راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,141

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69860 تکتم شرفی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59640 حمید شرفی 1374 علوم پايه فیزیک
40899 خلیل شرفی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67118 رقیه شرفی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89231 رقیه شرفی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71360 زکیه شرفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
104211 زهرا شرفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
74690 سمانه شرفی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44959 شراره شرفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
113856 شیرین شرفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58623 علی شرفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
110177 علی شرفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58477 غلامرضا شرفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59171 فاطمه شرفی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
112086 کاظم شرفی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
41524 کلثوم شرفی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52270 لیلا شرفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54539 محمدرضا شرفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64280 محمدعلی شرفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
99601 محمود شرفی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
107439 محمود شرفی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45557 مرجان شرفی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
105946 مرضیه شرفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
108117 مصطفی شرفی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
69861 معصومه شرفی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
85926 منصوره شرفی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86982 مهدی شرفی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
79087 نجمه شرفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89683 نعیمه شرفی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48539 هادی شرفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
101130 نصراله شرفی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
101440 لیلی شرفی توزانلو 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84417 سعیده شرفی جم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
91570 رها شرفی عالی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95810 ملیحه شرفی فریمانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
76296 محبوبه شرفی مقدم 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
48739 محمدجواد شرفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49798 محمدرضا شرفیان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69862 حمیدرضا شرقی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
81565 حمیدرضا شرقی 1381 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
63850 زهرا شرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97072 سارا شرقی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
73685 شحاده شرقی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
40900 عبداله شرقی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50199 مهدی شرقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
98806 نادیا شرقی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
89870 مهرنسا شرقی صفرقلعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89898 رئوفه شرقی فریمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59227 علی شرقی محمداباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46176 احمد شرکا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40377 مریم شرکا 1364 علوم پايه فیزیک
62654 مریم شرکا 1375 علوم پايه فیزیک
68367 محمدابراهیم شرکا شیروان 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86533 صدیقه شرکاء بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
54382 احسان شرکت 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91967 هانیه شرکت 1384 علوم پايه فیزیک
83687 سحر شرکت بزازان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99667 سحر شرکت بزازان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
116933 فرشاد شرکت سعدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
102238 فرنوش شرکت سعدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
87647 غلامرضا شرکتی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84398 محمدجواد شرکتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
41640 لطیف شریداوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
101225 حسین شریده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
100246 الهام شریعت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
58985 رضا شریعت 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
109730 سیدآرش شریعت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46261 شهین شریعت 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73943 طاهره شریعت 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
100291 فریبا شریعت 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53551 شادی شریعت پناه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69863 محمد شریعت تربقان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51631 محمدحسن شریعت جعفری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
59657 محمدحسن شریعت جعفری 1374 كشاورزى زراعت
47096 سیدحمیدرضا شریعت داودی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
76100 مرتضی شریعت رضوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51329 امیرحسین شریعت زاده 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62552 سیدمجید شریعت زاده 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49059 عباسعلی شریعت زاده 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52835 معصومه شریعت زاده 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
60608 راحله شریعت زاده بامی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
62476 راضیه شریعت صفا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73155 آزاده شریعت فر 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64975 اشرف شریعت قرقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75955 آسیه شریعت نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69864 سمانه شریعت نسب 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67119 سیدهادی شریعت یار 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
67120 نازنین شریعت یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92011 زهرا شریعت احمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
109565 محمدامین شریعت احمدی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
101900 نرجس شریعت احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
108174 شاداب شریعت پناه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
106112 شکوفه شریعت پناه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
58045 محسن شریعت پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
80495 اعظم شریعت جعفری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85202 اعظم شریعت جعفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89998 محمدصادق شریعت خواه 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
116916 سید حمید رضا شریعت داودی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
80246 خسرو شریعت زاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76742 عباسعلی شریعت زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19841254