راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,294

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64406 غلامرضا شریفی عارف 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
111317 پروین شریفی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
56189 حمیدرضا شریفی فر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67122 سارا شریفی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
115604 مجید شریفی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی بین الملل
46568 هاشم شریفی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
101989 یحیی شریفی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50268 رحمت اله شریفی قاسم خیلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
111896 ساناز شریفی قزوینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78914 محسن شریفی قلعه نو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
105364 هادی شریفی قلعه نو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
99088 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55553 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
116518 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52559 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45398 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90679 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
80455 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
105747 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67123 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61796 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47840 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86565 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63489 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69871 اکرم شریفی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
75018 سیدمحمد شریفی مقدم 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51483 صدیقه شریفی مقدم 1370 علوم پايه زمین شناسی
92605 مرتضی شریفی مقدم بجستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
51193 کاظم شریفی ملایر 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
114251 زهرا شریفی مود 1353 علوم پايه دبیری شیمی
90249 حمید شریفی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85932 رسول شریفی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
99863 عباس شریفی نسب اناری 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67124 منصوره شریفی نوری قلعه نویی فر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
101067 حمیده شریفی نوقابی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
115316 حمیده شریفی نوقابی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
102962 یگانه شریفی نوقابی 1386 هنر نيشابور نقاشی
116307 تقی شریفی نوید 1364 علوم پايه زمین شناسی
83297 احمد شریفی نیا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86498 زهرا شریفی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
61184 سیدابراهیم شریفی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
101204 نسرین شریفی نیک 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
104863 ثریّا شریفیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86462 طاهره شریفیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
62430 علی اکبر شریفیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
108606 مجید شریفیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
47459 محمدعلی شریفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
115040 مهتاب سادات شریفیان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
80129 مهدی شریفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83326 مهدی شریفیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
92493 فرنوشه شریفیان امیری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
106019 عاطفه شریفیان ثانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48874 نادره شریفیان ثانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86343 نادره شریفیان ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89653 اعظم شریفیان خور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41061 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
114450 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88231 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40973 امیرشهرام شریفیان طرقبه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99774 مهرداد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
107438 مهرداد شریفیان طرقبه 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
83002 مهرزاد شریفیان طرقبه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91206 مهرزاد شریفیان طرقبه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
102746 مهرزاد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
101966 جواد شریفیان طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99858 تکتم شریفیان عطار 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64039 سارا شریفیان عطار 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
88093 نرجس شریفیان عطار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47367 محمد شریکیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40381 زهرا ششکلانی قالیباف 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
42651 علی ششکلانی قالیباف 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42891 محمدرضا شصتی ناظم 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
78390 پاشا شعائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
113410 سوره شعائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
67125 حسین شعار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54938 محمدرضا شعارابوذری 1372 علوم پايه فیزیک
49211 بتول شعاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72306 یوسفعلی شعاری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49607 علی شعاع 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45399 سیدجعفر شعاع الحسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55164 سیدجواد شعاع حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
115955 سیدجواد شعاع حسینی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41373 محبوبه شعاع حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44376 محمدرضا شعاع حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55180 مسعود شعاع حسینی 1372 كشاورزى زراعت
74650 الهام شعاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80390 فاطمه شعاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
99760 فاطمه شعاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67126 مریم شعاعی 1376 علوم پايه زمین شناسی
79696 ملیکا شعاعی 1380 علوم رياضي آمار
43996 حمیده شعاعی شه رضا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69872 آزاده شعبان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
101107 مینا شعبان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
115348 مینا شعبان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
51997 نسا شعبان پور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
114139 میترا شعبان پورقوشخانه 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
69873 سیدمجتبی شعبان پورکجی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
97328 فاطمه شعبان حسن آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93645 سمیه شعبان حسنقه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
108120 سمیه شعبان حسنقه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19210880