راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 39901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
39901 میثم رستگارشهرودی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39902 فرزانه رستگارکازرونی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
39903 علی رستگارمحمدآبادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
39904 افسانه رستگارمقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39905 عباسعلی رستگارمقدم 1357 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
39906 علیرضا رستگارمقدم 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39907 فرشته رستگارمقدم 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39908 سوسن رستگارمقدم ابراهیمیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39909 محمدتقی رستگارمقدم ابراهیمیان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
39910 حمیده رستگارمقدم تفتی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
39911 محمدرضا رستگارمقدم تفتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
39912 زهرا رستگارمقدم تقی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39913 محمدجواد رستگارمقدم جدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39914 فاطمه رستگارمقدم چراغی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39915 مهسا رستگارمقدم چوبداری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
39916 بهاره رستگارمقدم حلاج 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39917 حسن رستگارمقدم رضائیون 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39918 علیرضا رستگارمقدم رضائیون 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
39919 فرزانه رستگارمقدم رضائیون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39920 هادی رستگارمقدم رضائیون 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
39921 راضیه رستگارمقدم رفیعی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
39922 سحر رستگارمقدم سعادتی 1383 علوم پايه فیزیک
39923 فهیمه رستگارمقدم صفاری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39924 سمیرا رستگارمقدم عبدلیان 1382 علوم رياضي آمار
39925 الهام رستگارمقدم گل دوزیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39926 رویا رستگارمقدم گوهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39927 زهرا رستگارمقدم گوهری 1385 علوم پايه فیزیک
39928 زهرا رستگارمقدم گوهری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
39929 هادی رستگارمقدم گوهری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39930 هادی رستگارمقدم گوهری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39931 فرزانه رستگارمقدم نجاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
39932 الناز رستگارمنش 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
39933 ساناز رستگارنژاد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
39934 ایوب رستگارنیا 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39935 حامد رستگارنیا 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39936 علی رستگارنیا 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39937 ابراهیم رستگاری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39938 حسین رستگاری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39939 سمیرا رستگاری 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
39940 محمدمهدی رستگاری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
39941 مریم رستگاری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
39942 مریم رستگاری مقدم تاجی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
39943 حمیده رستگاری هدشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
39944 حمیده رستگاری هدشی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
39945 سید حسین رستگاری هدشی 1347 علوم پايه فیزیک
39946 مهدیه رستگاریدکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
39947 الیاس رستم پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39948 زکیه رستم پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
39949 زهرا رستم پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39950 سیروس رستم پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39951 علی رستم پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
39952 نیره رستم پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
39953 هوشنگ رستم پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39954 ولی اله رستم پورحصارجلال 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39955 عقیل رستم پورکاریزکی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39956 عقیل رستم پورکاریزکی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
39957 عقیل رستم پورکاریزکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
39958 کریم رستم تباراهنگر 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39959 مهناز رستم خراسانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39960 علی رستم دخت مسندشهری 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
39961 رسول رستم زادگان 1378 علوم رياضي آمار
39962 ابراهیم رستم زاده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
39963 ریحانه رستم زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
39964 زینت رستم زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
39965 محمد رستم زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39966 مریم رستم زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
39967 معصومه رستم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39968 زینب رستم زاده بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39969 ابوالفضل رستم زاده خراسانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
39970 مهدی رستم زاده طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39971 علی اصغر رستم فرخانی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
39972 محمد رستم نژادرودسری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
39973 محمد امین رستم یاری 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
39974 محمدامین رستم یاری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
39975 محدثه رستمانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
39976 محدثه رستمانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
39977 سیده فاطمه رستمکلائی مطلق 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
39978 ابراهیم رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
39979 احسان رستمی 1383 علوم پايه فیزیک
39980 اکبر رستمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39981 اکرم رستمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39982 الهام رستمی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
39983 امید رستمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
39984 امیرمحمد رستمی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
39985 امین رستمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
39986 امین رستمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
39987 امین رستمی 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
39988 تهمینه رستمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39989 حامد رستمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
39990 حامد رستمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
39991 حسین رستمی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
39992 حمید رستمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39993 حوا رستمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39994 خورشید رستمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39995 داود رستمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
39996 راضیه رستمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
39997 راضیه رستمی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
39998 رحمان رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
39999 رضا رستمی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40000 رضا رستمی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249092