شاه گردی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39675 امین شاه گلی کاریزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39676 اکرم شاه محمدی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39677 زهرا شاه محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
39678 زهره شاه محمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
39679 زهره شاه محمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39680 عالیه شاه محمدی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
39681 مرضیه شاه محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39682 معصومه شاه محمدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39683 مهتاب شاه محمدی 1382 علوم رياضي آمار
39684 رضا شاه محمدی شیرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39685 غلامرضا شاه محمدی قلعه نوی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39686 محمدرضا شاه محمدی مهرجودی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39687 علیرضا شاه مرادی 1383 علوم رياضي آمار
39688 حمیدرضا شاه مردا نی فیروزجائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39689 زهرا شاه مردی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39690 الله رسان شاه مردی بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39691 حمیرا شاه ملکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39692 مریم شاه منصوری 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
39693 حسین شاه میربرزکی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
39694 مهدی شاه میرزایی شوی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39695 الهام شاه میری لاکه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
39696 طیبه شاه وردیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39697 فاطمه شاه وردیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39698 مهدی شاه ولی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39699 احمد شاهانی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
39700 اعظم شاهانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21233638