راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 40001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40001 فاطمه روحی افراپلی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
40002 زهرا روحی بایگی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
40003 محمدمهدی روحی افراپلی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40004 زهرا روحی بایگی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40005 رویا روحی بخش 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
40006 محبوبه روحی بیدسکان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40007 محمد روحی تربتی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40008 مهدی روحی تربتی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40009 طیبه روحی دم روباه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
40010 محمدحسن روحی دیسفانی 1354 مهندسي راه و ساختمان
40011 زهره روحی زاده 1372 علوم پايه زمین شناسی
40012 عباس روحی زاده 1353 علوم پايه شیمی
40013 علی روحی زاده کیکانلو 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
40014 لیلی روحی زیندانلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40015 حامد روحی سعدآباد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
40016 محسن روحی سعدآباد 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
40017 سونیا روحی سعدآبادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
40018 مهیا روحی شرق 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
40019 سیدآرشام روحی قدسی نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
40020 شهروز روحی قرابائی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
40021 حمید روحی کشتلی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
40022 حبیب روحی کیکانلو 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40023 احسان روحی گل خطمی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
40024 جمال روحی گل خطمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
40025 محسن روحی گل خطمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40026 ناصر روحی محبوب آباد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40027 زهرا روحی میرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40028 علی رضا روحی میرابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40029 آرش روحی نژاد 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40030 عقیل روحی نوق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40031 عقیل روحی نوق 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
40032 عایشه روخ چکاو 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
40033 نگار روخ چکاو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
40034 حسن رودباری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40035 زهرا رودباری 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
40036 ساسان رودباری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40037 سعید رودباری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40038 محبوبه رودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
40039 سمانه رودپشتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
40040 ابوالفضل رودخانه گی خادر 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40041 ابراهیم رودسرابی 1370 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
40042 زری رودسرابی 1375 علوم پايه زمین شناسی
40043 عبدالحمید رودگر 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40044 محسن رودمعجنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40045 نسرین رودمعجنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40046 اذر رودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40047 داود رودی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40048 لیلا رودی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40049 مرضیه رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40050 مریم رودی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40051 معصومه رودی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40052 معصومه رودی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
40053 هاشم رودی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
40054 فاطمه روزبان 1382 علوم پايه فیزیک
40055 فاطمه روزبان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
40056 محمدحسن روزبخش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
40057 صدیقه روزبه 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40058 علی اصغر روزبه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40059 محمد روزبه 1382 علوم رياضي آمار
40060 محمد روزبه 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
40061 مریم روزبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
40062 مهدی روزبه 1379 علوم رياضي آمار
40063 مهدی روزبه 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
40064 مهدی روزبه 1386 علوم رياضي آمار - استنباط
40065 جعفر روزبه نصیرایی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب
40066 لیلا روزبه نصیرائی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40067 لیلا روزبه نصیرائی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
40068 جعفر روزبه نصیرایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
40069 فاطمه روزبهان 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
40070 محسن روزبهانه 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40071 مهدی روزبهانه 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40072 حمید روزبهانی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40073 محمدجعفر روزبهانی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40074 مهدی روزبهی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40075 جعفر روزبیانی 1375 علوم پايه فیزیک
40076 حسینعلی روزپیکر 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
40077 عصمت روزدار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40078 فاطمه روزدار 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
40079 فاطمه روزدار 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
40080 فاطمه روزدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
40081 هما روزدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
40082 مهدی روزرخ 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40083 سالومه روزرخ قوناققران 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40084 جواد روزمه 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
40085 سیما روزمینا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
40086 منصور روزی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40087 سلمان روزیان نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40088 امید روستا 1392 مهندسي مهندسی شیمی
40089 مجتبی روستا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40090 محبوبه روستا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40091 مرضیه روستا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40092 نجمه روستا 1375 علوم رياضي ریاضی
40093 سحر روستائی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
40094 عاطفه روستائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40095 فهیمه روستائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40096 مرتضی روستائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40097 ناصر روستائی 1353 علوم رياضي آمار
40098 محمد روستائی پاتپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40099 کمال الدین روستائی فیروز آباد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
40100 محبوبه روستائی فیروزآباد 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602439