راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 72 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 88,237

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 عصمت ساقی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39602 عصمت ساقی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
39603 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
39604 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39605 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39606 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39607 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39608 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39609 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
39610 فرزانه ساقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39611 فرزانه ساقی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
39612 مجید ساقی 1374 علوم پايه زمین شناسی
39613 محمد ساقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39614 محمد ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39615 محمدحسین ساقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39616 محمدرضا ساقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
39617 محمدمهدی ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39618 مرضیه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39619 مریم ساقی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
39620 مریم ساقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39621 مریم ساقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39622 مریم ساقی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
39623 مریم ساقی 1389
39624 مهدی ساقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
39625 هاجر ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
39626 هادی ساقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39627 سمیرا ساقیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39628 مجتبی ساقینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39629 آرمان ساکت 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
39630 سلمان ساکت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39631 سلمان ساکت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39632 سلمان ساکت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39633 علی ساکت 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39634 محمدجواد ساکت 1390 مهندسي مهندسی شیمی
39635 حیدر ساکن برجی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
39636 حکیمه ساکن بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39637 حصان ساکنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39638 عطیه ساکنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
39639 محمدامین ساکنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39640 مینا ساکنیان دهکردی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
39641 سارا ساکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
39642 طاهره ساکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
39643 مهدی ساکی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39644 روح اله سالار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39645 صغری سالار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
39646 علی سالار 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39647 علی سالار 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39648 غلامرضا سالار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39649 غلامعلی سالار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39650 طاهره سالار آبکوهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39651 طاهره سالار آبکوهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39652 داود سالار باشی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
39653 محسن سالار پیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
39654 مجید سالار مقدم بایگی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
39655 طیبه سالارآبکوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39656 مسعود سالاران 1387 دامپزشكي دامپزشکی
39657 فاطمه سالارباباخانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39658 ناهید سالارباباخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39659 ساجده سالارباشی شهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39660 آرزو سالارپور 1383 دامپزشكي دامپزشکی
39661 سارا سالارپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
39662 محسن سالارپیشه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39663 مرضیه سالارحسن 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
39664 سعیده سالارحسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39665 فاطمه سالارحسینی 1391 علوم پايه شیمی
39666 عیسی سالارخانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39667 امیرحمزه سالارزائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39668 امیرحمزه سالارزائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39669 سّجاد سالارزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39670 طیبه سالارزاده 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
39671 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1371 علوم رياضي آمار
39672 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1376 علوم رياضي آمار
39673 تکتم سالارزاده جنت آبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39674 اکرم سالارسرند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39675 ابراهیم سالارعابدی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39676 محبوبه سالارعابدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
39677 علیرضا سالارفارمد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39678 حمیدرضا سالارفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39679 وحید سالارفرد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39680 زهرا سالارمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39681 حجت سالارمحمدی پیروئیه 1384 هنر نيشابور نقاشی
39682 علی سالارمرادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39683 علی سالارمرادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
39684 ملیحه سالارمرادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39685 مهدی سالارمرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39686 محمد سالارمعینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39687 محمد سالارمعینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39688 محمد سالارمعینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39689 محمدرضا سالارمقدم حصاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39690 علی سالارمنش 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39691 امیر سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39692 امیر سالارمهرآباد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39693 شهرزاد سالارمهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39694 شیوا سالارمهرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39695 نوید سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39696 زهرا سالارنژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
39697 سمانه سالارنژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
39698 مومن سالارنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
39699 فرزانه سالارنیا 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39700 راضیه سالاروند 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31177796