راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,150

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 بهروز شاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
39602 رحمان شاهی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39603 زهرا شاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39604 شهرام شاهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39605 شهلا شاهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
39606 طاهره شاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
39607 طیبه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39608 غلامرضا شاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39609 مجید شاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39610 محبوبه شاهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39611 مریم شاهی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
39612 مولود شاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39613 مهدی شاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
39614 حکمت شاهی اردبیلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39615 حکمت شاهی اردبیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39616 مجید شاهی بجستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
39617 نجمه شاهی بیناباج 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39618 نیره شاهی بیناباج 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39619 صفرعلی شاهی خانه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39620 ملیحه شاهی دشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39621 فاطمه شاهی ده سرخی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39622 الهه شاهی گلشیخ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39623 محسن شاهی گیو 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39624 سعیده شاهیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39625 لیلا شاهیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39626 سیدحسین شاهین 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39627 پریسا شاهین رخسار احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39628 احسان شاهین پور 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
39629 معصومه شاهین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39630 شیرین شاهین راد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
39631 محمد رضا شاهین صنوبری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
39632 محمدرضا شاهین صنوبری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39633 رضا شاهین فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
39634 سلیمه شاهین فر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39635 شهاب شاهین فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39636 فریبا شاهین فر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39637 مریم شاهین فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39638 طاهره شاهین ملک محمدی راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39639 امیر شاهینی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
39640 علیرضا شاهینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39641 مهدی شاهینی 1368 علوم پايه فیزیک
39642 میثم شاهینی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
39643 نیما شاهینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
39644 هادی شاهینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39645 فریدون شاهینی سوق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39646 حمید شایان 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39647 زهرا شایان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39648 شادی شایان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39649 فاطمه شایان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39650 فاطمه شایان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
39651 کیمیا شایان 1354 مهندسي مكانيك
39652 گلناز شایان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39653 محمد شایان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
39654 محمدرضا شایان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39655 نیکتا شایان فر 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39656 سارا شایان امین 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39657 سمیرا شایان امین 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
39658 امین شایان فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39659 امین شایان فر 1378 علوم رياضي آمار
39660 مهدی شایان فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39661 مهدی شایان فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39662 ملیحه شایان مهر 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39663 ابوالقاسم شایانفر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39664 هادی شایانفر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39665 هاله شایانفر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39666 هرمز شایانفر 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
39667 محمدرضا شایانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
39668 مریم شایانی راد 1383 علوم پايه فیزیک
39669 مریم شایانی راد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
39670 آیدا شایسته 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39671 پروانه شایسته 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39672 پیام شایسته 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39673 ریحانه شایسته 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39674 ریحانه شایسته 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39675 سارا شایسته 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39676 گلناز شایسته 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39677 مازیار شایسته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39678 محمود شایسته 1366 كشاورزى زراعت
39679 نیلوفر شایسته 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39680 هاجر شایسته 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39681 هاجر شایسته 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
39682 فاطمه شایسته افشار 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39683 پوریا شایسته پاسه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39684 زهره شایسته پاشنگ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39685 جهان شایسته پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39686 شیما شایسته پور 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39687 مریم شایسته پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39688 مهرنوش شایسته پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
39689 آمنه شایسته تاز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39690 هما شایسته تره ده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39691 علیرضا شایسته خو 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39692 مجید شایسته خو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
39693 زهرا شایسته خواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
39694 شادی شایسته خوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39695 ملیحه شایسته خوی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
39696 جواد شایسته راد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39697 علی شایسته زراعتی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
39698 شقایق شایسته صدفیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39699 شقایق شایسته صدفیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39700 شکوفه شایسته صدفیان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20707155