راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,430

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82596 سیدابوالحسن شهیدی یساقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78700 مهدی شهیدیان 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
89060 مهری شهیدین گنابادی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41086 علیرضا شهیرشیشوان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81031 معصومه شهیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
102571 محمود شهیری پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65664 مائده شهیری طبرستانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
108102 سعیده شهیری مهرآباد 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
62196 فاطمه شیاب روش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
104064 مجتبی شیاسی ارانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
75765 نعیمه شیبائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
102520 آمنه شیبانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55934 اکرم شیبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88866 الهام شیبانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45732 امیرحسین شیبانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54894 پیمانه شیبانی 1372 علوم رياضي آمار
111138 حدیث شیبانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
50446 رضا شیبانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
56812 رضا شیبانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63833 سارا شیبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91930 سپیده شیبانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
113879 سیاوش شیبانی 1355 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46088 شراره شیبانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
114031 عبدالحمید شیبانی 1360 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67136 عزت شیبانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94398 فرامرز شیبانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78339 فرشته شیبانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55241 محمود شیبانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
67137 مرجان شیبانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52618 مرضیه شیبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83162 مریم شیبانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95803 هانیه شیبانی 1385 علوم پايه فیزیک
71812 راحله شیبانی تذرجی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43996 داود شیبانی دلوئی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
104713 صدف شیبانی دلوئی 1387 علوم پايه فیزیک
73295 صنوبر شیبانی دلوئی 1378 علوم پايه فیزیک
87209 مرجان شیبانی دلوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
101792 زینب شیبانی راد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54988 علیرضا شیبانی راد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
104150 راحیل شیبانی عبدالیوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74148 رقیه شیبانی فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87399 رقیه شیبانی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
102603 رقیه شیبانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
109383 سمانه شیبانی فر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84267 سکینه شیبانی فهندری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
108630 مریم شیبانی فهندری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
43672 کاظم شیبانی فیض ابادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85248 هانیه شیبانی کاشانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55676 سعید شیبانی نوقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77736 فهیمه شیبانی نوقابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
95804 ملیحه شیبانی نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
67138 نسرین شیبانی نوقابی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
109554 آرزو شیبانی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
81444 مهرداد شیپوری کرمجوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56463 بهرام شیخ 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95099 بهمن شیخ 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79957 حسنیه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71247 راضیه شیخ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41639 زهرا شیخ 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67139 زهره شیخ 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51183 سعید شیخ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88948 شیما شیخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100533 علیرضا شیخ 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
102789 فائم بردی شیخ 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
82165 فاطمه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81297 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
110722 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
87332 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48993 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64665 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73453 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
73715 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73674 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80702 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74770 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
75812 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73795 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75672 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77439 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97649 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
112921 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
99880 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
88133 اسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46089 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87274 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
88079 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
108527 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
102874 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
102871 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
39899 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
108568 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
53710 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80556 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
95171 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
47833 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72022 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81132 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
95598 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
87418 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
102353 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17110282