راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39602 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39603 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39604 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39605 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
39606 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39607 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39608 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39609 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39610 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39611 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39612 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39613 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
39614 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39615 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39616 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39617 زهره سلیمانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
39618 سارا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
39619 سعید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
39620 سلیمان سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
39621 سمانه سلیمانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
39622 سمیرا سلیمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39623 سمیرا سلیمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39624 سمیه سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39625 سمیه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39626 سیدسعید سلیمانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
39627 شفاء سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
39628 شهربانو سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39629 طاهره سلیمانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
39630 طیبه سلیمانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39631 عادله سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
39632 عباسعلی سلیمانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39633 عبدالرسول سلیمانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
39634 عبدالقیوم سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
39635 عسکر سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39636 عصمت سلیمانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39637 علی سلیمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39638 علی سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39639 علی اصغر سلیمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39640 علی اصغر سلیمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39641 فائزه سلیمانی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
39642 فاطمه سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39643 فاطمه سلیمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39644 فاطمه سلیمانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39645 فاطمه سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39646 فاطمه سلیمانی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
39647 فاطمه سادات سلیمانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39648 فریبا سلیمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39649 فرید سلیمانی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
39650 فریده سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39651 فضل الله سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
39652 قاسم سلیمانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39653 کاظم سلیمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39654 کیمیا سلیمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39655 کیمیا سلیمانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39656 مجید سلیمانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39657 محبوبه سلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39658 محسن سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
39659 محمد سلیمانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39660 محمد سلیمانی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
39661 محمد سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39662 محمد سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39663 محمد سلیمانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39664 محمد سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
39665 محمد سلیمانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
39666 محمد سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
39667 محمدرضا سلیمانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39668 محمدرضا سلیمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39669 محمدعلی سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39670 محمدمهدی سلیمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
39671 مرتضی سلیمانی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
39672 مرضیه سلیمانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39673 مرضیه سلیمانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39674 مریم سلیمانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39675 مریم سلیمانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39676 مریم سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39677 مریم سلیمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39678 مریم سلیمانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39679 مژگان سلیمانی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
39680 معصومه سلیمانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39681 معصومه سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39682 معصومه سلیمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39683 معصومه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39684 معصومه سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39685 ملیحه سلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39686 ملیحه سلیمانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39687 ملیحه سلیمانی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39688 منصوره سلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39689 مهدی سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39690 مهدی سلیمانی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39691 مهدی سلیمانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39692 مهدیس سلیمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39693 مهران سلیمانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
39694 نوشین مهر سلیمانی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39695 نوشین مهر سلیمانی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
39696 هادی سلیمانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39697 هادی سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39698 هادی سلیمانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39699 هانیه سلیمانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
39700 هایده سلیمانی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24947254