راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,396

نمایش موارد : 39601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39601 سمانه سیفی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39602 سمیرا سیفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39603 سودابه سیفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
39604 سودابه سیفی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
39605 سیامک سیفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39606 سیدباقر سیفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
39607 سیما سیفی 1378 علوم رياضي آمار
39608 عبدالرحمان سیفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39609 علی سیفی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39610 علی سیفی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39611 علی سیفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
39612 علیرضا سیفی 1365 علوم رياضي آمار
39613 غلامعلی سیفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39614 فاطمه سیفی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
39615 فرید سیفی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39616 فهیمه سیفی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39617 کامیار سیفی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39618 مجید سیفی 1376 علوم پايه فیزیک
39619 محمد سیفی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39620 محمد سیفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39621 محمد سیفی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
39622 محمد سیفی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
39623 محمدرضا سیفی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
39624 محمدعلی سیفی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39625 محمدمهدی سیفی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
39626 مرضیه سیفی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
39627 مریم سیفی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
39628 مریم سیفی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39629 منیر سیفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39630 نرگس سیفی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39631 هاجر سیفی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39632 حمید سیفی باویلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39633 زهرا سیفی زاده هوس 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39634 طیبه سیفی زاده هوسی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
39635 طیبه سیفی زاده هوسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39636 رضا سیفی سیوکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
39637 مصطفی سیفی شورکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39638 علیرضا سیفی عبدل اباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
39639 زهرا سیفی عبدل ابادی 1382 علوم پايه فیزیک
39640 منیره سیفی عبدل ابادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39641 حسین سیفی قبادی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39642 مریم سیفی قنبرآباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
39643 ارش سیفی کاخکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
39644 اشرف سیفی کاخکی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39645 معصومه سیفی کریموی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39646 محمود سیفی گنبدجق 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39647 نسرین سیفی گنبدجق 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39648 فاطمه سیفی گنبدحق 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
39649 اعظم سیگارودی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39650 افضل سیگارودی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39651 محمدجعفر سیگارودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
39652 حامد سیگاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
39653 حامد سیگاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
39654 محمدحسین سیگاری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
39655 مریم سیگاری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39656 مسعود سیگاری 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39657 هما سیگاری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39658 زهرا سیلاخوری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
39659 آمنه سیلانه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
39660 نصرت اله سیلانه 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39661 مریم سیم جو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
39662 حبیبه سیم ریز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39663 سعیده سیم ریز 1382 علوم رياضي آمار
39664 سعیده سیم ریز 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
39665 علیرضا سیم ریز 1372 علوم رياضي آمار
39666 فاطمه سیم ریز 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
39667 سمیه سیمابی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39668 محمدرضا سیمابی 1369 علوم رياضي آمار
39669 کبری سیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39670 غلامرضا سینا 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39671 میترا سینا 1363 علوم پايه دبیری شیمی
39672 سمیرا سینائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
39673 سینا سینائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39674 سینا سینائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39675 مینا سینائی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39676 گشتاسب سینائیان 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
39677 سمیرا سینائیان قریه حسن 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39678 سارا سینکائی چتن 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39679 محمدرضا سینه سپهر 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39680 محمدعلی سینی چی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39681 محمدکاظم سینی چی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
39682 محمدمهدی سینی چی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39683 مریم سینی چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39684 مریم سینی چی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39685 هاجر سیوانی اصل 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39686 زهرا سیوندزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39687 رقیه سیه چهره گله دونی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39688 جوانشیر سیه دولائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39689 هادی شا نظری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39690 ملیحه شا هرخی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39691 زهرا شابیکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39692 امید شاپور 1382 علوم پايه فیزیک
39693 سودابه شاپوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
39694 مریم شاپوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39695 مصطفی شاپوری 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39696 میترا شاپوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39697 مینا شاپوری 1375 علوم رياضي ریاضی
39698 شاداب شاپوری دربادام 1386 علوم پايه فیزیک
39699 نجمه شاپوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
39700 افسانه شاپوریان شیشوان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22408013