راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 39801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39801 معصومه رزمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39802 مهدی رزمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39803 پیمان رزمی تازه کندشریف آباد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39804 مهلا رزمی رضا 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
39805 محسن رزمی سماغچه 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39806 سیما رزمی یزدان آباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39807 حسن رزمیان مقدم 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39808 داود رزوینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
39809 محمدعلی رسا 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39810 محمدمهدی رساء ایزدی 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
39811 احسان رسائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
39812 ناصر رسائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39813 سامن رسائی پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39814 مهدی رسائی مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39815 محمدرضا رسائی یزدانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
39816 مجید رساخراسانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
39817 بتول رسام 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39818 زینب رسام 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
39819 سمیرا رسام 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
39820 یدالله رسانه 1354 علوم رياضي آمار
39821 رجب رسایی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39822 نرجس رسایی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39823 ملیحه رستاخیز 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39824 فرشته رستاخیزباغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
39825 محمد رستاخیزنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39826 فاطمه رستخیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39827 شیداله رستخیزشورکائی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39828 احمد رستگار 1391 علوم پايه زمین شناسی
39829 اردلان رستگار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39830 اعظم رستگار 1385 علوم پايه زمین شناسی
39831 امیر رستگار 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
39832 رشید رستگار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39833 رضا رستگار 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39834 رقیه رستگار 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
39835 زهرا رستگار 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
39836 زهرا رستگار 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
39837 سروش رستگار 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39838 سمیه رستگار 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
39839 سیدحامد رستگار 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
39840 سیده زینب رستگار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39841 سیده زینب رستگار 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
39842 سینا رستگار 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39843 سینا رستگار 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
39844 سینا رستگار 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
39845 طیبه رستگار 1382 علوم رياضي ریاضی محض
39846 عالیه رستگار 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
39847 عباس رستگار 1367 علوم پايه فیزیک
39848 عفت رستگار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39849 فرامرز رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39850 محبوبه رستگار 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39851 محمدحسین رستگار 1353 علوم پايه زمین شناسی
39852 محمدرحیم رستگار 1368 علوم رياضي ریاضی
39853 مرضیه رستگار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39854 نازی رستگار 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
39855 نسرین رستگار 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39856 بهاره رستگار شهن آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
39857 بهاره رستگار شهن ابادی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
39858 مریم رستگار مقدم کالمندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39859 مهدی رستگاراصل 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
39860 علی رستگارانارمرزی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39861 زهرا رستگارپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
39862 سارا رستگارپویانی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
39863 حیدر رستگارثانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
39864 شیوا رستگارثانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39865 فرزاد رستگارثانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
39866 فرزاد رستگارثانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
39867 مهسا رستگارجویباری 1393 مهندسي مهندسی شیمی
39868 محمد رستگاررودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39869 جواد رستگارزاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39870 میترا رستگارسالانقوچ 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
39871 نسرین رستگارسیگارودی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39872 میثم رستگارشهرودی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39873 فرزانه رستگارکازرونی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39874 علی رستگارمحمدآبادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
39875 افسانه رستگارمقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39876 عباسعلی رستگارمقدم 1357 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
39877 علیرضا رستگارمقدم 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39878 فرشته رستگارمقدم 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39879 سوسن رستگارمقدم ابراهیمیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39880 محمدتقی رستگارمقدم ابراهیمیان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
39881 حمیده رستگارمقدم تفتی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
39882 محمدرضا رستگارمقدم تفتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
39883 زهرا رستگارمقدم تقی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39884 محمدجواد رستگارمقدم جدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39885 فاطمه رستگارمقدم چراغی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39886 مهسا رستگارمقدم چوبداری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
39887 بهاره رستگارمقدم حلاج 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39888 حسن رستگارمقدم رضائیون 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39889 علیرضا رستگارمقدم رضائیون 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39890 فرزانه رستگارمقدم رضائیون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39891 هادی رستگارمقدم رضائیون 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
39892 راضیه رستگارمقدم رفیعی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
39893 سحر رستگارمقدم سعادتی 1383 علوم پايه فیزیک
39894 فهیمه رستگارمقدم صفاری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39895 سمیرا رستگارمقدم عبدلیان 1382 علوم رياضي آمار
39896 الهام رستگارمقدم گل دوزیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39897 رویا رستگارمقدم گوهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39898 زهرا رستگارمقدم گوهری 1385 علوم پايه فیزیک
39899 زهرا رستگارمقدم گوهری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
39900 هادی رستگارمقدم گوهری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223247