راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,585

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99140 سیدمحسن شجاعی 1386 علوم پايه زمین شناسی
112251 سیدمحسن شجاعی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
52801 سیدمحمدرضا شجاعی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85195 سیده فاطمه شجاعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96124 سیده نسترن شجاعی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
74963 شیده سادات شجاعی 1379 علوم رياضي آمار
71363 طوبی شجاعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78536 علی اکبر شجاعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89813 فاطمه شجاعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98013 فاطمه شجاعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72855 مرضیه شجاعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46856 مریم شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
79548 مریم شجاعی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
80400 مصیب شجاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46092 معصومه شجاعی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46857 معصومه شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45900 معصومه السادا شجاعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
73926 ملیحه شجاعی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
75462 مهدی شجاعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54201 مهرداد شجاعی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
69860 نرگس شجاعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
101406 هادی شجاعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
101370 زهرا شجاعی ارزنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97692 سارا شجاعی اصل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
92164 مرتضی شجاعی اصل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
104394 سمانه شجاعی اندبیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
59252 اطهره شجاعی باغینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49038 حسین شجاعی باغینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
74484 سمیه شجاعی باغینی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
67114 عفت شجاعی باغینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63084 فریبا شجاعی باغینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61379 مطهره شجاعی باغینی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
79739 راضیه شجاعی بایگی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68329 حسین شجاعی بیدواز 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51484 حسین شجاعی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72806 آیدین شجاعی تبریزی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
59699 سیدرضا شجاعی دیوکلائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93917 سیده خدیجه شجاعی دیوکلائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
106297 بتول شجاعی رستگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
89693 زهرا شجاعی رستگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49145 عبداله شجاعی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
61301 عسگر شجاعی سرچشمه 1374 علوم رياضي آمار
46858 قربانعلی شجاعی سرحوزکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45291 محسن شجاعی شاه اباد 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
59435 محسن شجاعی شاه اباد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93348 شمسیه شجاعی عشرت آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68514 حبیب الله شجاعی فر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
113574 شیرین شجاعی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100244 فهیمه شجاعی فریز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
73669 مینا شجاعی قلعه نی 1378 علوم رياضي آمار
112345 مینا شجاعی قلعه نی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
56805 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
68455 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1377 علوم پايه فیزیک
101775 الهام شجاعی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
64122 حسن شجاعی مند 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87999 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
64605 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55639 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
71083 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80798 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
80597 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
41796 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50995 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
48606 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
48874 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96139 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
115425 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
104943 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64551 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46036 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
103276 کوروش شجاعی نوفرست 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
48355 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
111792 حسین شجاعی نیا 1335
43219 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
52652 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41583 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84671 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77620 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92719 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
109092 محمدعلی شجایی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43994 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48739 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44296 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54610 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
88638 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
73717 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
82860 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98446 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
107228 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64606 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93371 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84729 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51193 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
106236 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77926 شایسته شجیعی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75353 شهره شجیعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
106255 عطیه شجیعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63761 کورش شجیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91461 مصطفی شجیعی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91204 مهنوش شجیعی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20357182