راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,160

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50915 ساحل شکوهمند 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
102159 فرزانه شکوهمند 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73414 یاسر شکوهمند 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78019 آذین شکوهی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69875 آزاده شکوهی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
63807 شهناز شکوهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
67125 صدیقه شکوهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89839 طلعت شکوهی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96481 علی شکوهی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
56712 مجید شکوهی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53828 محمود شکوهی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42748 نرجس شکوهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62308 علی شکوهی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75872 مهری شکوهی فرد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72599 الهام شکوهی نژاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
73556 منصوره شکوهی نیک 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93487 وجیهه شکوهی امین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55968 راضیه شکوهی برج 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82353 معصومه شکوهی بیدخت 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77009 رقیه شکوهی خلیل آباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
105363 الهام شکوهی راد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90363 حمید رضا شکوهی راد 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60472 علیرضا شکوهی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48016 غلامحسین شکوهی راد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91152 علی شکوهی رستمی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95249 محمود شکوهی زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57471 فرهاد شکوهی فر 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
68508 فرهاد شکوهی فر 1377 كشاورزى بیو تکنولوژی گیاهی
106527 محمد شکوهی منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60651 کاظم شکوهی نژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66697 رضا شکوهی نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
90301 اکرم شکوهیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
111052 علی اکبر شکوهیان 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
86037 کریم شکوهیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
102499 کریم شکوهیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92386 محسن شکوهیان 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79729 حسین شکیب 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
85256 سمانه شکیب 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87702 سید احسان شکیب 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
114239 آی ناز شکیبا 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
113896 امینه شکیبا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
44236 خدیجه شکیبا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
113772 سارا شکیبا 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
63625 طیبه شکیبا 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72035 محسن شکیبا 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
110584 مریم شکیبا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67126 مسلم شکیبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57851 نرجس شکیبا 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
103427 سارا شکیبا منش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100844 فاطمه شکیبااحسان آباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
104849 فاطمه شکیبائی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
107185 کوکب شکیبائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49471 مجتبی شکیبائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72108 ایمان شکیباپور 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
103287 ایمان شکیباپور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89830 عطیه شکیباپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67127 محبوبه شکیباپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91618 نوید شکیباپورتبریزی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95794 هادی شکیبازاهد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65084 منصوره شکیباطرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
100527 بهنام شکیبافر 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
114005 بهنام شکیبافر 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
91983 فرناز شکیبافر 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60961 علیرضا شکیبامنش 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
94561 عاطفه شکیبای صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53531 مرتضی شکیبایی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
84850 مجتبی شکیبایی زاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
110785 عاطفه شکیبایی صنوبری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
79831 بی بی آسیه شکیبی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85233 سمیه شگفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46855 فریبا شگفته 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
114643 حامد شگفته اقکاریز 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی بین الملل
98143 حانیه شگفتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68618 علی شگفتی تیتکانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
108232 الهام شلال وند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
110973 فاخر شلوه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
87551 احمد شم آبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69879 راضیه شم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79937 راضیه شم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72467 زهرا شم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
100883 زهرا شم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56592 طیبه شم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63759 محمدقاسم شم آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
113248 مرضیه شم آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91698 احمد شم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97316 احمد شم ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57545 حسن شم ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89416 حسینعلی شم ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
81229 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
53027 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55282 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61473 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
40385 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79857 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46175 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83366 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52367 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92929 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83638 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
99473 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18600527